Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 532/2013

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2013 prerokovalo a

I. rozhodlo

o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v kat. území Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 1959, v časti A: Majetková podstata:

Parcely registra „C“:

  • a) pozemok CKN parc. č. 1045/3 – ostatné plochy o výmere 5 m2 vytvorený Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 1045/3 a na zameranie trafostanice p. č. 1045/4, vyhotovený dňa 22.01.2013 geodetickou kanceláriou Ing. Miroslav Kováč – GEODETI, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 18024335 a úradne overený Správou katastra Trenčín dňa 29.01.2013 pod č. 66/13, oddelením od pôvodnej parcely CKN č. 1045/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 431 m2, zapísanej na LV č.1959
  • b) pozemok CKN parc. č. 1045/4 – zastavané plochy o výmere 4 m2 vytvorený Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 1045/3 a na zameranie trafostanice p. č. 1045/4, vyhotovený dňa 22.01.2013 geodetickou kanceláriou Ing. Miroslav Kováč – GEODETI, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 18024335 a úradne overený Správou katastra Trenčín dňa 29.01.2013 pod č. 66/13, oddelením od pôvodnej parcely CKN č. 1045/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 431 m2, zapísanej na LV č. 1959

II. schvaľuje

1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, v obci Trenčianske Jastrabie, v kat. území Trenčianske Jastrabie, zapísaného na LV č. 2685 v časti A: Majetková podstata:

Parcely registra „C“ :

  • a) pozemok CKN parc. č. 1045/3 – ostatné plochy o výmere 5 m2 vytvorený Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 1045/3 a na zameranie trafostanice p. č. 1045/4, vyhotovený dňa 22.01.2013 geodetickou kanceláriou Ing. Miroslav Kováč – 6 GEODETI, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 18024335 a úradne overený Správou katastra Trenčín dňa 29.01.2013 pod č. 66/13, oddelením od pôvodnej parcely CKN č. 1045/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 431 m2, zapísanej na LV č.1959
  • b) pozemok CKN parc. č. 1045/4 – zastavané plochy o výmere 4 m2 vytvorený Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 1045/3 a na zameranie trafostanice p. č. 1045/4, vyhotovený dňa 22.01.2013 geodetickou kanceláriou Ing. Miroslav Kováč – GEODETI, Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 18024335 a úradne overený Správou katastra Trenčín dňa 29.01.2013 pod č. 66/13, oddelením od pôvodnej parcely CKN č. 1045/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 431m2, zapísanej na LV č. 1959 podľa § 9a ods. 8. písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, kupujúcemu - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, IČO : 36 361 518, v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 195,00 Eur (slovom: stodeväťdesiatpäť Eur) určenú na základe Znaleckého posudku číslo 27/2013 zo dňa 04. 03. 2013 vyhotoveného znalcom Ing. Igor Šinský, 956 36 Rybany č. 475

2. vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode II.1. tohto uznesenia zo správy Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín dňom prevodu vlastníckeho práva.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK