Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 155/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.2.2007 prerokovalo a:

I. rozhodlo

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SLOVEN Stredisko sociálnej pomoci, 018 54 Slávnica,
zapísaného v kat. území Slávnica na LV č. 252 v časti A: majetková podstata
Parcely registra „C“

  • pozemok– parc.č. 67/1 ostatné plochy o výmere 1625 m2,
  • pozemok– parc.č. 67/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 408 m2,

II. ukladá

riaditeľovi Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja –
nakladať s predmetným prebytočným nehnuteľným majetkom
v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK