Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva

Dátum konania: 29. apríla 2013
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20130429_XXIII.pdf Uznesenia_20130429_XXIII.pdf (198,18 kB)
Zoznam uznesení: 530-563
Zoznam hlasovaní: 20130429
Počet poslancov: 45

Zastupiteľstvo TSK sa zišlo 29. apríla 2013 na svojom XXIII. zasadnutí v 3. funkčnom období. Pred hlasovaním o programe vystúpil predseda poslaneckého klubu SMER-SD, ĽS-HZDS Karol Janas a požiadal o zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva k návrhu rozpočtu TSK na roky 2013 až 2015.

Regionálny parlament potom prerokoval zmeny všeobecne záväzných nariadení. VZN číslo 18/2013 upravilo výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni na podnet riaditeľa SOŠ obchodu a služieb v Púchove.

Poslanci schválili VZN č. 20/2013 o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo právnickej alebo fyzickej osoby za I. štvrťrok 2013, s účinnosťou od apríla 2013.

Zastupiteľstvo schválilo návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovej v sume 26 083 eur. Poslanci prerokovali protest prokurátora Krajskej prokuratúry Trenčín proti jednému ustanoveniu VZN TSK č. 15/2012 o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK 19. 12. 2012. Protestu prokurátora sa rozhodli poslanci v plnom rozsahu vyhovieť. Poslanci schválili aj dva dodatky k Organizačným poriadkom sociálnych zariadení v kraji, ako aj Štandardy kvality sociálnych služieb v troch oblastiach: personálnej, prevádzkovej a procedurálnej.

Regionálny parlament schválil aj VZN č. 19/2013, ktorým sa ruší Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J, Kalinčiaka 1, Prievidza, ako aj dodatok k zriaďovacej listine tejto školy. Zastupiteľstvo schválilo aj návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Rastislavova 332, Nováky ako súčasti S0Š, T. Vansovej 32 v Prievidzi, zo siete školských zariadení k 30. júnu 2013.

Poslanci schválili aj dodatky k Organizačným poriadkom viacerých stredných škôl, ktorých hlavným zámerom je prispôsobiť počty zamestnancov škôl klesajúcemu počtu žiakov týchto škôl. Zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie informatívnu Správu o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, o účasti TSK na veľtrhoch cestovného ruchu v prvom štvrťroku 2013, o Rozvojovom programe verejných prác na roky 2014-2016, ako aj Správu o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2012.

Regionálny parlament vyslovil podporu europrojektu SOŠ Pruské „Experimentálne centrum odborného vzdelávania v prípravy,“ ktorým sa táto škola zapojí – v spolupráci s Poľnohospodárskou a potravinárskou komorou - do národného projektu rozvoja stredného školstva.

V závere rokovania oznámil podpredseda TSK Milan Panáček (SMER-SD), že sa vzdáva funkcie podpredsedu TSK.

Najbližšie riadne rokovanie regionálneho parlamentu je plánované na 24. júna 2013.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK