Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Hospodárenie kraja v prvom polroku výrazne ovplyvnila koronakríza, na kompenzáciu výpadku dane z príjmov bude župa čerpať návratnú finančnú výpomoc

Dátum konania: 28. septembra 2020
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka_XXV_ztsk_28-09-2020.pdf pozvanka_XXV_ztsk_28-09-2020.pdf (372,95 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 28.9.2020.pdf Uznesenia 28.9.2020.pdf (714,23 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4268
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zast_28_9_2020.mp3 zast_28_9_2020.mp3 (36,02 MB | 5:14:45 | 16kbps )

V poradí XXV. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 28. septembra 2020 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za dodržania všetkých hygienických opatrení a v prítomnosti 44 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, bolo už tradične možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, opäť s tlmočením do posunkovej reči.

Zastupiteľstvo TSK volilo hlavného kontrolóra

V úvode pracovného programu septembrovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIV. zasadnutí Zastupiteľstva TSK Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2020. Nakoľko koncom októbra tohto roka uplynie šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra TSK Richarda Horvátha, krajský parlament v tajnom hlasovaní volil jeho nástupcu. Stal sa ním Pavol Zigo, ktorý má predchádzajúce bohaté pracovné skúsenosti z pôsobenia na Najvyššom kontrolnom úrade, expozitúre Trenčín. Do funkcie nastúpi deň po skončení funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra. Poslanci zároveň schválili hlavnému kontrolórovi odmenu za rok 2019 vo výške 30% súhrnu platov ustanovených zákonom o samosprávnych krajoch a poďakovali mu za dlhoročnú prácu v prospech kraja. Následne župný parlament prerokoval a schválil 15 návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK.

Župa využije možnosť finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov

Vážnosť situácie spôsobenej koronakrízou si uvedomuje aj vláda SR, ktorá na svojom rokovaní 12. augusta 2020 schválila poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Financie môžu byť použité na krytie výdavkov samosprávnych funkcií nehospodárskeho charakteru, maximálne do výšky výpadku dane z príjmov FO za rok 2020 so štvrťročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, prvá bude uhradená v roku 2024. Pre TSK je finančná pomoc určená maximálne do výšky 5 522 741 eur. Poskytnuté finančné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020.

Na rekonštrukciu ciest, investície do majetku či výkon samosprávnych pôsobností kraj použije bezúročný úver od štátu

Návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív schválila Trenčianskemu samosprávnemu kraju vláda SR uznesením č. 474 dňa 15. júla 2020. Sumu 20 mil. eur župa využije na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. S čerpaním počíta v rokoch 2021-2022, pričom splácanie je rozdelené rovnomerne na dobu 10 rokov. Zvyšných päť krajov (NSK, ŽSK, BBSK, PSK, TTSK) možnosť čerpať úver využilo už v predchádzajúcom roku.

Hlavným dôvodom 2. Zmeny rozpočtu TSK na roky 2020-2022 bolo zapracovanie výpadku v plnení daňových príjmov a s ním súvisiace zapojenie finančných operácií – bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z rozpočtovanej kapitoly Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností.

Župa bude môcť pomáhať jazykovej škole a školským zariadeniam pri dopadoch koronakrízy

Krajský parlament schválil Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 33/2020, v rámci ktorého sa doplnila možnosť poskytnúť jazykovej škole alebo školským zariadeniam v pôsobnosti kraja či cirkevným alebo súkromným zriaďovateľom základnej umeleckej školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia predsedu TSK mimoriadnu dotáciu pre príslušný kalendárny rok na pokrytie nevyhnutných výdavkov v prípade vyhlásenia vojny, vojnového, výnimočného alebo núdzového stavu či mimoriadnej situácie, platných aj pre územie samosprávneho kraja.

Ďalších päť stredných škôl vďaka národnému projektu skvalitní systém inkluzívnej vzdelávacej podpory

V rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ ponúklo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava priestor pre získanie školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov i pedagogických asistentov, resp. asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po dobu trvania projektu bude MPC Bratislava týmto školám v plnom rozsahu refundovať cenu práce prijatých zamestnancov. V rámci TSK bolo vyhodnotených ako úspešných ďalších 5 stredných škôl:

  • Spojená škola, I. Krasku, Púchov,
  • SOŠ obchodu a služieb Trenčín, SOŠ obchodu a služieb Púchov,
  • Gymnázium Partizánske,
  • Obchodná akadémia Trenčín.

O príspevok na zmiernenie dopadov COVID-19 sa uchádzajú všetky tri župné nemocnice

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica aj NsP Myjava sú ako subjekty hospodárskej mobilizácie oprávnenými žiadateľmi o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 v rámci výzvy s názvom Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. V rámci projektu bude podporené financovanie potrebného materiálno-technického vybavenia nemocníc, nákup zdravotníckej techniky a prístrojového vybavenia za účelom diagnostiky, prevencie a liečby pacientov s diagnózou COVID-19, ale tiež nákupu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre personál či zriadenie kontajnerového mobilného odberového miesta na diagnostiku. Celkové oprávnené výdavky sú pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 742 925,88 eur, pre NsP Považská Bystrica 497 523,53 eur a NsP Myjava 332 590,59 eur, spolufinancovanie kraja je vo výške 5%.

Župa podporí kandidatúru Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry

Zastupiteľstvo TSK na svojom septembrovom zasadnutí schválilo uzatvorenie Deklarácie vzájomnej podpory vlajkovej kultúrnej iniciatívy Európskej únie – Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestami Trenčín a Trenčianske Teplice a Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorá vyjadruje spoločné úsilie a podporu pre získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 kandidáta za SR mesto Trenčín. Kraj umožní kultúrnym zariadeniam vo svojej pôsobnosti zúčastňovať sa na aktivitách smerujúcich k získaniu tohto titulu a tiež aktivitách vyplývajúcich z prípadného udelenia titulu mestu Trenčín.

V závere poslanci schválili dve dôležité uznesenia

Prvým Z TSK žiada vládu SR o predĺženie exekučnej amnestie nemocníc do konca roku 2025 a ministra zdravotníctva SR o zaradenie nemocníc v pôsobnosti samosprávnych krajov do pripravovaného procesu oddlžovania. Druhým žiada vládu SR o prehodnotenie plánu priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry do roku 2030, so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť výstavby rýchlostnej cesty R2 na území Trenčianskeho kraja, ministerstvo dopravy o urýchlené dopracovanie štúdie uskutočniteľnosti ciest I/9 a I/64, ktoré prechádzajú krajom a upresnenie spôsobu financovania cesty I/64 – obchvat Prievidze (II. etapa).

Najbližšie poslanci zasadnú do svojich lavíc v pondelok 23. novembra 2020.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK