Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župa aj v minulom náročnom roku hospodárila s prebytkom približne 22 mil. eur, investičné akcie sa nezastavili, v pláne sú aj nové

Dátum konania: 02. mája 2022
Pozvánka a program: /pozvanka-program/ztsk_pozvanka_xxxvi._02-05-2022.pdf ztsk_pozvanka_xxxvi._02-05-2022.pdf (514,07 kB)
Uznesenia: vzn/ztsk_uznesenia_02-05-2022.pdf ztsk_uznesenia_02-05-2022.pdf (714,59 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/ztsk_hlasovanieposlancov_02-05-2022.pdf ztsk_hlasovanieposlancov_02-05-2022.pdf (774,94 kB)
Zápisnica: /zapisnica/ztsk_zapisnica_02-05-2022.pdf ztsk_zapisnica_02-05-2022.pdf (622,29 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4574
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/ztsk_zvukovyzaznam_xxxvi_02-05-2022.mp3 ztsk_zvukovyzaznam_xxxvi_02-05-2022.mp3 (21,74 MB | 3:09:57 | 16kbps )

V poradí XXXVI. rokovanie župného parlamentu sa konalo v pondelok 2. mája 2022 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 38 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať on-line na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola aj do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXV. zasadnutí Z TSK, schválili Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december 2022. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo 11 návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, medzi nimi napríklad:

 • nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom od mesta Púchov, ktoré zasahujú do školského areálu a priamo súvisia so zámerom župy vybudovať Spoločné inovačné a kreatívne centrum Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a Spojenej školy Púchov, teda jedným z najväčších projektov v oblasti školstva, ktorý má Trenčianska župa v pláne zrealizovať v nasledujúcom programovom období,
 • zámenu nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, stavby a pozemkov v bývalom areáli Strednej poľnohospodárskej školy v NMnV, za pozemky pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 • prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Pravenec, stavieb a pozemkov, v prospech obce Pravenec, ako prípad hodný osobitného zreteľa (za účelom vybudovania obecných nájomných bytov pre mladých),
 • prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Handlová, pozemkov a stavieb v areáli bývalého Gymnázia I. Bellu v Handlovej, do vlastníctva víťazného uchádzača, ktorý vzišiel z OVS.

 ilustračná foto tsk

Zastupiteľstvo schválilo úhradu straty za služby oboch dopravcov PAD vo výške viac ako 5,1 mil. eur

Krajské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj správou o náhrade preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2021. Začiatkom roka 2022 bola zároveň u oboch zmluvných dopravcov, SAD Trenčín a SAD Prievidza, vykonaná finančná kontrola aj kontrola externou audítorskou spoločnosťou. V zmysle záverov z návrhov správ o výsledku kontroly a v súlade s prijatými opatreniami bola výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021 ponížená o kontrolné zistenia.

 • SAD Trenčín, a. s., preukázala za minulý rok stratu viac ako 19,9 mil. eur a SAD Prievidza, a. s., viac ako 10,6 mil. eur,
 • neuhradená náhrada preukázanej straty v rámci poskytnutých preddavkov z rozpočtu TSK za rok 2021 predstavuje sumu takmer 3,6 mil. eur pre SAD Trenčín a približne 1,6 mil. eur pre SAD Prievidza, spolu za oboch dopravcov suma presahuje 5,1 mil. eur,
 • výšku preukázanej straty aj minulý rok ovplyvnila najmä mimoriadna situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,
 • vplyv na ňu mali tiež vyššie ekonomicky oprávnené náklady o viac ako 1,9 mil. eur (medziročné zvýšenie o 5,8%):
 • na spotrebu pohonných látok, opravy a udržiavanie, priame mzdy a odvody aj vyššie ostatné náklady (OOPP, dezinfekcia, vstupy na autobusové stanice).

ilustračná foto tsk

Pandémia ovlyvnila hospodárenie župy aj v minulom roku, napriek tomu kraj dokázal gazdovať zodpovedne

Hospodárenie TSK bolo aj v uplynulom rozpočtovom období ovplyvňované pandémiou ochorenia COVID-19, avšak s miernejšími následkami, ako tomu bolo v roku 2020. V roku 2021 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj s prebytkom bežného rozpočtu približne 14,3 mil. eur. Kapitálový rozpočet bol schodkový v objeme približne 28,5 mil. eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií, ktorým bol prebytok v objeme 46,2 mil. eur a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (v objeme cca 8,8 mil. eur), a tiež rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (363 tis. eur) a nevyčerpanej návratnej finančnej výpomoci vlády SR (v objeme 821 tis. eur) bol dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za rok 2021 v podobe prebytku v celkovom objeme približne 22 mil. eur. Poslanci Z TSK schválili tento prebytok a  jeho použitie na tvorbu rezervného fondu v objeme 5,3 mil. eurpeňažného fondu vo výške 16,7 mil. eur, zároveň zobrali na vedomie aj stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2021.

ilustračná foto tsk

Poslanci schválili 1. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024

Tá zahŕňa zapracovanie finančných operácií v oblasti bežných príjmov, ktoré sa zvyšujú o viac ako 1,4 mil. eur. V oblasti kapitálových príjmov ide o zvýšenie o viac ako 5,3 mil. eur.

 V rámci príjmových finančných operácií ide o zvýšenie o viac ako 21,6 mil. eur, a to z dôvodu:

 • zapracovania prostriedkov z peňažného fondu v objeme približne 16,35 mil. eur na rozpočtované krytie úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022 a z rezervného fondu vo výške 5,2 mil. eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021 zmluvným dopravcom prímestskej autobusovej dopravy,
 • zmeny zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, bude zvýšený pôvodne rozpočtovaný objem zostatku z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách kraja na úseku Vzdelávania o takmer 52 tis. eur.

Zdrojové možnosti v oblasti príjmov sa zároveň premietnu do výdavkovej časti rozpočtu a kraju umožnia:

 • v rámci bežného rozpočtu použiť financie z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza, a.s. v objeme viac ako 5,2 mil. eur,
 • v rámci kapitálového rozpočtu najmä pokračovať v rozbehnutých investíciách z minulého roku na jednotlivých úsekoch, v objeme takmer 4,5 mil. eur, a tiež smerovať väčší objem financií do jednotlivých oblastí na nové investičné zámery, vo výške viac ako 3,1 mil. eur, a zvýšiť rozpočtové krytie vybraných investícií schválených v krajskom rozpočte na roky 2022 – 2024, resp. schválených v krajskom rozpočte na roky 2021-2023 a prenesených do roku 2022, v objeme približne 5,9 mil. eur,
 • v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých OP Partnerskej dohody 2014 – 2020 je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovať do tejto oblasti o viac ako 8,2 mil. eur vyšší objem financií, ako sa pôvodne predpokladalo.

 ilustračná foto tsk

Viac peňazí na dotácie aj cesty

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanci rozhodli aj o:

 • zvýšení pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určených na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK z objemu 350 tis. eur na 550 tis. eur, t.j. o sumu 200 tis. eur,
 • zvýšení pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom z objemu 7,5 mil. eur na 7,6 mil. eur, j. o sumu 100 tis. eur,
 • rozpočtové krytie bežných výdavkov bude zabezpečené z objemu prostriedkov, ktorý je v návrhu rozpočtu smerovaný na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR.

Z celkového objemu financií, približne 13,5 mil. eur, určených na investičné akcie, ide najviac prostriedkov do oblasti vzdelávania, dopravy a zdravotníctva. Najväčšími sú:

Oblasť školstva (takmer 4,2 mil. eur):

 • zníženie energetickej náročnosti budov v správe SOŠ technickej Dubnica nad Váhom a Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín za viac ako 1,1 mil. eur,
 • podpora športu formou výstavby telocvične pre Gymnázium Púchov, vybudovania multifunkčného ihriska pre Gymnázium Považská Bystrica, ako aj multifunkčného ihriska a vypracovania PD typovej telocvične pre SOŠ Trenčín za 854 tis. eur,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie vo vybraných budovách Gymnázia Myjava, SPŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ obchodu a služieb Púchov za približne 706 tis. eur.

ilustračná foto tsk

Oblasť dopravy (takmer 4 mil. eur)

 • obstaranie strojného vybavenia a techniky za takmer 1,7 mil. eur,
 • realizácia prístreškov pre techniku a skladov pre chemický posypový materiál za cca 1,4 mil. eur,
 • ide o investičné akcie prenesené z roku 2021.

ilustračná foto tsk

Oblasť zdravotníctva (takmer 2,4 mil. eur)

 • zahájenie rekonštrukcie pôrodnej sály pre NsP Považská Bystrica za 530 tis. eur,
 • zahájenie komplexnej rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy, ako aj vybudovanie nového OAIM pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za 603 tis. eur.

Poslanci tiež svojím hlasovaním schválili Všeobecne záväzné nariadenia TSK, ktoré sa týkajú:

 • financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v pôsobnosti TSK, z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy od 1. júla 2022 o 3%, a v súvislosti s predpokladaným nárastom cien energií a úpravou výšky príspevkov pre organizácie,
 • určovania výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, z dôvodu prílevu cudzincov utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny bolo do VZN doplnené oprávnenie predsedu v prípadoch vojnového, výnimočného a núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území kraja odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte na príslušné obdobie za presne stanovených podmienok, ako aj z dôvodu prehodnotenia mesačného príspevku na ubytovanie v školskom internáte v súvislosti s nárastom cien tovarov a služieb,
 • určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku na režijné náklady v školskej a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov z dôvodu hromadného prílevu cudzincov utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko sa do VZN dopĺňa oprávnenie predsedu TSK v takýchto prípadoch odpustiť čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov za príslušné obdobie,
 • určovania výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020, a rovnako súvisia s oprávnením predsedu TSK odpustiť plnoletému poslucháčovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo inej oprávnenej osobe, ktorý sa na Slovensko dostal kvôli vojnovému konfliktu vo svojej krajine, školné pre príslušné obdobie.

 ilustračná foto tsk

Župné organizácie žiadajú o financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zapájajú sa aj do programu Erazmus+

Krajský parlament na svojom májovom zasadnutí rozhodoval aj o návrhoch projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov, a to na realizáciu 3 projektov z Programu INTERREG V-A SK-CZ:

 • História Panskej kaplnky a pamätníku Ploština na dosah ruky, kde je hlavným partnerom Trenčianske múzeum v Trenčíne a cezhraničným partnerom obec Vysoké Pole. Projektom partneri plánujú zvýšiť atraktívnosť kultúrneho a prírodného dedičstva obyvateľov a návštevníkov Trenčianskeho a Zlínskeho kraja vďaka moderným technológiám – mobilnej aplikácii.
 • Hviezdy spájajú, kde je vedúcim partnerom Gymnázium Púchov a hlavným cezhraničným partnerom Gymnázium Valašské Klobouky. Cieľom projektu je rozvoj technického a prírodovedného vzdelávania a vytvorenie organizačných a personálnych podmienok astronomickej činnosti na oboch školách, výstupom projektu bude súbor 10 pozorovaní.
 • Priemysel 4.0 štartuje už v škole, kde je vedúcim partnerom Spojená škola Púchov a hlavným cezhraničným partnerom Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia a Jazyková škola Frýdek Místek. Prostredníctvom projektu chcú školy zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a priblížiť ho potrebám nastupujúceho Priemyslu 4.0 a pokúsia sa o rozvoj vlastného startupu.

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici sa zapojila do programu Erasmus+, a to s projektmi:

 • Zahraničná stáž – cesta k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov, ide o projekt, prostredníctvom ktorého chce škola pripraviť odborných učiteľov pre nový študijný odbor masér a podporiť zdokonaľovanie jazykových a profesijných zručností žiakov v zdravotníckych zariadeniach či rozvíjanie ich odborných kompetencií.
 • Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy, cieľom projektu je posilniť kompetencie učiteľov v oblasti riešenia konfliktov, prevencie šikany, v environmentálnej oblasti, získavaní poznatkov o projektovom vzdelávaní či digitalizácii vyučovacieho procesu, ale aj jazykových kompetencií učiteľov.

Z TSK na svojom májovom zasadnutí vymenovalo aj novú členku Výboru pre audit pre účtovnú jednotku Trenčiansky samosprávny kraj, ktorou sa s účinnosťou od 10. mája 2022 stane Ing. Katarína Kráľová. A rovnako menovalo za predsedu dozorného orgánu všetkých troch župných nemocníc, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava, prof. PhDr. Róberta Babeľu, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, a to s účinnosťou od 5. mája 2022. Jedným z prerokovaných bodov bolo aj schválenie Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2022, poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 6. júla, následne 26. septembra a 21. novembra 2022.

Fotogaléria

Spojená škola Púchov
Spojená škola Púchov
prímestská autobusová doprava
prímestská autobusová doprava
Dotačný systém TSK
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
multifunkčné ihrisko
Gymnázium Púchov
technika SC TSK
NsP Považská Bystrica
odídenci z Ukrajiny, ktorí našli útočisko v Bánovciach nad Bebravou

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK