Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 158/2007

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 28.2.2007 prerokovalo a:

I. rozhodlo o prebytočnosti

1. nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 12 Považská Bystrica, v kat. území Považská Bystrica 7

  •  pozemok parc. č. 3700/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2
  •  pozemky parc. č. 3700/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2

vytvorené geometrickým plánom č. 14-215/2005 vyhotoveným Geodéziou Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina dňa 15.3.2005 a overeným Správou katastra Považská Bystrica dňa 4.5.2005 pod č. 167/05 vytvorených z pôvodnej parcely č.3700/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18374 m2 zapísanej na LV č. 6584,

2. nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Stredného odborného učilišťa strojárskeho, ul. Športovcov 341/2 Považská Bystrica v kat. území Považská Bystrica

  • pozemok parc. č. 5427/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 vytvorené geometrickým plánom č. 47-215/2005 vyhotoveným Geodéziou Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina dňa 27.7.2005 a overeným Správou katastra Považská Bystrica dňa 16.8.2005 pod č. 406/2005 vytvorených z pôvodnej parcely č. 5427/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4205 m2 zapísanej na LV č.4388,
  • pozemok parc. č. 5427/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 vytvorené geometrickým plánom č. 50-215/2006 vyhotoveným Geodéziou Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina dňa 13.12.2006 a overeným Správou katastra Považská Bystrica dňa 21.12.2006 pod č. 682/2006 vytvorených z pôvodnej parcely č. 5427/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4198 m2 zapísanej na LV č.4388,

II. schvaľuje

1. predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe:
a) Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 12 Považská Bystrica v kat. území Považská Bystrica

  • pozemok parc. č. 3700/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2
  • pozemky parc. č. 3700/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2

vytvorené geometrickým plánom č. 14-215/2005 vyhotoveným Geodéziou Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina dňa 15.3.2005 a overeným Správou katastra Považská Bystrica dňa 4.5.2005 pod č. 167/05 vytvorených z pôvodnej parcely č. 3700/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18374 m2 zapísanej na LV č. 6584, Cena je stanovená na základe všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá bola stanovená znaleckým 8 posudkom č. 70/2005 zo dňa 15.11.2005 Ing. Pavol Appel, Stred 58/53-6, Považská Bystrica, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie oceňovanie nehnuteľnosti, na hodnotu 237 521,00 Sk (zaokrúhlene).

b) Stredného odborného učilišťa strojárskeho, ul. Športovcov 341/2, Považská Bystrica v kat. území Považská Bystrica

  • pozemok parc. č. 5427/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2

vytvorené geometrickým plánom č. 47-215/2005 vyhotoveným Geodéziou Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina dňa 27.7.2005 a overeným Správou katastra Považská Bystrica dňa 16.8.2005 pod č. 406/2005 vytvorených z pôvodnej parcely č. 5427/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4205 m2 zapísanej na LV č.4388,

  • pozemok parc. č. 5427/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 vytvorené geometrickým plánom č.50-215/2006

vyhotoveným Geodéziou Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina dňa 13.12.2006 a overeným Správou katastra Považská Bystrica dňa 21.12.2006 pod č. 682/2006 vytvorených z pôvodnej parcely č. 5427/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4198 m2 zapísanej na LV č.4388. Cena je stanovená na základe všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 8/2006 zo dňa 2.2.2006 a č. 1/2007 zo dňa 22.1.2007 Ing. Radomír Bičár, Bardejovská č. 10, Kežmarok, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie oceňovanie nehnuteľnosti, na celkovú hodnotu 12 157,00 Sk (zaokrúhlene) v podiele 1/1 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35 919 001 za kúpnu cenu 249 678,00 Sk (slovom dvestoštyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatosem slovenských korún), za účelom majetkoprávneho vysporiadania stavby diaľnice D1 Sverepec – Vrtížer,

 2. vyňatie nehnuteľného majetku dňom prevodu vlastníckeho práva:

  • špecifikovaného v bode I.1 tohto uznesenia zo správy Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 12 Považská Bystrica,
  • špecifikovaného v bode I.2. tohto uznesenia zo správy Stredného odborného učilišťa strojárskeho, ul. Športovcov 341/2, Považská Bystrica.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK