Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župa minulý rok hospodárila s prebytkom viac ako 25 mil. eur, pokračovať bude v rozbehnutých investíciách

Dátum konania: 18. mája 2020
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka na XXIII. Z TSK 18.5.2020.pdf pozvanka na XXIII. Z TSK 18.5.2020.pdf (325,46 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 18.5.2020.pdf Uznesenia 18.5.2020.pdf (553,53 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovania_ztsk_18-05-2020_.pdf hlasovania_ztsk_18-05-2020_.pdf (506,52 kB)
Zápisnica: /zapisnica/zapisnica_ztsk_18.5.2020.pdf zapisnica_ztsk_18.5.2020.pdf (480,58 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4205
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ztsk_18-05-2020.mp3 zvukovyzaznam_ztsk_18-05-2020.mp3 (16,92 MB | 2:27:49 | 16kbps )

V poradí XXIII. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 18. mája 2020 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 39 poslancov za prísnych hygienických opatrení. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť i mediálna obec sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube. Po druhýkrát bolo zabezpečené aj tlmočenie v posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XXII. zasadnutí Z TSK. Poslanecké plénum prerokovalo a zároveň schválilo 3 návrhy na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK:

 • prevod prebytočného majetku vo vlastníctve kraja a v správe Správy ciest TSK v katastrálnom území Hrabovka v prospech obce Hrabovka,
 • zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve kraja v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie v prospech SPP – distribúcia, a.s. Bratislava,
 • jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve kraja v katastrálnom území Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.

Počet cestujúcich klesá, obaja zmluvní dopravcovia vykazujú stratu

Krajské zastupiteľstvo venovalo pozornosť aj preukázanej strate z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019.

 • SAD Trenčín, a. s., preukázala za minulý rok stratu vo výške približne 17,8 mil. eur a SAD Prievidza, a. s., vo výške viac ako 9,3 mil. eur,
 • neuhradená preukázaná strata v rámci poskytnutých preddavkov z rozpočtu TSK za rok 2019 predstavuje sumu takmer 3,2 mil. eur pre SAD Trenčín a viac ako 1,9 mil. eur pre SAD Prievidza,
 • výšku preukázanej straty za minulý rok najviac ovplyvnilo zvýšenie nákladov na priame mzdy vodičov o 10 %, zvýšenie cien za pohonné látky, zvýšenie nákladov na odpisy, opravy a za vstupy na autobusové stanice, nižšie plnenie tržieb z cestovného a pokles prepravených osôb,
 • na základe uvedeného krajskí poslanci úhradu preukázanej straty za rok 2019 pre oboch dopravcov schválili.

Trenčianska župa v minulom roku opäť ušetrila

V roku 2019 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj s prebytkom bežného rozpočtu viac ako 21,9 mil. eur, hlavný podiel na tejto skutočnosti malo zvýšené plnenie daňových príjmov kraja. Kapitálový rozpočet bol schodkový v objeme približne 21,9 mil. eur. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie, a tiež rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek a nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy bol v rámci záverečnej bilancie dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za rok 2019 v podobe prebytku v celkovom objeme viac ako 25 mil. eur. Poslanci Z TSK schválili tento prebytok a zároveň jeho použitie na tvorbu rezervného fondu v objeme 7,2 mil. eur a peňažného fondu v objeme 17,8 mil. eur.

Krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí prerokovali a schválili aj 1. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022. Tá kraju umožní najmä pokračovať v investíciách započatých na jednotlivých úsekoch ešte v minulom roku. Objem týchto investícií predstavuje výšku takmer 14,3 mil. eur. Najväčšími sú:

 • oblasť dopravy (takmer 4,4 mil. eur)
 • rekonštrukcie mostných objektov v zlom stavebno-technickom stave za takmer 3,5 mil. eur,
 • realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy vo výške viac ako 29 tis. eur,
 • obstaranie dopravných prostriedkov za viac ako 99 tis. eur,
 • odstránenie závady, spevnenie krajnice a rekonštrukcia rímsy oporného múru na cestách III. triedy vo výške takmer 697 tis. eur.
 • oblasť zdravotníctva (takmer 3,9 mil. eur):
 • rekonštrukcia VN a NN rozvodov za viac ako 1,1 mil. eur, zahájenie výstavby urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za 513 tis. eur,
 • dokončenie komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy za približne 491 tis. eur a realizácia stavebných úprav priestorov oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny za takmer 559 tis. eur v NsP Myjava,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch NsP Považská Bystrica za takmer 777 tis. eur, viac ako 155 tis. eur na projekt automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu a 117 tis. na zaplatenie sanitného vozidla RLP, ktoré bolo obstarané ešte v minulom roku.
 • oblasť kultúry (viac ako 409 tis. eur):
 • prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici v objeme 384 tis. eur,
 • prístavba výťahu vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne v objeme takmer 25 tis. eur.
 • oblasť školstva (viac ako 4,9 mil. eur):
 • rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne v SOŠ Púchov za približne 821 tis. eur,
 • rekonštrukcia školskej jedálne v SOŠ Prievidza za 330 tis. eur,
 • rekonštrukcie telocviční za takmer 298 tis. eur v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou a 215 tis. eur v SOŠ Stará Turá,
 • oblasť sociálnych služieb (3,4 mil. eur):
 • pokračovanie rekonštrukcie budovy CSS – AVE v Dubnici nad Váhom – podkrovných priestorov, strechy, výťahu, zateplenia budovy a vytvorenia bezbariérového vstupu za celkom 1,6 mil. eur,
 • komplexná rekonštrukcia objektu DSS – Púchov – Nosice s prístavbou výťahu za približne 982 tis. eur,
 • rekonštrukcia objektu CSS – Domino v objeme 394 tis. eur,
 • rekonštrukcia pavilónu C v areáli CSS – Jesienka Myjava v objeme 295 tis. eur
 • oblasť implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ:
 • pokračovanie v rozbehnutých aktivitách na úseku Vzdelávania – Hokejová akadémia, Študentský kampus a Hornonitrianske centrum vzdelania v objeme takmer 2,75 mil. eur.

Stredné školy v pôsobnosti kraja sa zapájajú do nových projektov

Krajský parlament na svojom májovom zasadnutí rozhodoval aj o návrhoch projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu projektov:

 • „Know-Understand-Protect“, ktorý predložilo Gymnázium Púchov v rámci programu Nórske granty 2014-2021,
 • „Prepojenie vzdelávania a praxe“ Strednej odbornej školy Dubnica nad Váhom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
 • „Vyučovanie bez hraníc – učíme sa navzájom“ Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trenčín v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ Fond malých projektov,
 • „Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy“ Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu Partizánske v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
 • „Industry 4.0 – prepojenie teórie s praxou“ Strednej odbornej školy Pruské v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
 • „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“ Spojenej školy Púchov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Poslanci tiež svojím hlasovaním schválili Dodatok k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy Dubnica nad Váhom, a to z dôvodu zmeny názvu školy na Strednú odbornú školu technickú Dubnica nad Váhom. A rovnako aj poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 7 662 eur Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici na úhradu záverečnej platby projektu „Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+. Jedným z prerokovaných bodov bolo aj schválenie Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2020, poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 6. júla, následne 28. septembra a 23. novembra 2020.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK