Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Zmena financovania súkromných a cirkevných škôl sa dotkne aj župného rozpočtu

Dátum konania: 31. januára 2022
Pozvánka a program: /pozvanka-program/ztsk_pozvanka_xxxiv_31-01-2022.pdf ztsk_pozvanka_xxxiv_31-01-2022.pdf (508,1 kB)
Uznesenia: vzn/ztsk_uznesenia_31-01-2022.pdf ztsk_uznesenia_31-01-2022.pdf (561,97 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/ztsk_hlasovania_poslancov_31-01-2022.pdf ztsk_hlasovania_poslancov_31-01-2022.pdf (622,57 kB)
Zápisnica: /zapisnica/zapisnica_ztsk_31-01-2022.pdf zapisnica_ztsk_31-01-2022.pdf (499,58 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4532
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/ztsk_zvukovyzaznam_31_01_2022.mp3 ztsk_zvukovyzaznam_31_01_2022.mp3 (12,7 MB | 1:50:57 | 16kbps )

Prvýkrát v tomto roku sa krajský parlament zišiel v pondelok 31. januára 2022 na XXXIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za dodržania všetkých protiepidemických opatrení pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 35 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja i na youtube, s tlmočením do posunkovej reči. V úvode pracovného programu januárovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIII. zasadnutí Z TSK.

Nové VZN reaguje na zmenu financovania súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

Legislatívna zmena, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom tohto roka priniesla so sebou úpravu financovania súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Jej cieľom je odstránenie nerovného postavenia zriaďovateľov týchto škôl so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov v rámci prerozdeľovania podielových daní. V praxi tak dochádza k úprave poskytovania financií samosprávnymi krajmi zriaďovateľom súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení, a to v objeme 100% sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia v pôsobnosti župy. Táto legislatívna zmena je ďalším prípadom zasahovania do rozpočtov samospráv bez ich kompenzácie či predchádzajúcej diskusie.

financovanie školských zariadení

Župa chce zrekonštruovať telocvičňu považskobystrického gymnázia z Fondu na podporu športu

V rámci vyhlásenej výzvy župa podá žiadosť o finančný príspevok z Fondu na podporu športu pre Gymnázium v Považskej Bystrici na rekonštrukciu veľkej telocvične školy. Cieľom je vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj športu detí a mládeže. Súčasťou rekonštrukcie bude napríklad zateplenie fasády a strešnej konštrukcie, dispozičné zmeny, výmena podlahovej krytiny v hale, elektroinštalácie, vykurovania či vyhotovenie novej vzduchotechniky. V rámci dispozičných zmien vzniknú po dve šatne pre žiakov a žiačky s prislúchajúcimi sociálnymi zariadeniami. V objekte sa tiež bude nachádzať kabinet pre učiteľov s umyvárňou či herne prístupné aj z bočného vchodu. Telocvičňa bude slúžiť aj pre mimoškolskú športovú činnosť. S realizáciou projektu sa počíta do konca roka 2024. Celkové náklady naň sú vo výške približne 1,092 mil. eur, spolufinancovanie predstavuje 436 tisíc eur.

zrekonštruovať telocvičňu považskobystrického gymnázia

Trenčiansky a Zlínsky kraj budú spolupracovať v oblasti nových trendov cykloturistiky  

Projekt Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky pripravovaný spoločne so Zlínskym krajom, ktorý je vedúcim partnerom, má prehĺbiť vzdelávanie pracovníkov krajských úradov a organizácií zameraných na koordináciu rozvoja, propagácie a prezentácie cestovného ruchu v turistických regiónoch cezhraničného regiónu Zlínskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti nových trendov cestovného ruchu a cykloturistiky. Súčasťou projektu bude vytvorenie spoločnej mapy propagujúcej oblasti cestovného ruchu z pohľadu nových trendov cykloturistiky. Trenčiansky samosprávny kraj vstupuje do projektu ako hlavný cezhraničný partner bez finančnej účasti. Všetky výdavky projektu budú hradené z rozpočtu Zlínskeho kraja.

Župný parlament sa venoval aj návrhom na riešenie prebytočného majetku kraja. Postupne prerokoval a schválil, medzi inými:

  • prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja pozemkov v k. ú. Kolačno v prospech obce Kolačno. Ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú chodníky vrátane priľahlej plochy, tá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve obce. Obec chce jestvujúce chodníky zrekonštruovať a k žiadosti o financie z programu rozvoja vidieka je potrebné zdokladovať vlastníctvo k pozemkom nachádzajúcim sa pod týmito stavbami.
  • Prebytočnosť, spôsob prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu zrušenej Školy v prírode Kľačno.
  • Prevod prebytočného majetku, rodinného domu s pozemkami, v k. ú. Moravské Lieskové, do vlastníctva súkromného žiadateľa, a to na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci predaja obchodnou verejnou súťažou.

Hornonitrianske múzeum má nového riaditeľa

Hornonitrianske múzeum má nového riaditeľa

Poslanci krajského parlamentu na svojom prvom zasadnutí v tomto roku vymenovali do funkcie nového riaditeľa Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Stal sa ním JUDr. Igor Vavro, a to na základe splnených kvalifikačných a odborných predpokladov a výsledkov výberového konania. Svoju funkciu bude vykonávať od 1. februára 2022.

Krajské zastupiteľstvo rozhodlo aj o zástupcoch TSK vo výboroch pre otázky zamestnanosti zriadených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja sú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zriadené v Novom Meste nad Váhom, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prievidzi a Trenčíne. Výbor má 11 členov, z toho 2 zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu patrí. Do pôsobnosti výboru patrí napríklad schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu či analýzy a prognózy o vývoji trhu práce.

Zastupiteľstvo rozhodovalo o odmene hlavného kontrolóra

Funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonáva Ing. Pavol Zigo od novembra 2020. Napriek pandémii, ktorá výrazne sťažila situáciu a činnosť útvaru hlavného kontrolóra, bolo v rámci dvoch zastupiteľstvom schválených Plánov kontrolnej činnosti zrealizovaných 40 kontrol. Okrem naplánovaných kontrol hospodárenia a opatrení aj mimoriadna kontrola v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach či kontroly v spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly sťažností a petícií Úradu TSK. Zastupiteľstvo na svojom januárovom zasadnutí schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2021 vo výške 20% súhrnu platov ustanovených zákonom o samosprávnych krajoch.

Najbližšie krajský parlament zasadne 21. marca 2022.

Fotogaléria

areál bývalej Školy v prírode Kľačno, zdroj: www.ckandromeda.sk
areál bývalej Školy v prírode Kľačno, zdroj: www.ckandromeda.sk
Gymnázium Považská Bystrica

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK