Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: V kraji pribudne prvá služba včasnej intervencie, za takmer 20 mil. € z eurofondov sa zrekonštruujú až 4 úseky ciest

Pozvánka a program: /pozvanka-program/Pozvanka na Z TSK 30 01 2017.pdf Pozvanka na Z TSK 30 01 2017.pdf (425,01 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 30.1.2017.pdf Uznesenia 30.1.2017.pdf (660,01 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_xxii_zasadnutie_ztsk.pdf hlasovanie_poslancov_xxii_zasadnutie_ztsk.pdf (512,71 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 30.1.2017.pdf Zapisnica 30.1.2017.pdf (669,34 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=3839
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2017-01-30.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2017-01-30.mp3 (14,5 MB | 2:06:41 | 16kbps )

Prvé rokovanie krajského parlamentu v tomto roku sa uskutočnilo v pondelok 30. januára 2017 tradične v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (Ú TSK) pod vedením trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na v poradí XXII. Zasadnutí rokovalo 41 poslancov. Ich hlasovanie a rozhodovanie bolo opäť možné sledovať aj naživo prostredníctvom oficiálneho webového sídla župy.

V úvode zasadnutia poslanci prerokovali a zobrali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI. zasadnutí Zastupiteľstva (Z TSK), ktorú predniesol kontrolór kraja Richard Horváth spolu so Správou o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Ú TSK. V kontrolovanom období od 1. júla do 31. decembra 2016 evidovalo Odd. vnútornej kontroly, petícií a sťažností Ú TSK celkovo 21 sťažností. Z tohto počtu 1 sťažnosť nebola kvalifikovaná ako sťažnosť, 5 sťažností riešili zamestnanci Ú TSK (z toho boli 3  neopodstatnené), 8 sťažností bolo postúpených príslušným orgánom na vybavenie a 8 sťažností bolo odložených, resp. riešených ako podnety.

V rámci návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK krajskí poslanci schválili o. i. zámenu pozemkov v obci Lednické Rovne, ktorá prejavila záujem o pozemky vo vlastníctve TSK za účelom vybudovania odstavných plôch k budove Zdravotníckeho strediska, dobudovania garáží pre občanov a vybudovanie športoviska v areáli Strednej odbornej školy sklárskej. Ako protihodnotu obec ponúkla pozemky vo svojom vlastníctve  pod cestou II. triedy č. II/507 vo vlastníctve TSK.

Školy rozširujú portfólio podnikateľských činností

Prerokovaním bodu č.5 parlament schválil dodatky k zriaďovacím listinám ôsmich škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Schválením tohto bodu poslanci vypustili zo zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy v Prievidzi podnikateľskú činnosť a jej rozsah vzhľadom na materiálne a personálne možnosti zúžili aj Strednej odbornej škole v Handlovej. Naopak, do podnikateľskej činnosti Strednej umeleckej školy v Trenčíne doplnili administratívne a fotografické služby a do zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach prenájom nehnuteľností i hnuteľných vecí. Podnikateľská činnosť Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom sa aktualizovala na ubytovacie služby, mimoškolskú vzdelávaciu činnosť, prevádzkovanie športových zariadení či organizovanie podujatí rôzneho zamerania. Jazyková škola Trenčín získala oprávnenie vykonávať všetky druhy štátnych jazykových skúšok. Podnikateľská činnosť sa napr. o poskytovanie rekondično-relaxačných služieb či poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu rozšírila aj pre Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, ktorá rekonštrukciou priestorov budovy školy získala podmienky na rozšírenie svojej aktivít.

TSK rozširuje spektrum poskytovaných sociálnych služieb v kraji. Okrem nového druhu služby dopĺňa aj novú formu už existujúcich služieb.

Schválením Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) TSK č. 32/2017 a dodatku k Zriaďovacej listine CSS – DOMINO v Prievidzi poslanci zariadeniu s platnosťou od 1. marca 2017 doplnili nový druh sociálnej služby – službu včasnej intervencie, ktorá bude poskytovaná ambulantnou a terénnou formou. Služba je určená pre deti so zdravotným postihnutím do 7 rokov a ich rodiny a je poskytovaná bezplatne. Zahŕňa napr. špecializované poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu i preventívne aktivity a stimulácie komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, ktorých účelom je zabezpečiť jeho optimálny vývoj. Okrem schválenia nového druhu sociálnej služby poslanci schválili aj novú formu sociálnej služby, keďže v roku 2017 plánuje TSK začať poskytovať sociálnu službu v špecializovanom zariadení nie len pobytovou, ale aj ambulantnou formou pre cieľovú skupinu detí po ukončení povinnej školskej dochádzky s diagnózou - autizmus.

Z dôvodu navýšenia ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré je spôsobné 4% zvyšovaním tarifných platov zamestnancov v štátnej správe, ako aj nárastom miezd odborných pracovníkov v rozpočtovom roku 2016 o 15 €, poslanci schválili aj úpravu rozpätia úhrad za ubytovanie pri pobytových službách a za poskytovanie vecných plnení.

Z eurofondov zrekonštruujú 4 úseky ciest za takmer 20 mil. €

Na prvom stretnutí poslancov v tomto roku sa hovorilo aj o najvyťaženejšej ceste II. triedy v kraji. Krajskí parlament schválil predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch za účelom realizácie rekonštrukcie cesty č. II/579 Hradište – Partizánske. Po prerokovaní Z TSK župa rovnako predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020 na 1. a 2. etapu rekonštrukcie cesty č. II/516 na úseku Trenčianska Teplá – Dežerice, na 1. etapu rekonštrukcie cesty č.  II/517 od Považskej Bystrice (most Orlové) po Domanižu a na realizáciu 1. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava. Jednou z podmienok realizácie uvedených projektov v celkovej dĺžke 18,83 km je zabezpečenie spolufinancovania TSK vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo pri celkových nákladoch štyroch uvedených rekonštrukcií vo výške takmer 19,4 mil. € predstavuje spoluúčasť TSK sumou viac ako 940 tis. €.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 realizovala Rozvojová agentúra (RA) TSK  projekt „Mobilné prihraničie – MP“ s hlavným cezhraničným partnerom Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje. RA TSK však 1. januárom 2014 ukončila svoju činnosť a vstúpila do likvidácie (20. januára 2014). S cieľom vyrovnať záväzky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu poslanecké plénum na rokovaní schválilo návrh na prevod a prechod súvisiacich práv a povinností z RA na TSK. Poslanci tak okrem schválenia dodatku k existujúcej zmluve odsúhlasili aj zabezpečenie udržateľnosti projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na jeho financovanie.

Z oblasti kultúry  sa rokovalo o menovaní novej riaditeľky Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, ktorou sa na základe odporúčaní výberovej komisie a výsledku výberového konania stala dovtedy poverená riadením galérie Mgr. Art. Barbora Varga Petríková. Z TSK tiež delegovalo do funkcie zástupcu TSK v Rade školy pri Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou poslankyňu Zuzanu Máčekovú, ktorá vo funkcii nahradila poslankyňu Máriu Hajšovú. Za obdobie celého roka 2016 prerokovaním bodu č. 11 poslanci odsúhlasili odmenu hlavnému kontrolórovi TSK Richardovi Horváthovi vo výške 30% súhrnu platov.

Kompletný program, ako aj všetky materiály k rokovaniu Zastupiteľstva TSK sú dostupné na oficiálnom webovom sídle www.tsk.sk v sekcii Úradná tabuľa. Ďalšie rokovanie poslancov Z TSK v roku 2017 sa bude konať v pondelok 20. marca 2017.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK