Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

31. januára 2022, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva),

s dodržaním povinností v zmysle Vyhlášky Úradu verejného

zdravotníctva SR č. 5/2022 zo 17.1.2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam

hromadných podujatí.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice aprogramu rokovania)
  Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
  Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych ainvestičných fondov.
  Predkladá: Martina Lamačková – vedúca Odb. regionálneho rozvoja 
 1. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o finančný príspevok z Fondu na podporu športu s názvom "Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica".

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
  Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO
 1. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p. č. 6102/87, 6102/169 a registra "E" p.č. 6102/3 k.ú. Považská Bystrica v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.
 2. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 614/1, 614/2 k. ú. Kostolná – Záriečie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 3. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 119/2 k.ú. Dolná Breznica v prospech Petra Jambora a manž. Martiny Jamborovej rod. Prekopovej.
 4. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 56/1, 221/1 k. ú. Istebník v prospech Mesta Trenčín.
 5. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/2  k.ú. Rakoľuby v prospech Mária Simeona.
 6. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
 7. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 9019/502 k. ú. Slavnica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
 8. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 496 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 9. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 562/3, 562/4, 562/5 k.ú. Kolačno v prospech obce Kolačno.
 10. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemku registra "C" p. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v prospech Petra Žáka
 11. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže - predaj areálu zrušenej Školy v prírode Kľačno.
 12. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Moravské Lieskové, zapísaného na LV č. 513.

 

 1. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - CSS - Bôrik voči Františkovi Dudášovi a Emílii Lackovej, CSS-SLOVEN voči Ľudmile Vraňákovej a Emílii Mlatkovej, Trenčianskeho múzea v Trenčíne voči Danielovi Zacharovi.
  Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian-skeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení vzriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.
  Predkladá: Richard Hančin, PhD. – vedúci Odb. školstva a kult.

 

 1. Návrh na menovanie riaditeľa kultúrneho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Richard Hančin, PhD. – vedúci Odb. školstva a kultúry

 

 1. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.
  Predkladá: Ing. Jozef Habánik, PhD. - poslanec Zastupiteľstva TSK a predseda Komisie pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

 

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK