Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župa v mimoriadne náročnom „covidovom“ roku hospodárila s prebytkom viac ako 17,5 mil. eur, dokončí rozbehnuté a plánuje aj nové investície

Dátum konania: 10. mája 2021
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka_xxix_ztsk_10.5.2021.pdf pozvanka_xxix_ztsk_10.5.2021.pdf (550,05 kB)
Uznesenia: vzn/ztsk_uznesenia_10-05-2021.pdf ztsk_uznesenia_10-05-2021.pdf (751,43 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/ztsk_hlasovania_10-05-21.pdf ztsk_hlasovania_10-05-21.pdf (624,41 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica Z TSK 10.5.2021.pdf Zapisnica Z TSK 10.5.2021.pdf (732,32 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4420
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zastupitelstvo_210510.mp3 zastupitelstvo_210510.mp3 (28,77 MB | 4:11:26 | 16kbps )

V poradí XXIX. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 10. mája 2021 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 42 poslancov za prísnych hygienických opatrení. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola aj do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVIII. zasadnutí Z TSK, schválili Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december 2021 a dostali aj informáciu o výsledku kontroly NKÚ na župnom úrade a prijatých opatreniach. V rámci Slova pre verejnosť o vystúpenie na zasadnutí Z TSK písomne požiadal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus, prostredníctvom telemostu predstavil myšlienky a ciele Konferencie o budúcnosti Európy. V tomto bode vystúpil aj primátor mesta Nováky Dušan Šimka so žiadosťou vyčleniť finančné prostriedky pre alokované pracovisko bojnickej nemocnice v Novákoch na zakúpenie  digitálneho röntgenu a zástupca spoločnosti ORAVING Real, s.r.o. so zdôvodnením žiadosti o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku vo vlastníctve TSK. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo 14 návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, medzi inými napríklad:

 • prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve kraja (dielne, kotolňa) v k.ú. Prievidza víťaznému uchádzačovi v rámci predaja obchodnou verejnou súťažou (OVS).
 • prevod prebytočného nehnuteľného majetku kraja (domov mládeže – časť internát a priľahlé pozemky) v k.ú. Handlová kupujúcemu, ktorý vzišiel z OVS,
 • prevod a predaj prebytočného majetku kraja – pozemkov v katastrálnom území Beckov, v správe SC TSK Trenčín, v prospech ORAVING Real, s.r.o. Námestovo (pozemky sú súčasťou stavby Čerpacia stanica pohonných hmôt pri ceste II/515 Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda“),
 • nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku – parku pred budovou Spojenej školy v Púchove od spoločnosti MATADOR Real Estate, s.r.o.., a to v súvislosti s plánom župy a TnUAD v Trenčíne vybudovať v tomto areáli kreatívno-inovatívne centrum.

budova spojenej školy Púchov

Pandémia sa prejavila aj v počte cestujúcich, strata oboch dopravcov opäť narástla

 • SAD Trenčín, a. s., preukázala za minulý rok stratu vo výške približne 19,4 mil. eur a SAD Prievidza, a. s., vo výške viac ako 10 mil. eur,
 • neuhradená náhrada preukázanej straty v rámci poskytnutých preddavkov z rozpočtu TSK za rok 2020 predstavuje sumu viac ako 3,8 mil. eur pre SAD Trenčín a približne 2,1 mil. eur pre SAD Prievidza,
 • jej výšku ovplyvnila najmä mimoriadna situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19zavedenie protiepidemických opatrení, vrátane zatvorenia škôl, obmedzenia činnosti úradov a výrobných prevádzok a vyhlásenie núdzového stavu,
 • na výšku straty tiež mali vplyv nižšie tržby z cestovného (o 31,3%), pokles počtu prepravených osôb (o 36,5%), nižšie ekonomicky oprávnené náklady, vyššie mimoriadne náklady súvisiace s pandémiouzvýšenie nákladov na priame mzdy a odvody,
 • poslanci Z TSK úhradu neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 pre oboch dopravcov schválili.

autobusy sad

Aj v mimoriadne náročnom minulom roku Trenčianska župa vďaka zodpovednému hospodáreniu opäť ušetrila

Plnenie rozpočtového cieľa župy na rok 2020 bolo ovplyvnené viacerými faktormi, najviac však pandémiou ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacimi mimoriadnymi opatreniami. Tie so sebou priniesli celý rad negatívnych vplyvov, z ktorých mal najväčší finančný dopad na TSK najmä úbytok tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave vo výške približne 3,6 mil. eur.

V roku 2020 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj s prebytkom bežného rozpočtu približne 21,6 mil. eur. Kapitálový rozpočet bol schodkový v objeme približne 24,4 mil. eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie, a tiež rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek a nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy bol v rámci záverečnej bilancie dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za rok 2020 v podobe prebytku viac ako 17,5 mil. eur. Poslanci schválili tento prebytok a  jeho použitie na tvorbu rezervného fondu v objeme 6,1 mil. eurpeňažného fondu vo výške takmer 11,5 mil. eur.

plénum ztsk

Poslanci schválili 1. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023

Tá zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v oblasti bežných príjmov, ktoré sa zvyšujú o takmer 181 tis. eur vďaka vysporiadaniu rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 a o ďalších 129 tis. eur vďaka vráteniu preplatkov za energie, nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2020 verejným aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, súkromným základným umeleckým a cirkevným školám, nevyčerpaných dotácií na podporu environmentálnych projektov či dotácií z rozpočtu kraja. V oblasti kapitálových príjmov ide o zvýšenie o približne 127 tis. eur, ktoré zohľadňuje aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020.

V rámci príjmových finančných operácií ide o zvýšenie o viac ako 17,4 mil. eur. Zdrojové možnosti v oblasti príjmov sa zároveň premietnu do výdavkovej časti rozpočtu a kraju umožnia:

 • v rámci bežného rozpočtu použiť financie z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, predovšetkým neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom v objeme viac ako 6 mil. eur,
 • v rámci kapitálového rozpočtu najmä pokračovať v rozbehnutých investíciách za približne 5,5 mil. eur, a tiež smerovať väčší objem financií na nové investičné zámery, vo výške takmer 3,6 mil. eur, a zvýšiť rozpočtové krytie vybraných investícií schválených v krajskom rozpočte na roky 2021 – 2023 za ďalších 2,5 mil. eur.

Z celkového objemu financií, približne 11,6 mil. eur, určených na investičné akcie, ide najviac do oblasti dopravy, zdravotníctva a vzdelávania. Najväčšími sú:

oblasť dopravy (približne 3,1 mil. eur)

 • rekonštrukcie mostných objektov za viac ako 1,8 mil. eur,
 • začatie procesu VO strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku vo výške 250 tis. eur,
 • realizácia prístreškov pre techniku a skladov na chemický posypový materiál a rekonštrukcia administratívnych budov za približne 781 tis. eur,
 • rekonštrukcia oporného múru v obci Čavoj.

 cesta v trenčianskom kraji

oblasť zdravotníctva (takmer 3,4 mil. eur):

 • vybudovanie nového urgentného príjmuNsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za približne 1,4 mil. eur,
 • vybudovanie Centra diagnostiky pre NsP Považská Bystrica za takmer 556 tis. eur,
 • stavebné úpravy priestorov oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny za takmer 306 tis. eurNsP Myjava,
 • na realizáciu motivačného programu pre lekárov v župných nemocniciach bolo vyčlenených 50 tis. eur.

 projekt nového urgentného príjmu v NsP PB

oblasť školstva (približne 3,6 mil. eur):

 • rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a školskej jedálne pre SOŠ J. A. Baťu Partizánske za takmer 744 tis. eur,
 • zateplenie telocvične pre SPŠ Myjava za cca 319 tis. eur,
 • vybudovanie bežeckej dráhy s doskočiskom pre Gymnázium Dubnica nad Váhom za 189 tis. eur,
 • rekonštrukcia kotolne pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom za približne 192 tis. eur,
 • obstaranie výučbových prvkov na zostrojenie nákladných vozidiel pre SOŠ Považská Bystrica a SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou za 264 tis. eur.

Poslanci tiež svojím hlasovaním schválili Dodatky k zriaďovacím listinám:

Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, z dôvodu určenia nového súpisného a orientačného čísla budovy školy v súvislosti s realizáciou projektu Hornonitrianskeho centra vzdelania,

Centra sociálnych služieb – AVE Dubnica nad Váhom, z dôvodu:

 • zosúladenia adresy sídla a adresy miesta poskytovania sociálnych služieb v registri poskytovateľov vedenom na TSK s centrálnym registrom adries na Ministerstve vnútra SR,
 • zrušenia dočasného miesta poskytovania sociálnej služby v považskobystrickej nemocnici,
 • rozšírenia o ďalší druh sociálnej službyšpecializované zariadenie – miesta v špecializovanom zariadení (14 miest) vzniknú transformáciou lôžok z domova sociálnych služieb, určené budú pre osoby odkázané na pomoc inej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V, najmä s telesným postihnutím. Ide o reakciu na potreby obyvateľov kraja.

szs prievidza

Zvyšovanie kvality života mladých ľudí je cieľom novej Koncepcie rozvoja práce s mládežou v TSK do roku 2028

Pri jej príprave kraj čerpal z predchádzajúceho obdobia, zadefinoval problémy a potreby mladých ľudí v Trenčianskom kraji i dokumenty schválené na európskej, národnej aj regionálnej úrovni. Kľúčové oblasti rozvoja práce s mládežou sú rozdelené do 7 tematických oblastí; vzdelávanie, práca s mládežou, sociálne začlenenie, dobrovoľníctvo, participácia, zdravie a životné prostredie, v ktorých sa budú rozvíjať 2 hlavné ciele: rozvoj kompetencií kľúčových aktérov v oblasti práce s mládežou a mladých ľudí a rozvoj a zvyšovanie kvality práce s mládežou. Koncepcia bola spracovaná participatívnym spôsobom, ide o otvorený dokument, ktorý je možné aktualizovať.

školáci v tsk

Župné stredné školy žiadajú o financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Krajský parlament na svojom májovom zasadnutí rozhodoval aj o návrhoch projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to na realizáciu projektov z eurofondov. Išlo o 10 projektov a 11 žiadateľov, pričom v 4 župné školy vystupujú ako vedúci partner projektu. Projekty v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ sú zamerané najmä na podporu on-line vzdelávania, dovybavenie technikou či vzdelávanie sociálne slabších rodín. Zapojiť sa do nich rozhodli Gymnázium v Prievidzi, Gymnázium v Púchove, Spojená škola v Púchove, Gymnázium v Považskej Bystrici, SOŠ Pruské, SOŠ Považská Bystrica, SPŠ Myjava, SPŠ Nové Mesto nad Váhom, ŠUP Trenčín a SZŠ Prievidza. Gymnázium v Partizánskom  bolo úspešné v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021, kde uspelo s projektom „Zelená Európa – naša zelená škola“, ktorým sa snaží upriamiť pozornosť na dôsledky a prispôsobenie sa zmene klímy formou workshopov pre žiakov, učiteľov a komunitnú spoločnosť. Podmienkou schválenia žiadostí a realizácie projektov je 5%-né spolufinancovanie kraja.

Jedným z prerokovaných bodov bolo aj schválenie Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2021, poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 12. júla, následne 27. septembra a 22. novembra 2021.

Fotogaléria

ilustračná foto
ilustračná foto
ilustračná foto
ilustračná foto
ilustračná foto
ilustračná foto
ilustračná foto
ilustračná foto
ilustračná foto
ilustračná foto

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK