Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 28. októbra 2013
Uznesenia: vzn/pozvanka_28_10_2013.pdf pozvanka_28_10_2013.pdf (319,53 kB)

POZVÁNKA

Pozývam Vás na XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa
bude konať 28. októbra 2013, t.j. v pondelok o 9.30 h v budove
Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa úradu
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2013 o symboloch Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa úradu
 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2013 o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby za III. štvrťrok 2013.
  Predkladá: Ing. Rýpal – vedúci odboru finančného
 7. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2013.
  Predkladá: Ing. Rýpal – vedúci odboru finančného
 8. Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
  Predkladá: Ing. Rýpal – vedúci odboru finančného
 9. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.
 10. Návrhy na schválenie dodatkov k organizačným poriadkom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou.
  b) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, 972 51 Handlová.
  c) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Krajského centra voľného času, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
  d) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín.
  e) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.
  f) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Športová 675, 916 01 Stará Turá.
  g) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Pruské 294, 018 52 Pruské.
  h) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Gymnázia, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica.
  i) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín.
  j) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  k) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.
  l) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom.
  m) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín.
  n) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  o) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy podnikania, Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
 11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Mgr. Behrová – vedúca odboru sociálnej pomoci
  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08 Trenčín – Juh.
  b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61.
  c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská č. 77, 907 01 Myjava.
  d) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, 916 11.
  e) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ, 918 21 Dolný Lieskov č. 197.
  f) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno.
  g) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, ul. Bernolákova č. 14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  h) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, ul. Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie.
  i) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Chmelinec, Hoštinská č. 1620, 020 01 Púchov.
  j) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, 017 01 Považská Bystrica, Zakvášov 1935/453.
  k) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáca 68.
  l) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, ul. J. Smreka 486, 020 01 Púchov – Kolonka.
  m) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, ul. Textilná č. 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
  n) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – AVE, ul. Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 12. Návrhy na schválenie dodatkov k organizačným poriadkom ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Mgr. Behrová – vedúca odboru soc. pomoci
  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Centrum sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín.
 13. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo Štrukturálnych fondov a iných programov EÚ.
  Predkladá: Ing. Urbanová - vedúca odd. implem. projektov
  a) Centrum tradičnej kultúry v Myjave: Oživenie tradičného mlyna.
  b) Operačný program Vzdelávanie – opätovné schvaľovanie na základe výzvy ASFEU.
  c) Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčín: Posilnenie informačno-komunikačných vzťahov Trenčianskeho a Juhomoravského kraja zachovaním a sprístupnením regionálnych dokumentov.
  d) Centrum tradičnej kultúry v Myjave: Digitálna mapa. e) Stredná odborná škola, Pruské: Poznaj svojho suseda Slovensko-Česko.
  f) Stredná odborná škola, Handlová: Informačno-komunikačné centrum.
  g) Stredná odborná škola, Pruské: Vybudovanie športového ihriska SOŠ Pruské.
 14. Informatívna správa o činnosti a hospodárení RA TSK, n.o. za roky 2004-2012.
  Predkladá: doc. PaedDr. Božik, PhD. – podpredseda TSK a predseda Správnej rady RA TSK, n.o.
 15. Operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2013/2014.
  Predkladá: Ing. Lališ - riaditeľ SC TSK
 16. Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - za I. polrok 2013.
  Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH – vedúca odboru zdrav. a HF
 17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 18. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK