Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXXV. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

21. marca 2022, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva),

s dodržaním povinností v zmysle Vyhlášky Úradu verejného

zdravotníctva SR č. 24/2022 z 24.2.2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam

hromadných podujatí.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Návrh na schválenie humanitárnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2021.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 659/2021 zo dňa 10.05.2021.
 2. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 2214/3 k.ú. Trenčianske Bohuslavice v prospech Obce Trenčianske Bohuslavice.
 3. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 725/12 k.ú. Dolná Breznica v prospech Obce Dolná Breznica ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 8755/2 k.ú. Podkylava v prospech Mgr. Jany Vnukovej.
 5. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 222/1 k. ú. Rakoľuby v prospech Obce Kočovce.
 6. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" p. č. 756/1, 857/8 k. ú. Hanzlíková v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 7. Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena na pozemku registra "C" p. č. 28/4 k. ú. Istebník od vlastníka - Železnice SR, Bratislava.
 8. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 751/1 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 9. Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/517 (most Orlové)- Domaniža, I.ETAPA" do správy správcu - Správy ciest TSK.
 10. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu výstavby "Rozhľadňa BASKE".
 11. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu výstavby "Vyhliadková veža v obci Poruba". 
 12. Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 200, 204/35 k. ú. Zlatovce od vlastníka - DOTON, s.r.o., Trenčín.

 

 1. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.

Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.-vedúci Odb.školstva a kult.

 

 1. Návrh na schválenie dokumentu "Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Predkladá: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd. soc. pomoci

 

 1. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: PhDr. Elena Nekorancová – vedúca Odd. soc. pomoci

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, 344, 916 11 Bzince pod Javorinou.

 

 1. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru reg. rozvoja

 1. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Integrovaná infraštruktúra s názvom "Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji".

 

 1. Návrh na schválenie navýšenia členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty na rok 2022.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru reg. rozvoja

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK