Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozvánka na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

25. septembra 2017 - t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na druhom podlaží, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – poverený riadením odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania

  1. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 511/2017 zo dňa 03.07.2017.
  2. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k.ú. Prievidza v prospech Pavla Giertla a spol..
  3. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku (pozemkov) v k.ú. Myjava s firmou Vladimír Paracka - Kameňovýroba Myjava.
  4. Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnuteľného majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie - teplovodné potrubie GLSTN.

 

5. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

 

6. Návrhy na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

 

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

 

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ" v rámci programu Erasmus+, realizovanom Strednou zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica, so sídlom Školská 230, 017 01 Považská Bystrica.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

 

10. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2, Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

 

11. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/4/2017 o združení finančných prostriedkov a  vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra.

Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy

 

12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

 

13. Záver.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK