Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župa pokračuje v modernizácii odborného vzdelávania na svojich stredných školách, v minulom roku navštívilo Trenčiansky kraj 370 tis. návštevníkov

Dátum konania: 23. septembra 2019
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka na XIX. Z TSK 23.9.2019.pdf pozvanka na XIX. Z TSK 23.9.2019.pdf (323,24 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 23.9.2019_.pdf Uznesenia 23.9.2019_.pdf (658,58 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovania_poslancov_xix_ztsk_23-09-2019.pdf hlasovania_poslancov_xix_ztsk_23-09-2019.pdf (733,02 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 23.9.2019.pdf Zapisnica 23.9.2019.pdf (611,15 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4142
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zastup_TSK_23092019.mp3 zastup_TSK_23092019.mp3 (23,73 MB | 3:27:21 | 16kbps )

V poradí XIX. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 23. septembra 2019 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 38 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, bolo už tradične možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.zastupitelstvo.sk a po prvýkrát aj na youtube.

V úvode pracovného programu septembrovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVIII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK a Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2019. Následne župný parlament prerokoval a schválil 18 návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK vrátane návrhu na zverenie majetku vybudovaného v rámci Modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov (Železničná stanica Ilava - podzemná stena pri cestnej komunikácii, komunikácia podjazdu št. cesty II/574) pre traťovú rýchlosť 160 km/h či majetku vybudovaného v rámci stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť 1: Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom do správy SC TSK. Poslanci svojím hlasovaním schválili aj odpredaj Internátu SOŠ Nováky a trvalú prebytočnosť budovy dielní na Brnianskej ulici v Trenčíne.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov TSK za I. polrok 2019

Bežné príjmy TSK boli za I. polrok plnené v celkovom objeme približne 80,2 mil. eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,55% z rozpočtovanej sumy 158,7 mil. eur a medziročný nárast v rámci hodnoteného obdobia o takmer 8 309 tis. eur. Hlavný podiel na tom mala ekonomická kategória Daňové príjmy, ktorá tvorila na celkových dosiahnutých bežných príjmoch podiel 62,44%. Preto aj v roku 2019 zostávajú tieto príjmy pre TSK rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 47,35%, a to v objeme 4,8 mil. eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 246,5 tis. eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem viac ako 4,5 mil. eur.

Kapitálové príjmy boli za toto obdobie plnené vo výške viac ako 996 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 2,77% z rozpočtovanej sumy takmer 36 mil. eur. Podobne ako v minulom období je priaznivo hodnotený najmä podiel hlavnej kategórie Nedaňové príjmy a v rámci nej príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov. Župe sa podarilo v hodnotenom období odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme viac ako 641 tis. eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne 154 tis. eur.

Bežné výdavky boli v I. polroku 2019 čerpané vo výške viac ako 68 mil. eur, tzn. 47,98% z rozpočtovaného objemu takmer 142 mil. eur a nárastom oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 7 847 tis. eur. Ten ovplyvnila najmä valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1. januára 2019, zvýšenie úhrad náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave a nárast finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania. TSK čerpal kapitálové výdavky v objeme viac ako 3 mil. eur, čo predstavuje 3,60% z rozpočtovanej sumy presahujúcej 83,6 mil. eur, a to na: investičné projekty z európskych štrukturálnych fondov v objeme takmer 1,1 mil. eur a vlastné investičné akcie Úradu TSK a organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v objeme 1,9 mil. eur. Objemovo najväčšie čerpanie kapitálových výdavkov prebehlo na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, a to v súvislosti s komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnológiou.

Súčasťou programu rokovania bolo aj schválenie Dodatkov k zriaďovacím listinám (ZL) dvoch škôl - Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorý sa týkal zmeny adresy sídla školy zo Staničnej 6 na Kožušnícku 2 a doplnenia čl. III ZL o prepravu športovcov na športovú prípravu, podujatia a súťaže. Dodatkom bola upravená aj ZL Obchodnej akadémie v Prievidzi. Rozšírená bude o podnikateľskú činnosť, súvisiacu s plánovanou transformáciou regiónu hornej Nitry, a to s účinnosťou od 1. októbra 2019. Poslanci svojím hlasovaním rozhodli aj o delegovaní zástupcov TSK do rád škôl v pôsobnosti župy – Spojenej školy v Púchove s organizačnými zložkami SOŠ sklárska, I. Krasku 491, Púchov a SOŠ, I. Krasku 491, Púchov, Strednej odbornej školy v Novákoch a novej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi.

Dodatok schválili poslanci aj k ZL Centra sociálnych služieb – AVE Dubnica nad Váhom, a to z dôvodu dočasného rozšírenia miesta poskytovania sociálnej služby v prenajatých priestoroch NsP Považská Bystrica, kde bude klientom zariadenia poskytovaná sociálna služba po dobu realizácie komplexnej rekonštrukcie objektu CSS – AVE v Dubnici nad Váhom. Po skolaudovaní zrekonštruovaných priestorov na ul. Športovcov sa dočasne rozšírené miesto poskytovania sociálnej služby zruší.

Kraj chce vďaka eurofondom zmodernizovať odborné vzdelávanie aj na SOŠ v Považskej Bystrici

SOŠ v Považskej Bystrici je ďalšou zo škôl, na ktorej chce župa zatraktívniť praktické vyučovanie pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Projekt „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“ pritom pozostáva zo stavebných úprav na dielni praktického vyučovania so zázemím a modernizácie materiálno-technického vybavenia dielne (nákup CNC a univerzálnych frézovačiek a sústruhov s príslušenstvom) pre odbory strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. Celkové náklady projektu sú vo výške viac ako 1,4 mil. eur, pričom žiadaná výška NFP predstavuje približne 1,35 mil. eur s 5%-ným spolufinancovaním kraja v objeme 71 tis. eur. Poslanci svojím hlasovaním schválili predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu, ktorého cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

V roku 2018 Trenčiansky kraj navštívilo 370 tis. návštevníkov

Poslancom krajského zastupiteľstva bola v rámci septembrového zasadnutia predložená aj Výročná správa krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región za rok 2018. Tá obsahuje hlavné činnosti organizácie počas roka, získané ocenenia i ďalšie aktivity súvisiace so zviditeľňovaním kraja v očiach domácich i zahraničných turistov. Jej súčasťou je aj prehľad projektov na podporu domáceho cestovného ruchu a spoluprácu so zahraničnými partnermi či štatistické ukazovatele návštevnosti, na základe ktorých do kraja zavítalo 370 tis. návštevníkov. Najnavštevovanejším okresom za uplynulý rok bol okres Trenčín, ďalej okres Prievidza a Púchov, teda ide najmä o kúpeľné mestá. Stúpajúcu tendenciu majú štatistiky pri počte turistov z Českej republiky či Nemecka. 

Poslanci Zastupiteľstva TSK zároveň svojimi hlasmi nepodporili konštatovanie, že poslanec Tomáš Vaňo porušil povinnosť a obmedzenie ustanovené zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov účinkovaním v reklame na nealkoholický nápoj. Ďalšie rokovanie krajského parlamentu sa uskutoční v pondelok 25. novembra 2019.

Fotogaléria

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK