Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: V budúcom roku župa investuje najviac financií do modernizácie škôl a rekonštrukcie ciest

Dátum konania: 22. novembra 2021
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka na XXXIII. Z TSK 22.11.2021.pdf pozvanka na XXXIII. Z TSK 22.11.2021.pdf (348,29 kB)
Uznesenia: vzn/uznesenia_ztsk_22.11.2021.pdf uznesenia_ztsk_22.11.2021.pdf (909,18 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/zoznam_hlasovani_ztsk_22112021.pdf zoznam_hlasovani_ztsk_22112021.pdf (725,53 kB)
Zápisnica: /zapisnica/zapisnica_ztsk_22.11.2021.pdf zapisnica_ztsk_22.11.2021.pdf (622,96 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4508
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovy_zaznam_ztsk_22_11_2021.mp3 zvukovy_zaznam_ztsk_22_11_2021.mp3 (27,42 MB | 3:59:37 | 16kbps )

Poslednýkrát v tomto roku sa krajský parlament zišiel v pondelok 22. novembra 2021 na XXXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za dodržania všetkých hygienických opatrení pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 34 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja aj na youtube, opäť s tlmočením do posunkovej reči.

Novembrové zasadnutie krajského parlamentu začalo minútou ticha, ktorou si prítomní uctili pamiatku len nedávno zosnulej riaditeľky Krajského centra voľného času v Trenčíne Renáty Bielikovej. V úvode pracovného programu vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXII. zasadnutí Z TSK a schválili návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na prvý polrok 2022. Následne župný parlament prerokoval a schválil 13 návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK.

prítomní si uctili pamiatku len nedávno zosnulej riaditeľky Krajského centra voľného času v Trenčíne Renáty Bielikovej

Župa pomôže obciam postihnutým povodňami

V mesiacoch máj, júl a august 2021 museli viaceré obce v Trenčianskom kraji čeliť ničivým následkom povodní, ktoré spôsobili silné búrky a trvalé dažde. Tým z nich, ktoré tento živel postihol najviac a doručili na župu podklady o výške škôd na majetku a vynaložených prostriedkoch na povodňové záchranné práce, kraj podal pomocnú ruku. Zo 16 obcí splnilo stanovené podmienky 10 – Mníchova Lehota, Dvorec, Šípkov, Uhrovec, Košeca, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Domaniža, Veľká Čausa, Valaská Belá. Podľa stanoveného kľúča im bude prerozdelená pomoc v celkovej výške 30 tisíc eur.  

 Župa pomôže obciam postihnutým povodňami

zdroj foto: Igor Roško

Granty na podporu environmentálnych projektov po novom

Nové VZN mení spôsob podávania žiadostí o grant, po novom bude žiadosť predkladaná elektronicky s použitím eID (elektronického občianskeho preukazu) alebo bez neho. Druhou zmenou je skrátenie oprávneného obdobia na podávanie žiadostínajneskôr do 31. mája príslušného roka, schvaľovanie bude prebiehať v 3 hodnotiacich kolách (uzávierka 31. január, 31. marec a 31. máj). Zároveň sa ním bližšie definuje použitie dotácie, doplnili sa akceptovateľné náklady a upravil spôsob predkladania záverečnej správy a vyúčtovania grantu.

Rozpočet TSK na roky 2022 – 2024 je zostavený ako vyrovnaný

Jedným z hlavných bodov novembrovej schôdze bolo schválenie Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024. Bežný rozpočet pre rok 2022 tvorí prebytok v celkovom objeme približne 14,86 mil. eur, kapitálový rozpočet schodok vo výške 17,9 mil. eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú svojím objemom 3,045 mil. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu. Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2022 – 2024 o celkovom objeme 211,38 mil. eur zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre rozpočtový rok 2022 stanovuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 15,72 mil. eur nižší objem rozpočtovaných výdavkov.

Objem bežných výdavkov cca 157,6 mil. eur medziročne vzrástol o približne 7,04 mil. eur. Naopak, rozpočet kapitálových výdavkov v objeme 53,82 mil. eur predstavuje v medziročnom porovnaní zníženie o 22,76 mil. eur. Nárast bežných výdavkov zohľadňuje najmä zvýšenie výdavkov na úseku Dopravy, a to úhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov prímestskej autobusovej dopravy, nárast bežných výdavkov pre SC TSK na očakávanú valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy, realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy a vyplatenie miezd a odvodov z titulu nárastu počtu zamestnancov pre výkon správy mostov a dopravného značenia (o 16).

Granty na podporu environmentálnych projektov po novom 

Za takmer 54 mil. eur sa zlepší kvalita ciest, škôl, nemocníc, zariadení sociálnych služieb aj kultúrnych inštitúcií

Čerpanie kapitálových výdavkov TSK sa predpokladá vo výške približne 53,8 mil. eur, z toho je cca 41,4 mil. eur vyčlenených na prípravné práce súvisiace s implementáciou a samotnú implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Súčasťou tohto objemu sú aj investície hradené z rozpočtu TSK a  prostriedky určené na spolufinancovanie projektov. Na realizáciu investícií v rámci Úradu TSK a jeho kompetencií je vyčlenených takmer 12,43 mil. eur.

Najväčší objem finančných prostriedkov, bezmála 23 mil. eur, kraj smeruje do oblasti školstva

 • Viac ako 1,3 mil. eur župa investuje do zníženia energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne,
 • takmer 409 tis. eur na dokončenie rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne pri SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom.
 • Na implementáciu projektov v rámci investičných štrukturálnych fondov EÚ je vyčlenených viac ako 20,6 mil. eur; ide napr. o projekty:
 • Dovybavenia COVP SOŠ Pruské (2,35 mil. eur), Modernizácie priestorov a vybavenia praktického vyučovania na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici (1,88 mil. eur), Zriadenia COVP v SOŠ Partizánske (1,1 mil. eur), projekt Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu na SOŠ Handlová (1,86 mil. eur), projekt Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája na SOŠ OaS Trenčín (3,66 mil. eur), Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (985 tis. eur), Zriadenie COVP na SOŠ Dubnica nad Váhom (985 tis. eur) a ďalšie.
 • Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus) vo výške 120 tis. eur a Zníženie energetickej náročnosti SOŠ Nováky za takmer 3,6 mil. eur.
 • Samostatnú časť tvoria projekty financované z vlastných zdrojov, kde sa očakáva len podpora zo ŠR: Hokejová akadémia – 303 tis. eur, Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské – 870 tis. eur a telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom – 231 tis. eur.

 Najväčší objem finančných prostriedkov, bezmála 23 mil. eur, kraj smeruje do oblasti školstva

Viac ako 18,5 mil. eur, župa investuje do dopravy

 • Pre SC TSK je vyčlenených cca 5 mil. eur, z toho 3,04 mil. eur na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku, cca 1,9 mil. eur na rekonštrukciu vybraných oporných múrov a mostných objektov a realizáciu bezpečnostných prvkov na cestách II. a III. triedy.
 • Na rekonštrukciu zhoršeného stavu ciest a mostov plánuje župa čo najväčší objem financií využiť zo ŠR a štrukturálnych fondov EÚ, preto je súčasťou rozpočtu objem prostriedkov vo výške cca 13,5 mil. eur určený na:
 • implementáciu projektov v rámci OP IROP, a to napr. rekonštrukciu ciest II/511 Veľké Uherce – Skýcov (3. etapa), II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava (II. etapa), II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice (3. etapa), Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK a na hornej Nitre, vo výške približne 13,4 mil. eur,
 • implementáciu projektu, financovaného systémom refundácie vopred vynaložených projektov z vlastných zdrojov vo výške 35 tis. eur, v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, a to Na bicykli po stopách histórie.
 • Samostatnú kategóriu tvoria projekty financované z vlastných zdrojov, s predpokladom podpory zo ŠR. Plánovaná je výstavba dvoch elektrických nabíjacích staníc v Trenčíne a Novákoch za 22 tis. eur.

 Viac ako 18,5 mil. eur, župa investuje do dopravy

Zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti a nová prístrojová technika za takmer 4 mil. eur

 • V oblasti zdravotníctva je v budúcom roku stanovených niekoľko priorít;
 • pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (1,81 mil. eur) je to dokončenie urgentného príjmu vrátane obstarania prvotného vybavenia za viac ako 1,6 mil. eur, na zahájenie rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy pôjde 10 tis. eur, stavebné úpravy vstupu do nemocnice 50 tis. eur, obstaranie vybavenia gastroenteorologickej ambulancie 70 tis. eur a na posilnenie kapacít a ochranu verejného zdravia v súvislosti s pandémiou viac ako 79 tis. eur,
 • NsP Myjava (497 tis. eur) sú to predovšetkým financie na obnovu zdravotníckej prístrojovej techniky za približne 375 tis. eur, na rekonštrukciu výťahu v priestoroch polikliniky takmer 64,5 tis. eur, 44 tis. eur na obstaranie hemokultivačného a telemetrického systému a na posilnenie kapacít a ochranu verejného zdravia v súvislosti s pandémiou ďalších 13,8 tis. eur.
 • pre NsP Považská Bystrica (1,68 mil. eur) pôjde 1,2 mil. eur na dopracovanie projektovej dokumentácie Jednotky magnetickej rezonancie – centra diagnostiky o projekt stavebného osadenia magnetickej rezonancie a jej obstaranie, obnovu lôžok na internom a neurologickom oddelení 290 tis. eur, modernizáciu prístrojovej techniky 158 tis. eur a na posilnenie kapacít a ochranu verejného zdravia v súvislosti s pandémiou ďalších 21 tis. eur.

 Zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti a nová prístrojová technika za takmer 4 mil. eur

Župa zlepší podmienky poskytovania sociálnych služieb za viac ako 5,1 mil. eur

 • Takmer 150 tis. eur kraj investuje do zlepšenia podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb, a to prostredníctvom nákupu prístrojového vybavenia pre 15 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti župy. Ide predovšetkým o elektrické pece a panvice, umývačky riadu, priemyselné práčky, sušičky bielizne, valcové a korytové žehliče, polohovateľné lôžka, hydraulické zdvíhacie stoličky, transportné vozíky, atď.,
 • V rámci implementácie projektov zo ŠR a európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje TSK:
 • pokračovať v implementácii projektu deinštitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce z IROP za 2,87 mil. eur,
 • realizovať projekt „Podpora AAL v podmienkach TSK“ z OP Integrovaná infraštruktúra za 2 mil. eur.

Do oblasti kultúry župa v budúcom roku investuje takmer 1,8 mil. eur

 • S cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru kraj využíva na implementáciu projektov nielen zdroje zo ŠR a štrukturálnych fondov EÚ, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska, ktoré sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva. Na implementáciu projektu Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach sú preto vyčlenené financie vo výške takmer 1,1 mil. eur,
 • Financie vo výške 650 tis. eur kraj vyčlenil na obnovu Pamätného domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.

 Do oblasti kultúry župa v budúcom roku investuje takmer 1,8 mil. eur

V budúcom roku pôjde do súvislých opráv ciest rekordných 7,5 mil. eur

Župa plánuje v roku 2022 vo všetkých 9 okresoch kraja zrekonštruovať 51 úsekov ciest v dĺžke presahujúcej 59 kilometrov. Opätovne pôjde o súvislé, celoplošné opravy, do ktorých z vlastného rozpočtu investuje 7,5 mil. eur.

Najvyšší kontrolný úrad SR kontroloval stav mostov na cestách II. a III. triedy

Kontrola bola zameraná na zisťovanie stavebno-technického stavu, účinnosti systému opráv a údržby mostov na cestách vo vlastníctve samosprávnych krajov. V priebehu kontrolovaného obdobia bolo zistené zhoršenie stavu mostov, pričom nárast počtu mostov bol zaznamenaný najmä v STS IV. a VI., počet mostov v stupni VII. (havarijný) bol 3 a v stupňoch IV. až VI. tvorili 67% z celkového počtu mostov (638) vo vlastníctve kraja. Medzi faktory ovplyvňujúce zhoršovanie stavu mostných objektov patril okrem veľkého nárastu počtu nadmerných prepráv v posledných rokoch aj vek mostov. V nadväznosti na kontrolu boli prijaté aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. K 1. septembru 2021 bola schválená zmena organizačnej štruktúry SC TSK, na základe ktorej by malo vzniknúť jedno pracovné miesto – hlavný odborný technický zamestnanec3 mostné čaty po 5 pracovníkov na cestmajsterstvách v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici. V rozpočte na roky 2022 – 2024 kraj v rámci bežných výdavkov vyčlenil 500 tis. eur na opravy mostných objektov.

Najvyšší kontrolný úrad SR kontroloval stav mostov na cestách II. a III. triedy

K držiteľom najvyššieho ocenenia kraja pribudnú ďalšie výnimočné osobnosti

Z prijatých 26 nominácií od 23 navrhovateľov sa poslanci krajského parlamentu, na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie Ceny TSK, rozhodli Cenu TSK za rok 2021 udeliť Ivane Markovej za udržiavanie a šírenie tradičných remesiel a neúnavnú prácu v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie a Kongregácii školských sestier de Notre Dame za nezištnú, obetavú a prínosnú prácu s mládežou a formovanie hodnotovo i osobnostne vyzretej spoločnosti v rámci Trenčianskeho kraja.

Kraj podporí kandidatúru mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 aj finančne

Finančný príspevok vo výške 15 tis. eur je určený na podporu finálnej prípravy kandidatúry EHMK 2016 súvisiacu s návštevou hodnotiacej poroty v druhom decembrovom týždni tohto roka a prípravou na finálnu prezentáciu pred hodnotiacou komisiou.

Kraj podporí kandidatúru mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 aj finančne

Župa  žiada o financie z eurofondov na modernizáciu ciest, stredných škôl, kultúrnych zariadení či budovanie cyklotrás

IROP vyhlásil poslednú výzvu na modernizácie ciest II. a III. triedy, na ktorú kraj reaguje 9 žiadosťami o NFP:

 • II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa, 4. etapa; II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice – 4. etapa, 6. etapa; II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – etapa č. 3 a 4, II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava – III. etapa, IV. etapa, V. etapa, VI. etapa.
 • spolu ide o približne 31,5 km ciest, celkové oprávnené výdavky na predkladané projekty sú vo výške približne 37,3 mil. eur a spolufinancovanie kraja bezmála 1,9 mil. eur.

Výzva bola vyhlásená aj na dodatočné prostriedky cez REACT EU, a to na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte prepravených osôb. V rámci tejto výzvy župa pripravila 3 projekty:

 • dva na pokračovanie Vážskej cyklomagistrály, úsek Ladce – Púchov (11,6 km), úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park (13,458 km), a jeden na Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre; úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany (10,39 km),
 • Celkové oprávnené výdavky týchto projektov sú vo výške 19,26 mil. eur, spolufinancovanie TSK 963 tis. eur.

Župa žiada o financie z eurofondov na modernizáciu ciest, stredných škôl, kultúrnych zariadení či budovanie cyklotrás

Posledná výzva bola v rámci IROP vyhlásená aj pre stredné školy mimo územia najmenej rozvinutých okresov. Aj v rámci nej má kraj pripravené 3 projekty, ktoré riešia modernizáciu priestorov a vybavenia:

 • na Spojenej škole v Púchove ide o prístavbu novej dielne,
 • na SOŠ v Považskej Bystrici a SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou o rekonštrukciu a nové moderné vybavenie pre praktické vyučovanie prepojené s praxou,
 • celkové oprávnené výdavky projektov sú vo výške 6,03 mil. eur, spolufinancovanie kraja vo výške 301,5 tis. eur.

Župa chce využiť aj výzvu z dodatočných zdrojov REACT EU na podporu udržateľnosti kultúrnych zariadení. Žiadateľmi sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja v oblasti kultúry. O NFP ich žiada 6. Všetky projekty sú zamerané na zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Projekty predložili:

 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, RKC v Prievidzi, Trenčianske múzeum, VKMR v Trenčíne,
 • celkové oprávnené výdavky projektov sú vo výške 1,014 mil. eur, spolufinancovanie kraja 50,7 tis. eur.

V rámci OP Efektívna verejná správa predkladá žiadosť o NFP pre národný projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Do projektu sa zapojí 6 samosprávnych krajov, ktoré budú projekt realizovať na základe podpísanej Partnerskej zmluvy. Na úrovni kraja budú v rámci projektu vytvorené 3 nové pracovné miesta, ktorých úlohou bude podporiť zavádzanie participácie v prostredí VÚC. Celkové oprávnené výdavky projektu za TSK sú vo výške 200 tis. eur, spolufinancovanie kraja 10 tis. eur. V závere bol schválený Plán činnosti Z TSK na I. polrok 2022, so zasadnutiami krajského parlamentu 31. januára, 21. marca a 2. mája 2022.

Fotogaléria

Urgentný príjem NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Rekonštrukcia mostov - most Podvažie
SC TSK technika
Rýchlonabíjacia stanica
Obchodná akadémia Trenčín
SOŠ J. A. Baťu - jedáleň
SOŠ J. A. Baťu
Súvislé opravy ciest -ilustračné foto
Verejné uznania TSK

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK