Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Trenčianski krajskí poslanci rokovali o strategickom rozvoji kraja

Dátum konania: 28. septembra 2015
Uznesenia: vzn/Uznesenia 28.9.2015.pdf Uznesenia 28.9.2015.pdf (329,02 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_28092015.pdf hlasovanie_poslancov_28092015.pdf (517,52 kB)

Štrnáste rokovanie krajských poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol v pondelok 28. septembra 2015 predseda TSK Jaroslav Baška. Spolu v sedemnástich bodoch rokovania krajskí poslanci prerokovali o.i. návrhy na riešenie prebytočného majetku, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK, Stratégiu rozvoja stredného školstva, Akčný plán rozvoja vidieka, ale aj Plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poslanecký zbor zobral na vedomie návrh manažérskej zmluvy, čím dal zelenú verejnej súťaži na manažment troch krajských nemocníc.

 

Majetok kraja

Súhlas s prevodom správy majetku súvisí s tromi projektmi, ktoré zhodnotili majetok kraja. Projekty SPŠ Myjava "Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava" a TSK „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“ a „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“. Krajskí poslanci zverili majetok nadobudnutý prostredníctvom projektov a dotácií do správy organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré ich budú viesť vo svojej účtovnej a majetkovej evidencii.

Na základe žiadosti občianskeho združenia PROVITAL so sídlom v Koši, ktoré sa riadne zapojilo do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, poslanci schválili nájom majetku v správe Centra sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne pre toto združenie. Združenie bude platiť všetky prevádzkové náklady a ponúklo z vlastných zdrojov opravu čističky vody. Občianske združenie poskytuje sociálnu službu v domove na polceste a resocializačnom stredisku od roku 1997. PROVITALu bol po dohode ukončený nájom v predchádzajúcom objekte v majetku HBP, a.s.Prievidza, ktorý muselo združenie opustiť následkom statického porušenia budovy v dôsledku banskej ťažby na hornej Nitre. Jedná sa o jedinú organizáciu svojho druhu vykonávajúcu činnosť v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorého činnosť pravidelne prispieva aj Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu.

 

Školstvo

V roku 2012 schválilo krajské zastupiteľstvo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu na projekt „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“ (ďalej len „SRSOŠ TSK 2013 – 2020“). Svojím rozsahom pokrýva všetky typy stredných škôl všetkých zriaďovateľov na území Trenčianskeho kraja, pre ktorých je stratégia určená. Pomôže pri identifikácii projektov a možnostiach ich financovania v rámci podporných programov SR a EÚ v programovom období 2014-2020 a určovaní počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce školské roky. Je podkladom pre optimalizáciu siete stredných škôl a pre prijímanie opatrení za účelom zvýšenia kvality a atraktivity stredoškolského vzdelávania, najmä vzdelávania pre potreby trhu práce v Trenčianskom kraji. Stratégia je verejne dostupná na internetovej stránke www.tsk.sk.

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé   príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v

územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017, odzrkadľuje aj naďalej strategické zámery kraja, t.j. stabilizovať počet žiakov gymnázií, znížiť počet žiakov v skupine odborov 63 a 64 – Ekonomika, organizácia, obchod a služby a zvýšiť počet žiakov v technických a iných odboroch. Spolu pre nadchádzajúci šk. rok bolo schválených 193 tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, z toho 175 tried pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a 18 tried pre stredné školy iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti TSK.

Postupnými krokmi sa TSK podarilo naštartovať v tomto šk. roku zmeny v strednom školstve. Vďaka podpisom memoránd medzi zamestnávateľmi a školami stúpol počet žiakov, ktorí študujú na odborných školách o 237, v duálnom systéme vzdelávania je zapojených 100 žiakov (6 škôl a 12 zamestnávateľov).

14. zasadnutie tsk

 

Doprava

Plán dopravnej obslužnosti TSK je jeden zo základných dokumentov v oblasti verejnej osobnej dopravy a svojou aktualizáciou reflektuje zmeny v dopravnej obslužnosti, resp. úpravy v súvislosti s aktuálnymi cestovnými poriadkami. Prostredníctvom presne definovaných ukazovateľov naznačuje, že pri postupnom nastavovaní riešení dopravnej obslužnosti je možné dosiahnuť úspory vo výške niekoľko stotisíc Eur ročne, pričom zmeny nie sú zamerané v prvom rade na zisk, ale na udržanie kvalitnej dostupnosti celého územia kraja a potreby cestujúcej verejnosti vzhľadom na to, že prímestská autobusová doprava je služba vo verejnom záujme. Základným cieľom PDO TSK je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie efektívnych verejných služieb, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Odbor dopravy TSK bude v najbližšom období súčinný pri príprave Územného Generelu Dopravy a v spolupráci s mestom Trenčín a ostatnými okresným mestami sa bude zaoberať Plánom udržateľnej mestskej mobility, ako nástrojom aktívnej dopravnej politiky, ktorá ovplyvňuje mobilitné správanie obyvateľov a podporuje zdravý životný štýl.

Strategický rozvoj kraja

Správa o preskúmaní Územného plánu Trenčianskeho kraja potvrdila potrebu aktualizácie platného Územného Plánu VÚC z roku 2011 v znení jeho dodatku, ktorú v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku musí robiť VÚC každé 4 roky. Správa podľa jednotlivých oblastí popisuje potrebné zmeny, medzi ktoré patrí napríklad v oblasti dopravy zaznamenanie aktuálnej siete cyklotrás, aktualizácia trasy rýchlostnej cesty R6, R8, zmena trasy R2 Mníchova Lehota – Svinná, trasa R2 Nováky – hranica kraja, obchvaty obcí vyplývajúce z nových územných plánov obcí, legislatívne zmeny v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ale aj zmeny v sociálnej infraštruktúre, hospodárskej základni a energetike.

Schválený „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020 (SEAP)“ je strategickým dokumentom pre postupné a komplexné zlepšovanie energetickej hospodárnosti v Trenčianskom kraji, poskytuje koncepčný základ pre realizáciu jednotlivých opatrení, ktorých výsledkom bude výrazné zníženie nákladov na energie v kraji a zvýšenie ochrany životného prostredia v dôsledku zníženej spotreby energií, produkcie emisií a odpadov. Akčný plán je určený pre využitie širokej odbornej i laickej verejnosti – univerzity, podnikateľské subjekty, MAS, regionálne združenia, mestá i obce pri zakladaní priemyselných parkov, potenciálnych investorov a pod. Pri splnení navrhovaných úsporných energetických opatrení by sa aj pri potrebných investíciách mohlo v kraji ušetriť niekoľko miliónov Eur ročne. Dokument je verejne dostupný na internetovej stránke www.tsk.sk.

Predložená stratégia podporuje aj celkový zámer Trenčianskej župy, ktorá už vytvorila projektovú radu pre rozsiahly projekt „Zelená župa“. Prioritou kraja bude podpora environmentálnej výchovy, elektronickej župy, znižovanie energetickej náročnosti budov, využívania obnoviteľných zdrojov energie, budovania cyklotrás a cyklochodníkov, či podpora elektromobility, ktoré by mohli prispieť k vyššej ochrane životného prostredia a kvality života v Trenčianskom kraji.

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023“ (ďalej len „PHSR TSK“).

Schválený PHSR TSK 2013-2023 je záväzný rozvojový dokument, podľa ktorého budú realizované ďalšie aktivity v kraji, bude využívaný všetkými subjektmi a dopad bude na celý región a jeho obyvateľov. Všetky projekty v Trenčianskom kraji predkladané do programov EÚ so žiadosťami na spolufinancovanie budú musieť povinne deklarovať súlad s PHSR TSK. PHSR je verejne dostupný dokument na internetovej stránke www.tsk.sk.

Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020“

Hlavným cieľom schváleného strategického dokumentu je určiť priority rozvoja vidieka a jeho možnosti – zvýšiť ekonomický sociálny a environmentálny štandard života obyvateľov a zlepšiť spravovanie vidieka do roku 2020. SRV TSK 2013 – 2020 môžu využívať obce, združenia obcí, mikroregióny, podnikatelia na vidieku – v oblasti poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ale aj podnikatelia v stavebníctve, obchode, cestovnom ruchu či v inom odvetví pri identifikácii svojich projektov a možnostiach ich financovania v rámci podporných programov SR a EÚ v programovacom období 2014-2020, ďalej môže byť využívaná pri tvorbe stratégií rozvoja vidieka na národnej aj mikroregionálnej úrovni. Tento dokument chce TSK využiť ako podporný pri získaní viac štatútov miestnych akčných skupín (MAS) pre žiadateľov v Trenčianskom kraji od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Stratégia je verejne dostupný dokument na internetovej stránke www.tsk.sk.

Zdravotníctvo

Z dôvodu neschválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava“ poslanci zrušili uznesenie, ktorým schválili predloženie žiadostí. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok boli riadne predložené v požadovanom termíne. Finančné prostriedky zo spolufinancovania chce TSK ponechať v rámci zdravotníctva a využiť na nákup novej zdravotníckej techniky pre všetky tri nemocnice.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí v marci 2015 na základe materiálu „Optimalizácia fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho podriadených organizácií so zameraním na oblasť zdravotníctva“ odporučilo predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK formou manažérskej zmluvy.

Návrh manažérskej zmluvy upravuje práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými budú Trenčiansky samosprávny kraj, príslušná nemocnica a manažér. Návrh zmluvy taktiež vymedzuje zodpovednosť manažéra a jeho nominantov v príslušných nemocniciach, spôsob výpočtu a vyplácania odmeny manažéra, kontrolné mechanizmy zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a možnosti predčasného ukončenia manažérskej zmluvy v prípade neplnenia cieľov manažérskej činnosti a riadenia nemocníc. Najdôležitejšou povinnosťou manažéra je zlepšiť hospodárenie jednotlivých nemocníc, dostať nemocnice do vyrovnaného hospodárenia a hľadať dlhodobé riešenia, ktoré zabezpečia zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti (zmena rozsahu zdravotnej starostlivosti bude aj naďalej možná iba so súhlasom Trenčianskeho samosprávneho kraja) a trvalú udržateľnosť týchto nemocníc v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pokiaľ ani po dva a pol roku trvania manažérskej zmluvy nedosiahnu nemocnice kladný hospodársky výsledok, je Trenčiansky samosprávny kraj oprávnený manažérsku zmluvu vypovedať.

Poslanci ďalej zobrali na svojom rokovaní na vedomie Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015, Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2015, Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.

Podľa schváleného plánu činnosti Zastupiteľstva TSK sa nasledujúce rokovanie bude konať v pondelok 23. novembra 2015.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK