Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Trenčianska župa poskytne humanitárnu pomoc tornádom zasiahnutým oblastiam Juhomoravského kraja

Dátum konania: 12. júla 2021
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka na XXX. Z TSK 12-7-2021.pdf pozvanka na XXX. Z TSK 12-7-2021.pdf (141,17 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 12.7.2021.pdf Uznesenia 12.7.2021.pdf (681,1 kB)
Zápisnica: /zapisnica/zapisnica_ztsk_12.7.2021.pdf zapisnica_ztsk_12.7.2021.pdf (644,86 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4459
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/Zast_TSK_12_07_2021.mp3 Zast_TSK_12_07_2021.mp3 (21,08 MB | 3:04:11 | 16kbps )

V poradí XXX. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 12. júla 2021 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 40 poslancov za dodržania všetkých aktuálne platných epidemiologických nariadení. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola aj do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIX. zasadnutí Z TSK. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo 14 návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK.

Zmenou prešli Zásady hospodárenia s majetkom TSK

Dôvodom bolo zosúladenie postupov a úkonov pri nakladaní s majetkom samosprávneho kraja s platnou legislatívouodstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe. A tiež zapracovanie kontrolných zistení NKÚ, ktoré vzišli z poslednej kontroly. Najdôležitejšími zmenami sú:

 • prevod, resp. prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa je možný len v prípade, ak zastupiteľstvo TSK na niektorom zo svojich predchádzajúcich zasadnutí schválilo zámer prevodu, resp. prenájmu tohto majetku z dôvodu osobitného zreteľa, výnimkou je prípad, kedy takýto majetok kraj prevádza alebo prenajíma obci, štátu či cirkvi na verejnoprospešný účel,
 • správu majetku TSK možno správcovi odňať rozhodnutím aj v prípade, ak Z TSK rozhoduje o trvalej prebytočnosti a nadobúdacia hodnota majetku je nižšia ako 700 tis. eur vrátane,
 • v prípade odňatia majetku, ak o jeho odňatí rozhodlo zastupiteľstvo, predseda nevydáva samostatné rozhodnutie,
 • za trvale prebytočný sa považuje aj taký majetok, ktorý sa javí ako nevyužiteľný a nie je možné ho využívať v rámci akéhokoľvek odvetvia TSK,
 • rozdelenie kompetencií medzi Z TSK a predsedu TSK, Z TSK o prebytočnosti majetku a spôsobe jeho naloženia rozhoduje ak: ide o nehnuteľný majetok zapísaný na liste vlastníctva, nehnuteľný majetok zapísaný na liste vlastníctva s nadobúdacou hodnotou nad 35 tis. eur alebo ak sa má k nemu previesť vlastnícke právo, nehnuteľné veci a nehmotný majetok s nadobúdacou hodnotou nad 35 tis. eur; predseda TSK o majetku rozhoduje, ak ide o: hnuteľný a nehmotný majetok, s ktorým hospodári Úrad TSK s nadobúdacou hodnotou 1 700 eur (vrátane), hnuteľný a nehmotný majetok s nadobúdacou hodnotou nad 1 700 eur do 35 tis. eur (vrátane), nehnuteľný majetok nezapísaný na liste vlastníctva, ak nadobúdacia hodnota majetku je do 35 tis. eur (vrátane) a nemá sa k nemu previesť vlastnícke právo,
 • pri prevode majetku, krátkodobý hnuteľný majetok TSK, ktorého nadobúdacia hodnota nepresahuje 1 700 eur, je možné previesť na inú osobu aj darovacou zmluvou z dôvodov osobitného zreteľa, najmä na charitatívne účely, rozvoj školstva, vedy, kultúry a sociálne účely, pričom schválenie prevodu podlieha predsedovi TSK,
 • Z TSK bude schvaľovať zmluvy o budúcich zmluvách s výnimkou verejnoprospešných prípadov,
 • za prípad hodný osobitného zreteľa sa pre účely prevodu majetku TSK považuje najmä: prevod majetku za účelom jeho lepšieho verejnoprospešného využitia obci, štátu a cirkvi alebo organizáciám v ich ZP, inej osobe, pričom sa tento majetok bude využívať na verejnoprospešný účel a táto osoba má uhradené všetky finančné záväzky voči orgánom verejnej moci, prevod priľahlého pozemku, zámena majetku vo vlastníctve orgánov štátnej správy, samosprávy a cirkvi, pričom zamieňaný majetok sa bude využívať na verejnoprospešný účel alebo na plnenie ich úloh, zosúladenie právneho a skutkového stavu užívania,
 • lehota o oznámení výsledkov OVS – 10 dní odo dňa zasadnutia komisie oznámi TSK prijatie najvhodnejšieho z predložených návrhov uchádzačovi písomne alebo e-mailom,
 • prípady hodné osobitného zreteľa pre účely prenájmu majetku,
 • Úrad TSK je povinný efektívne vymáhať len tie pohľadávky, ktoré presahujú výšku 5 eur.

30. zasadnutie poslancov TSK

Poslanci tiež svojím hlasovaním schválili Dodatky k zriaďovacím listinám:

 • CSS – LÚČ Pruské, z dôvodu zmeny miesta poskytovania sociálnych služieb (sťahovanie do priestorov NsP Považská Bystrica) a tiež z dôvodu zmeny cieľovej skupiny,
 • SZŠ Prievidza, z dôvodu doplnenia podnikateľskej činnosti o možnosť prenajímať nehnuteľnosti vo svojej správe (novovybudované telocvične),
 • Gymnázia v Novom Meste nad Váhom, z dôvodu rozšírenia podnikateľskej činnosti.

TSK sa stane členom združenia Región Biele Karpaty

Pre Trenčiansky samosprávny kraj je rozvíjanie cezhraničnej spolupráce jednou z priorít, a to aj s ohľadom na pripravovaný rozvojový dokument PHSR TSK do roku 2030, ktorého súčasťou je aj Integrovaná územná stratégia TSK. Spolupráca TSK a Regiónu Biele Karpaty zatiaľ prebieha na neformálnej báze, prirodzeným pokračovaním a rozšírením možností rozvoja cezhraničnej spolupráce, najmä v oblasti implementácie projektov v Programe Interreg SK-CZ a vo Fonde malých projektov, je členstvo TSK v Regióne Biele Karpaty, ktoré vytvorí základný predpoklad pre uchádzanie sa o správu Fondu malých projektov v rámci nového programového obdobia 2021-2027.

30. zasadnutie poslancov TSK

Poslanci prijali stanovisko k pripravovanému návrhu MZ SR týkajúceho sa optimalizácie siete nemocníc

 • Z TSK zásadne odmieta zámery MZ SR:
 • v kontexte rušenia gynekologicko-pôrodníckych a novorodeneckých oddelení všeobecných nemocníc v Partizánskom, Myjave a Prievidzi so sídlom v Bojniciach,
 • aj ďalšie zámery smerujúce k obmedzovaniu rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých všeobecných nemocniciach v Trenčianskom samosprávnom kraji.
 • Žiada ministra zdravotníctva SR:
 • aby ukončil aktivity vedúce k znižovaniu dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v TSK a v SR,
 • aby o pripravovaných opatreniach v oblasti optimalizácie siete nemocníc vopred informoval predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, v ktorých sa nemocnice nachádzajú, riaditeľov dotknutých nemocníc a ďalších odborníkov v oblasti zdravotníctva z regionálnej a miestnej samosprávy.

30. zasadnutie poslancov TSK

Bratská pomoc mieri postihnutým oblastiam Juhomoravského kraja

Na situáciu, v ktorej sa ocitli niektoré oblasti Juhomoravského kraja po zásahu ničivým tornádom, sa rozhodol zareagovať aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je jeho partnerským regiónom. Zastupiteľstvo TSK schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 tis. eur ako humanitárnu pomoc na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí v oblastiach na Hodonínsku a Břeclavsku.

Poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 27. septembra 2021.

Fotogaléria

spúšť po ničivom tornáde v Juhomoravskom kraji, zdroj: www.cas.sk
spúšť po ničivom tornáde v Juhomoravskom kraji, zdroj:TASR
spúšť po ničivom tornáde v Juhomoravskom kraji, zdroj:TASR
spúšť po ničivom tornáde v Juhomoravskom kraji, zdroj:TASR
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, zdroj: Noviny Tempo
NsP Myjava, zdroj: www.mytrencin.sme.sk
Nemocnica Partizánske

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK