Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Prvé zasadnutie župného parlamentu v tomto roku premiérovo vysielané naživo

Dátum konania: 25. januára 2016
Pozvánka a program: /pozvanka-program/Pozvanka na Z TSK 25.1.2016.pdf Pozvanka na Z TSK 25.1.2016.pdf (309,62 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 25.1.2016.pdf Uznesenia 25.1.2016.pdf (445,86 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_xvi_zasadnutie_ztsk.pdf hlasovanie_poslancov_xvi_zasadnutie_ztsk.pdf (378,62 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 25.1.2016.pdf Zapisnica 25.1.2016.pdf (484,83 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VuC.html?aid=3728
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2016-01-25.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2016-01-25.mp3 (13,56 MB | 1:58:31 | 16kbps )

Prvé plánované rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v roku 2016 a v poradí 16. v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 25. januára 2016 na Úrade TSK v Trenčíne. Rokovanie otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Za účasti 39 poslancov sa okrem iného prerokovali návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK, podpora elektromobility v rámci projektu „Zelená župa“, ale aj odmena hlavného kontrolóra TSK za rok 2015.

Zastupiteľstvo prvýkrát v živom vysielaní

Trenčianska župa so živým vysielaním zasadnutí Zastupiteľstva (TSK) prichádza v rámci zvyšovania transparentnosti a otvorenej komunikácie s obyvateľmi. Jednotlivé hlasovania, rozhodnutia či diskusné príspevky poslancov vrátane priebehu celého rokovania sú po novom dostupné v reálnom čase na webovom sídle TSK www.tsk.sk/live. K živému prenosu zasadnutí sa verejnosť môže dostať priamo z hlavnej stránky po kliknutí na hlavnú fotografiu s označením Živé vysielanie. Vysielanie funguje na operačných systémoch Android, iOS aj WinPhone. Záznamy z rokovaní krajského zastupiteľstva sú aj naďalej zverejňované na websídle TSK v sekcii Úradná tabuľa – Zasadnutia.

 

Majetok kraja

Prvé zasadanie Zastupiteľstva TSK v roku 2016 sa nieslo predovšetkým v duchu riešenia otázok prebytočného majetku TSK. Krajskí poslanci rozhodli o zrušení Centra sociálnych služieb – Javorník so sídlom v Papradne ešte počas minulého roka s účinnosťou k 31.12.2016. Zrušením CSS – Javorník nebude ohrozené kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb súčasným prijímateľom, nakoľko sa k ich zabezpečeniu zaviazala obec Papradno. CSS – Javorník poskytoval služby v prevažnej miere seniorom z obce Papradno, čo je úlohou obce a štátu. Obecné zastupiteľstvo v Papradne s účinnosťou od 1. januára 2016 schválilo zriadenie zariadenia sociálnych služieb CSS Obce Papradno, ktoré v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení poskytuje aj klientom bývalého CSS – Javorník náhradnú sociálnu službu. CSS Obce Papradno poskytuje sociálne služby v tých istých priestoroch vo vlastníctve obce ako bývalé CSS – Javorník, ktoré tak robilo na základe nájomnej zmluvy ukončenej 31.12 .2015.

 

Školstvo

Zmena správy majetku kraja si vyžaduje súhlas krajského zastupiteľstva. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom odľahčiť rozpočet stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podal návrh na odňatie nehnuteľného majetku zo správy SOŠ obchodu a služieb Prievidza a SOŠ na ulici T. Vansovej Prievidza. Krajskí poslanci schválením tohto návrhu umožnili školám efektívnejšie investovanie finančných prostriedkov do skvalitnenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a odbremenilo ich od odlievania financií do správy nepotrebného majetku.

Krajskí poslanci ďalej schválili prebytočnosť, spôsob prevodu a predaj alebo zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK a v správe Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, majetku v správe Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v katastrálnom území obce Prievidza a Bojnice a pozemku v katastrálnom území obce Stará Turá.

 

Kultúra

Väčšinovým hlasovaním župný parlament schválil Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Centra tradičnej kultúry v Myjave, ktorým sa mení odborné zameranie Centra tradičnej kultúry v Myjave v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z osvetového zariadenia so všeobecným zameraním na kultúrno-osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním na tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo od 1. februára 2016.

 

Projekt Zelená župa a elektromobilita

Poslanci rovnako schválili Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Správy ciest TSK. TSK si v rámci svojich kompetencií a možností stanovil cieľ zvýšiť dostupnosť nabíjacích staníc na svojom území a znížiť emisie CO2 svojho vozového parku prevádzkovaním elektromobilov. Urobil tak v rámci podprojektu "Elektromobilita" v projekte "Zelená župa", ktorý TSK naplno rozbieha tento rok. Prevádzkovaním 6 elektromobilov by župa dokázala ročne pri najazdených 30 000 kilometroch zredukovať množstvo vyprodukovaných emisií o 23,4t, čo predstavuje kompenzáciu 2600 stromov.

Na území TSK sa v súčasnosti nachádzajú 4 nabíjacie stanice pre elektromobily, dve z nich v okrese Trenčín a dve v okrese Prievidza. Župa by ich počet chcela zvýšiť aspoň na 7 a zabezpečiť tak ich dostupnosť z rôznych oblastí kraja. TSK plánuje vybudovať nabíjacie stanice na vytypovaných lokalitách s prístupom celých 24 hodín v Prievidzi, Myjave a Považskej Bystrici. TSK si dal za cieľ v roku 2016 vybudovať tri nabíjacie stanice pre elektromobily tak, aby sa zvýšila ich dostupnosť aj v tých častiach kraja, kde tento druh infraštruktúry absentuje. Predpokladané náklady na vybudovanie nabíjacích staníc sa odhadujú cca: na 100 000,- Eur, ktoré sú vyčlenené v kapitálových výdavkoch v rozpočte na rok 2016 pre SC TSK. Z uvedených dôvodov bolo do zriaďovacej listiny SC TSK ako vedľajšia činnosť vykonávaná ako podnikateľská činnosť doplnené prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre nabíjanie elektrických vozidiel.

 

Správa a údržba Vážskej cyklotrasy

Zo súčasných trendov v oblasti dopravy i turistiky vychádza dlhodobý projekt Vážskej cyklotrasy, ktorej súčasný návrh v dĺžke 100 km vedie naprieč územím kraja od Hornej Stredy až po Plevník-Drieňové a využíva existenciu významných líniových stavieb na Považí, ktorými sú hrádze rieky Váh ako i derivačného kanála. Po vybudovaní bude cyklotrasa tvoriť kostru cyklodopravy na Považí v rámci TSK, na ktorú sa budú pripájať ďalšie cyklotrasy aj cezhraničného charakteru. Spája významné body v rámci kraja ako sú priemyselné parky, centrá osídlenia a dopravné uzly. V súčasnosti je projekt vo fáze prípravy obstarávania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré je potrebné pre čerpanie prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Z uvedených dôvodov bola do hlavnej činnosti v zriaďovacej listine SC TSK doplnená aj správa a údržba Vážskej cyklotrasy.

 

Odmena hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo TSK za rok 2015 schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi TSK Richardovi Horváthovi vo výške 20% súhrnu platov ustanovených podľa § 19b ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o vyšších územných celkoch (o samosprávnych krajoch). Poslanci na januárovom zasadnutí tiež zobrali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Nadchádzajúce rokovanie sa bude konať v pondelok 21. marca 2016.

Fotogaléria

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK