Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 28. októbra 2013
Uznesenia: vzn/Uznesenia 28.10.2013_.pdf Uznesenia 28.10.2013_.pdf (1,29 MB)
Zoznam uznesení: 642-700
Zoznam hlasovaní: 20131028

Zastupiteľstvo TSK sa zišlo v pondelok 28. októbra 2013 na svojom XXVIII. zasadnutí v treťom funkčnom období.

Po prvý raz v histórii regionálni poslanci schvaľovali VZN č. 26/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2014/2015. Zastupiteľstvo napokon určilo 210 tried školám v zriaďovacej pôsobnosti TSK, 10 tried pre stredné školy cirkevných a 10 tried pre stredné školy súkromných zriaďovateľov. TSK neurčuje počty tried pre osemročné gymnáziá, ani pre stredné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja.

Poslanci schválili aj nové VZN č. 25/2013 o symboloch TSK, ktoré zohľadňuje výhrady uvedené v proteste prokurátora Krajskej prokuratúry v Trenčíne a aktualizuje ustanovenia napadnutého VZN v súlade s platnou právnou úpravou, novými poznatkami i spoločenskou praxou.

Tretie VZN, ktoré poslanci schválili, rieši otázku dofinancovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosť alebo inej právnickej či fyzickej osoby na III. štvrťrok 2013.

Regionálny parlament vzal na vedomie vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov za prvý polrok 2013. Schválili aj návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok predovšetkým na úseku školstva, ale aj na úseku sociálneho zabezpečenia v celkovej výške 57 170 eur.

Po schválení viacerých dodatkov k zriaďovacím listinám a organizačným poriadkom škôl a sociálnych zariadení poslanci schválili aj návrhy projektov, ktoré sa uchádzajú o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a iných programov EÚ.

Regionálny parlament vzal na vedomie informatívnu správu o činnosti a hospodárení Regionálnej agentúry TSK za roky 2004 až 2012, schválil operačný plán zimnej údržby ciest v TSK na obdobie 2013/2014, ako aj správu o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za prvý polrok 2013.

V závere rokovania poslanci – na návrh poslankyne T. Kňažkovej - schválili odmenu pre hlavného kontrolóra za prvý polrok 2013.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK