Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXXV. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

21. marca 2022, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva),

s dodržaním povinností v zmysle Vyhlášky Úradu verejného

zdravotníctva SR č. 24/2022 z 24.2.2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam

hromadných podujatí.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Návrh na schválenie humanitárnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2021.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 659/2021 zo dňa 10.05.2021.
 2. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 2214/3 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Obce Trenčianske Bohuslavice.
 3. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 725/12 k.ú. Dolná Breznica v prospech Obce Dolná Breznica ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 8755/2 k.ú. Podkylava v prospech Mgr. Jany Vnukovej.
 5. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v prospech Obce Kočovce.
 6. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p. č. 756/1, 857/8 k. ú. Hanzlíková v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 7. Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena na pozemku registra "C" p. č. 28/4 k. ú. Istebník od vlastníka - Železnice SR, Bratislava.
 8. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 751/1 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 9. Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/517 (most Orlové)- Domaniža, I.ETAPA" do správy správcu - Správy ciest TSK.
 10. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu výstavby "Rozhľadňa BASKE".
 11. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu výstavby "Vyhliadková veža v obci Poruba". 
 12. Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 200, 204/35 k. ú. Zlatovce od vlastníka - DOTON, s.r.o., Trenčín.

 

 1. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.

Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.-vedúci Odb.školstva a kult.

 

 1. Návrh na schválenie dokumentu "Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Predkladá: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd. soc. pomoci

 

 1. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd. soc. pomoci

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, 344, 916 11 Bzince pod Javorinou.

 

 1. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru reg. rozvoja

 1. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Integrovaná infraštruktúra s názvom "Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji".

 

 1. Návrh na schválenie navýšenia členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty na rok 2022.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru reg. rozvoja

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK