Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Hospodárenie kraja bolo aj v prvom polroku 2021 ovplyvnené pandémiou, Z TSK reaguje na pripravovanú optimalizáciu siete nemocníc

Dátum konania: 27. septembra 2021
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka_XXXII_ztsk_27-09-2021.pdf pozvanka_XXXII_ztsk_27-09-2021.pdf (429,28 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia a prilohy 27.9.2021.pdf Uznesenia a prilohy 27.9.2021.pdf (2,11 MB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/zoznam_hlasovani_ztsk_27092021.pdf zoznam_hlasovani_ztsk_27092021.pdf (792,44 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica Z TSK 27.9.2021.pdf Zapisnica Z TSK 27.9.2021.pdf (758,52 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4481
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovy_zaznam_ztsk_27_09_2021.mp3 zvukovy_zaznam_ztsk_27_09_2021.mp3 (35,86 MB | 5:13:16 | 16kbps )

V poradí XXXII. rokovanie krajského parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 27. septembra 2021 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za dodržania všetkých hygienických opatrení a v prítomnosti 39 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, bolo už tradične možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja i na youtube s tlmočením do posunkovej reči.

Krajskí poslanci otvorili septembrové zasadnutie Z TSK minútou ticha, ktorou si uctili pamiatku zosnulého riaditeľa myjavskej nemocnice Henricha Gašparíka. V úvode pracovného programu vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Z TSK Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2021. Súčasťou Správy z kontroly plnenia uznesení bola aj informácia o výsledkoch mimoriadnej kontroly vykonanej v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde boli zistené porušenia, týkajúce sa správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti účtovníctva. V tejto nadväznosti uložil krajský parlament zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti TSK povinnosť mať audítorom overenú účtovnú závierku k 31.12.2021 a najneskôr do 30.6.2022 takúto závierku sprístupniť poslancom. Následne župný parlament prerokoval návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

nsp bojnice

Hospodárenie TSK bolo aj v I. polroku 2021 ovplyvnené pandémiou, avšak s miernejšími následkami

Bežné príjmy TSK boli vzhľadom na očakávaný pokles daňových a odvodových príjmov spôsobených pandémiou koronavírusu plánované s medziročným poklesom. K 30.6.2021 boli plnené v celkovom objeme 80,98 mil. eur, čo predstavuje 49,74% z rozpočtovanej sumy 162,82 mil. eur. Ide o pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 401 tis. eur. Podieľala sa na ňom predovšetkým hlavná kategória Daňové príjmy. Kapitálové príjmy boli plnené vo výške 3,72 mil. eur, čo predstavuje 9,06% z rozpočtovanej sumy 41,11 mil. eur. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 76,49 mil. eur, čo predstavuje 47,56% z rozpočtovaného objemu 160,82 mil. eur. TSK čerpal kapitálové výdavky v objeme približne 13,19 mil. eur, tzn. 13,79% z rozpočtovanej sumy 95,6 mil. eur.

Hlavným dôvodom 2. Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021-2023 bolo výrazné oživenie slovenskej ekonomiky po dlhom období šírenia globálnej pandémie a  neočakávaná refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov župy, čím sa zvyšuje príjmová časť rozpočtu v oblasti daňových príjmov aj objem kapitálových grantov a transferov. V rovnakom objeme dochádza k zníženiu pôvodne plánovaného objemu príjmových finančných operácií, presunom časti finančných prostriedkov späť do peňažných fondov kraj vytvára rozpočtovú rezervu pre budúce rozpočtové obdobie. Rozpočet celkových príjmov sa zvyšuje o približne 3,07 mil. eur na objem 207,28 mil. eur, z toho rozpočet bežných príjmov bude vyšší o 2 mil. eur a rovnako rozpočet kapitálových príjmov o 1,07 mil. eur. Rozpočet celkových výdavkov zostáva bez zmeny na úrovni 256,72 mil. eur. Aj po týchto zmenách zostáva rozpočet TSK na roky 2021-2023 vyrovnaný.

ilustracne foto - hlasovanie poslancov

Župa podáva ďalšie projekty, ktoré majú prispieť k ochrane životného prostredia

Zlepšiť povedomie o potrebe ochrany životného prostredia a realizovať aktivity environmentálneho vzdelávania má pomôcť krajské ekocentrum v Pruskom, na ktorého vybudovanie žiada župa nenávratný finančný príspevok z OP Kvalita životného prostredia. Ide o jeden z hlavných pilierov Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety TSK. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 480 tis. eur, spolufinancovanie kraja je vo výške 5%. V rámci OP Kvalita životného prostredia chce župa znížiť aj energetickú náročnosť SOŠ Nováky. Okrem úspory energií by sa mala vďaka projektu znížiť aj produkcia znečisťujúcich látok a odpadov. Celkové výdavky projektu sú vo výške viac ako 3,5 mil. eur, žiadaná výška NFP 1 mil. eur a spolufinancovanie kraja vo výške 5%.

Boj o  EHMK 2026 vrcholí, vznikne nezisková organizácia Kreatívny inštitút Trenčín

Nezisková organizácia vznikne na dobu neurčitú a zabezpečovať bude okrem iného aj všetky aktivity súvisiace s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. V prípade úspešnej kandidatúry mesta Trenčín sa Trenčianska župa stane jej zakladajúcim členom.

Trenčianska župa sa stane členom Národnej vodíkovej asociácie Slovenska

Pre Trenčiansky kraj je mimoriadne dôležitou oblasť životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Tejto téme sa dlhodobo venuje v rámci projektu Zelená župa a rovnako aj transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Jednou z významných oblastí transformácie je aj podpora výroby a používania vodíka v rôznych oblastiach života. Župa predložila ako jeden z nosných projektov transformácie projektový zámer využitia vodíka vo verejnej osobnej doprave na hornej Nitre a v procese spracovania je aj stratégia potenciálu výroby a využitia vodíka na území TSK, pričom osobitná pozornosť sa zameriava na výrobu a využitie tzv. zeleného vodíka. Vstupom do NVAS sa kraj záväzne prihlási k Charte čistého vodíka.

Poslanci schválili novú Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021-2025

Stratégia stanovuje dva hlavné ciele na zlepšenie ponuky odborov a kvalitu a atraktivitu vzdelávania za účelom uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce. Zadefinovaných je 9 kľúčových priorít. Župa sa chce v rámci novej stratégie sústrediť aj na vybudovanie vzdelávacích kampusov, Hornonitrianskeho centra vzdelania či zvýšiť počet škôl, v ktorých sa realizuje celoživotné vzdelávanie. Medzi kľúčové priority patrí aj zavádzanie systému manažérstva kvality.

system manazerstva kvality na skolach

KOCR Trenčín región sa v minulom roku sústredila najmä na podporu domáceho cestovného ruchu

Pandémia koronavírusu v minulom roku značne ovplyvnila aj oblasť cestovného ruchu. Väčšina Slovákov uprednostňovala trávenie voľného času na Slovensku, preto aj aktivity KOCR Trenčín región smerovali predovšetkým k zviditeľňovaniu regionálnych turistických lokalít, cykloturistiky, pobytov v prírode, návštev historických atraktivít regiónu či ozdravných pobytov v kúpeľných mestách TSK.

kocr - matusova zem

Zastupiteľstvo TSK prijalo Deklaráciu k 100. výročiu narodenia A. Dubčeka

Pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia jednej z najznámejších osobností Slovenska sa koncom augusta konalo slávnostné zhromaždenie poslancov krajského parlamentu a trenčianskeho župana priamo v jeho rodnom Uhrovci. Práve počas neho bola po prvýkrát verejne predstavená deklarácia Zastupiteľstva TSK, ktorou sa poslanci hlásia k odkazu tohto významného rodáka, svojou prácou a aktivitami sa zaväzujú prispievať k ochrane a uchovaniu kultúrno-historického dedičstva našich predkov a vytvárať podmienky pre kvalitnejší život občanov SR. Poslanci okrem deklarácie schválili aj nomináciu starostky obce Uhrovec a poslankyne Z TSK Zuzany Máčekovej na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka.

uhrovec - 100. vyrocie alexandra dubceka

Pripravovaná optimalizácia siete nemocníc by mala negatívny dopad aj na obyvateľov Trenčianskeho kraja

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ten zásadne mení proces tvorby a reguláciu siete nemocníc. V ohrození sú najmä menšie nemocnice, ktoré sú dôležité predovšetkým v regiónoch so zlou geografickou dostupnosťou. Návrh zákona zavádza 5 úrovní nemocníc, a to nemocnice národnej, koncovej, komplexnej, regionálnej a komunitnej úrovne. Konkrétny zoznam nemocníc s uvedením ich úrovne doposiaľ nebol oficiálne zverejnený. Na základe medializovaných informácií by mali medzi komunitné nemocnice patriť NsP Myjava a Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske. Takýto krok by však spôsobil postupné obmedzenie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov spádovej oblasti oboch nemocníc a akútna zdravotná starostlivosť by sa stala nedostupnou. Z TSK vzalo na vedomie Informatívnu správu o pripravovanej kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocní a ich možnom dopade na nemocnice a obyvateľov v regióne Trenčianskeho kraja a odmietlo návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne MZ SR ako celok. Najbližšie poslanci zasadnú do svojich lavíc v pondelok 22. novembra 2021.

logo nsp myjava

Fotogaléria

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
systém duálneho vzdelávania, archív TSK
systém duálneho vzdelávania, archív TSK
systém duálneho vzdelávania, archív TSK
zdroj: KOCR Trenčín región
archív TSK, slávnostné zhromaždenie v Uhrovci
NsP Myjava
NsP Myjava
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske, zdroj: www.mytopolcany.sme.sk

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK