Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 156/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.02.2007 prerokovalo a:

I. rozhodlo

o prebytočnosti nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Združenej strednej školy, Trokanova 3, 907 01 Myjava, nachádzajúcom sa v obci Myjava, v katastrálnom území Myjava, zapísanom na LV č. 2455 v časti A: majetková podstata
Parcely registra „C“

 • pozemok parc. č. 2580/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4730 m2
 • pozemok parc. č. 2580/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2
 • pozemok parc. č. 2580/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²
 • pozemok parc. č. 2581/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1071 m² 
 • pozemok parc. č. 2581/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m²
 • pozemok parc. č. 2583 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²
 • pozemok parc. č. 2584 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 816 m²
 • pozemok parc. č. 2585 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 701 m²

Stavby

 • stavba – zadná budova bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 2581/1
 • stavba – domov mládeže bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 2584
 • stavba – učebný pavilón, súpisné číslo 153, postavená na parcele č. 2585,

II. ukladá

riaditeľovi Úradu Trenčianskeho samosprávneho krajanakladať s predmetným prebytočným nehnuteľným majetkom v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK