Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župa pomôže vojnou zasiahnutej Ukrajine, zaplniť nedostatkové odbory má nový motivačný program

Dátum konania: 21. marca 2022
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka_ztsk_XXXV_21.3.2022.pdf pozvanka_ztsk_XXXV_21.3.2022.pdf (334,93 kB)
Uznesenia: vzn/ztsk_uznesenia_21-3-2022.pdf ztsk_uznesenia_21-3-2022.pdf (585,02 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/ztsk_hlasovanie_poslancov_21-03-2022.pdf ztsk_hlasovanie_poslancov_21-03-2022.pdf (654,13 kB)
Zápisnica: /zapisnica/ztsk_zapisnica_21-03-2022.pdf ztsk_zapisnica_21-03-2022.pdf (610,65 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4552
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/ztsk_zvukovyzaznam_21_03_2022.mp3 ztsk_zvukovyzaznam_21_03_2022.mp3 (22,58 MB | 3:17:17 | 16kbps )

Krajský parlament sa po druhýkrát v tomto roku zišiel v pondelok 21. marca 2022 na XXXV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 36 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať on-line na webovom sídle kraja aj na youtube, s tlmočením do posunkovej reči.

Rokovanie poslanci zahájili minútou ticha za obete vojnového konfliktu na Ukrajine a len nedávno zosnulé osobnosti verejného života – Pavla Dubčeka, Eduarda Kukana, Ivana Hudeca a Ľuba Romana. V úvode pracovného programu marcovej schôdze bola schválená humanitárna a materiálna pomoc pre partnerský región TSK, Černihivskú regionálnu štátnu správu, vo výške 50 tis. eur na odstraňovanie následkov vojenskej agresie. Zároveň Z TSK odsúdilo neoprávnenú a nedôvodnú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine, vyjadrilo solidaritu s nevinnými obeťami a ochotu podieľať sa na humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Schválená bola aj humanitárna pomoc pre odídencov formou poskytnutia ubytovania v zariadeniach vo vlastníctve kraja a celodennej stravy v súvislosti s prílevom cudzincov na územie SR. TSK tiež odstupuje od dohody o trhovej, ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráci s Volgogradskou administratívnou oblasťou Ruskej federácie, podpísanou v októbri 2005.

humanitárna a materiálna pomoc pre partnerský región TSK

Krajskí poslanci ďalej vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXIV. zasadnutí Z TSK, Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2021 a Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2021. Následne sa župný parlament venoval návrhom na riešenie prebytočného majetku kraja. V rámci tohto bodu schválil napr.:

  • udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu výstavby „Rozhľadňa BASKE“,
  • udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o združení finančných prostriedkov v rámci projektu výstavby „Vyhliadková veža v obci Poruba“.

Trenčiansky samosprávny kraj sa v spolupráci s miestnymi samosprávami plánuje podieľať na výstavbe dvoch rozhľadní, ktoré chce sprístupniť peším aj cykloturistom všetkých vekových kategórií celoročne, čo by malo prispieť k zvýšeniu turistického ruchu a celkovému záujmu o dotknutý región. Jedna by mala vzniknúť pri vrchole BASKE, druhá v obci Poruba. Na zabezpečenie realizácie týchto projektov dôjde k združeniu finančných prostriedkov zmluvných strán – TSK a miest a obcí regiónu.

Kraj poskytne finančný príspevok a dotáciu neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín

Kraj poskytne finančný príspevok a dotáciu neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj, ako jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie, ktorá vznikla v súvislosti s úspešnou kandidatúrou mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, vo svojom rozpočte vyčlenil 840 tis. eur ako finančný príspevok viazaný na úhradu výdavkov na správu neziskovej organizácie a 50 tis. eur vo forme dotácie na aktivity spojené s projektom EHMK 2026.

Krajské štipendium má pomôcť obsadiť odbory, o ktoré je nižší záujem zo strany žiakov

Nedostatkové odbory, predovšetkým trojročné odbory vzdelávania (H odbory) a v niektorých odvetviach národného hospodárstva aj študijné odbory so zvýšeným počtom hodín praktického vyučovania (K odbory), o ktoré žiaci neprejavujú záujem, no sú potrebné na trhu práce, TSK podporí formou krajského štipendia. Pôjde predovšetkým o tradičné remeselné a výrobné odbory (1. ročník 50 eur/mesiac, 2. ročník 40 eur/mesiac, 3. ročník 30 eur/mesiac, 4. ročník 20 eur/mesiac). Na poberanie krajského štipendia bude potrebné splniť základné podmienky, ako je prospech, správanie a dochádzka. Župa bude zároveň motivovať žiakov aj k dosahovaniu mimoriadnych výsledkov v celoslovenských vedomostných, športových aj kultúrnych súťažiach. Za umiestnenie na 1.-3. mieste v súťaži jednotlivcov alebo družstiev a splnenie základných podmienok (správanie, dochádzka) môže žiak rovnako získať krajské štipendium (1. miesto – 200 eur, 2. miesto 150 eur, 3. miesto - 100 eur). Krajské štipendium bude župa poskytovať od 1. septembra 2022, pričom žiakom prvého ročníka bude vyplatené za prvý polrok v marci 2023.

Krajské štipendium má pomôcť obsadiť odbory

Župa má novú Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TSK do roku 2030

Vypracovaná bola na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, pričom východiskovým zdrojom informácií boli údaje Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK, register sociálnych služieb a údaje ŠÚ SR. Významnou časťou sa na jej tvorbe podieľali poskytovatelia rôznych druhov sociálnych služieb, špeciálne základné školy, ale aj mestá a obce svojimi komunitnými plánmi. Kľúčové priority rozvoja sociálnych služieb sú zadefinované v 4 oblastiach, každá má svoje ciele a opatrenia na ich dosiahnutie. Dôležitým faktorom je podpora rozvoja terénnych, ale aj ambulantných sociálnych služieb, rozvoja služieb krízovej intervencie, ale aj služby včasnej intervencie tam, kde absentuje. Ide o priority:

  • zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami občanov kraja,
  • zavedenie systému integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti,
  • podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej FO,
  • stabilizácia existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb.

Župa má novú Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TSK do roku 2030

Moderné technológie plánuje kraj využiť pri spravovaní majetku aj modernizácii zdravotnej starostlivosti

TSK pripravuje žiadosť o NFP v rámci OP Integrovaná infraštruktúra na projekt s názvom „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Zameraný je na tri oblasti:

  • monitoring stavu mostov prostredníctvom IoT technológií s cieľom včasnej identifikácie zhoršenia ich stavebno-technického stavu,
  • Facility management – správa budov v majetku TSK a v správe organizácií v jeho pôsobnosti, kde budú inštalované IoT technológie monitorujúce spotrebu elektriny, tepla na vykurovanie aj ohrev vody a spotrebu vody,
  • prvky telemedicíny v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach – v rámci modernizačných a optimalizačných procesov bude zakúpených a uvedených do prevádzky najmenej 50 zariadení na monitorovanie životných funkcií pacientov vybraných oddelení vnútornej medicíny.

Celkové náklady projektu predstavujú 4,2 mil. eur, žiadaná výška NFP 4 mil. eur a spolufinancovanie kraja vo výške 5% 210 527 eur. Realizácia je naplánovaná na roky 2022 – 2023.

Členský príspevok TSK na rok 2022 Združeniu Región Biele Karpaty

Členský príspevok TSK na rok 2022 Združeniu Región Biele Karpaty (RBK) sa zvýši

TSK ako člen RBK SR uhrádza ročný členský príspevok vo výške 200 eur. Realizácia stanovených cieľov Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty však predpokladá spracovanie strategického dokumentu rozvoja územia ER BBK na roky 2021-2027, ktorý je podmienkou získania Správy Fondu malých projektov 2021-2027, financovaného z prostriedkov EÚ v rámci Programu Interreg. Jednorazové navýšenie členského príspevku RBK SR na rok 2022 v sume 7 500 eur bude použité na výdavky spojené so spracovaním Stratégie rozvoja územia ER BBK na roky 2021-2027.

Najbližšie poslanci do svojich lavíc zasadnú 2. mája 2022.

Fotogaléria

Černihiv po ruskom útoku, foto - Ukrajinské ozbrojené sily
Ukrajina - Černihiv, zdroj - dnes24.sk

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK