Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 157/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.02.2007 prerokovalo a:

I. rozhodlo

o prebytočnosti nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Stredné odborné učilište, Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza, nachádzajúcom sa v obci Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, zapísanom na LV č. 4106 v časti A: majetková podstata
Parcely registra „C“

  • pozemok parc. č. 1333 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2
  • pozemok parc. č. 1334 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4500 m²

Stavby

  • stavba – budova súpisné č. 10656, postavená na parcele č. 1333,

II. ukladá

riaditeľovi Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja - nakladať s predmetným prebytočným nehnuteľným majetkom v súlade so Zásadami hospodárenia  majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK