Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK - Videokonferencia

Pozývam Vás na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

 

27. apríla 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h

 

formou videokonferencie v súlade s ustanovením § 23b ods. 2 zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 73/2020 Z. z.,  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SM a VO

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XXI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 1. Slovo pre verejnosť.
 2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2019.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019/príloha č. 1.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 1. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.

Predkladá: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poslanec Z TSK

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 24/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 22/2019 Participatívny - komunitný rozpočet.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca Odboru finančného

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 26/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková–vedúca odboru reg. rozvoja

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb. školstva a kult.

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková,MPH–vedúca Odboru zdravot.a SP

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín.
 2. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p.č. 2212/4 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Miroslava Ševčíka.
 3. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2021 k.ú. Horné Naštice v prospech Richarda Frťalu a manž. Dáši Frťalovej rod. Hrebíčkovej.
 4. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.
 5. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 704 ú. Zemianske Lieskové v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
 6. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2295/2 k.ú. Štvrtok v prospech Obce Štvrtok.
 7. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 1419/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom v prospech RDP, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
 8. Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť I. - úsek 6 - Púchov - Nosická priehrada do správy správcu - Správy ciest TSK.
 9. Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena v k. ú. Nosice od spoluvlastníkov - Mesto Púchov a Jarmila Danišková, Púchov.
 10. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
 1. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH–vedúca Odboru zdrav.a SP

                        Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, ul. Textilná č. 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 2. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštinská č. 1620, 020 01 Púchov.
 3. Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Jesienka, ul. Staromyjavská č. 77, 907 01 Myjava.
 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08 Trenčín.
 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, ul. J. Smreka č. 486, 020 01 Púchov – Kolonka.
 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61 Lednické Rovne.
 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2, 911 01 Trenčín.

       Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.

 1. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Inšpirovaní Európou" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Gymnáziom, Komenského 2/1074, Partizánske.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odb.školstva a kult.

 1. Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín do siete škôl a školských zariadení SR.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.

 1. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

    Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca Odboru školstva a kult.

 1. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Jazykovej škole, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2, 911 01 Trenčín.
 2. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová, so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová.
 3. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom, so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 4. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá, so sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá.
 5. Zmena Uznesenia číslo 296/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom "Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája" (SOŠ OaS Trenčín).

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru reg. rozvoja

 1. Zmena Uznesenia číslo 296/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK zo dňa 6. mája 2019 - Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom "Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája" (SOŠ OaS Trenčín).

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru reg. rozvoja

 1. Vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce TSK a zmlúv s partnerskými regiónmi.

Predkladá: Ing. Zuzana Máčeková–predsedníčka Komisie reg. rozvoja

 1. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy 

 1. Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo za rok 2019.

Predkladá: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. – predseda Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK