Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župné nemocnice v dôsledku oddlžovania v minulom roku hospodárili so ziskom

Dátum konania: 06. júla 2020
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka_XXIV_ztsk_06-07-2020.pdf pozvanka_XXIV_ztsk_06-07-2020.pdf (499,49 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 6.7.2020.pdf Uznesenia 6.7.2020.pdf (820,04 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_ztsk_06-07-2020.pdf hlasovanie_poslancov_ztsk_06-07-2020.pdf (575,14 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 6.7.2020.pdf Zapisnica 6.7.2020.pdf (630,64 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4245

V poradí XXIV. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 6. júla 2020 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 40 poslancov. Po prvýkrát od začiatku pandémie bola za dodržania povinností a hygienických opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR umožnená aj účasť verejnosti a médií. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška mohla verejnosť sledovať tiež prostredníctvom on-line prenosu na www.zastupitelstvo.sk i na youtube, opäť aj s tlmočením do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XXIII. zasadnutí Z TSK a schválili Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december 2020. Nakoľko koncom októbra tohto roka uplynie šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra TSK Richarda Horvátha, krajský parlament vyhlásil deň konania voľby nového hlavného kontrolóra na 28. september 2020. Poslanecké plénum prerokovalo a zároveň schválilo 9 návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, medzi inými napríklad nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom pod stavbami CSS Bôrik od obce Nitrianske Pravno, a to z dôvodu plánovanej rekonštrukcie tohto zariadenia. Poslanci rozhodli tiež o odpísaní nevymožiteľnej pohľadávky Domova sociálnych služieb Zemianske Podhradie a Centra sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou.

Schválené boli aj dve VZN, ktorými došlo k:

 • zmene v určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov,
 • zriadeniu Školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, na čo nadväzovalo aj schválenie dodatku k zriaďovacej listine tejto školy.

Zastupiteľstvo TSK sa zaoberalo aj delegovaním zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl, a to z dôvodu, že radám 20 župných stredných škôl uplynulo funkčné obdobie.

Deväť župných stredných škôl súčasťou národného projektu na skvalitnenie systému inkluzívnej vzdelávacej podpory

V rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ ponúklo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava priestor pre získanie školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov i pedagogických asistentov, resp. asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po dobu trvania projektu bude MPC Bratislava týmto školám v plnom rozsahu refundovať cenu práce prijatých „projektových“ zamestnancov.

V rámci TSK bolo vyhodnotených ako úspešných 9 stredných škôl:

 • Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Gymnázium Púchov,
 • SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske, SOŠ Nováky, SOŠ Pruské, SOŠ Handlová, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou, SOŠ Dubnica nad Váhom, SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín.

Kraj žiada o nenávratný finančný príspevok na energetické audity z európskych fondov

Zastupiteľstvo TSK schválilo aj 6 návrhov na podanie žiadosti o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to na vypracovanie energetických auditov pre 4 školské internáty župných stredných škôl a 2 zariadenia sociálnych služieb. Ide o:

 • Centrum sociálnych služieb – SLOVEN Slavnica, Centrum sociálnych služieb – KOLONKA Púchov,
 • Školské internáty – Strednej športovej školy Trenčín, SOŠ obchodu a služieb Prievidza, SPŠ Nové Mesto nad Váhom a Spojenej školy Púchov.

Realizácia projektu je naplánovaná na roky 2020 - 2022, podmienkou schválenia žiadosti je spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Župné nemocnice predložili Zastupiteľstvu TSK výročné správy i plnenie ozdravných plánov

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach:

 • je najväčšou nemocnicou v pôsobnosti kraja s celkovým počtom 517 lôžok,
 • poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 17-tich lôžkových oddeleniach a 6-tich JIS-kách,
 • v roku 2019 uskutočnila 21 505 ukončených hospitalizácií (+354 oproti roku 2018),
 • priemerný ošetrovací čas v roku 2019 bol 6,4 dňa,
 • počet vykonaných operácií 8 010 a 688 pôrodov (+19 oproti roku 2018),
 • počet výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti 3 819 (+456 oproti roku 2018),
 • najväčšia udalosť – ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí,
 • hospodárskym výsledkom nemocnice za rok 2019 bol v dôsledku oddlženia zisk 8 970 tis. eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica:

 • poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 12-tich lôžkových oddeleniach a 6-tich JIS-kách s celkovým počtom 516 lôžok,
 • v roku 2019 uskutočnila 19 703 ukončených hospitalizácií (+30 oproti roku 2018),
 • priemerný ošetrovací čas v roku 2019 bol 7 dní,
 • v roku 2019 nemocnica vykonala 3 065 operácií (+171 oproti roku 2018) a 1 062 pôrodov,
 • počet výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti 2 474 (-143 oproti roku 2018),
 • v závere minulého roka bola nemocnica úspešná vo výberovom konaní - získala povolenie a spustila prevádzku ambulancie RLP,
 • hospodárskym výsledkom nemocnice za rok 2019 bol v dôsledku oddlženia zisk 10 065 tis. eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava:

 • je najmenšou nemocnicou v pôsobnosti kraja s celkovým počtom 195 lôžok,
 • prevádzkuje 8 lôžkových oddelení a 2 JIS-ky,
 • v roku 2019 uskutočnila 5 361 ukončených hospitalizácií s priemerným ošetrovacím časom 6,2 dňa,
 • počet vykonaných operácií 1 347 (+261 oproti roku 2018) a 369 pôrodov,
 • počet výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti 462,
 • v minulom roku bola nemocnica úspešná vo výberovom konaní - získala povolenie a spustila prevádzku ambulancie RLP,
 • hospodárskym výsledkom nemocnice za rok 2019 bol v dôsledku oddlženia zisk 5 244 tis. eur.

Poslanci boli oboznámení aj s plnením ozdravných plánov nemocníc, ktorých dodržiavanie je jednou z podmienok účasti v procese oddlžovania a je kontrolované dozornými orgánmi nemocníc. Krajský parlament najbližšie zasadne v pondelok 28. septembra 2020.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK