Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXI. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

27. januára 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

3. Slovo pre verejnosť.

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SM a VO

 1. Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza.
 2. Návrh na schválenie odňatia správy majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a v správe Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom   Krasku 491, 020 32 Púchov.
 3. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - pozemok, parc. č. 145/4 v k.ú. Trenčín z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Rudolf Kalik, Bratislava – Vrakuňa.
 4. Návrh na schválenie odňatia správy nehnuteľného majetku zo správy Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín
 5. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Prievidza v prospech Mesta Prievidza.
 6. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Trenčín v prospech Rudolf Kalik, Bratislava - Vrakuňa a Bratko Pavol, Nová Baňa.
 7. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k.ú. Kolačno s pozemkami vo vlastníctve Obce Kolačno.
 8. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" p.č. 614/4 a p.č. 614/5 k.ú. Kostolná - Záriečie v prospech Obce Kostolná – Záriečie.
 9. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 857/8  ú. Hanzlíková v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
 10. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 1881/3 k.ú. Streženice v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
 11. Prerokovanie zámeru organizácie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, prenajať nebytové priestory, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na vyradenie majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie - kotolňa, strojovňa, telocvičňa v k. ú. Zlatovce.
 13. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Lednické Rovne s Obcou Lednické Rovne ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Zemianske Podhradie s Obcou Zemianske Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

5. Diskusia – Rôzne.

6. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

7. Záver.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK