Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Župa žiada prehodnotiť nový návrh grafikonu vlakovej dopravy, krytie nepredvídaných výdavkov rieši 2. zmenou rozpočtu

Dátum konania: 30. augusta 2022
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka na XXXVIII. Z TSK 30.8.2022.pdf pozvanka na XXXVIII. Z TSK 30.8.2022.pdf (205,64 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 30.8.2022.pdf Uznesenia 30.8.2022.pdf (382,47 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/tsk_hlasovanie_poslancov_30.8.2022.pdf tsk_hlasovanie_poslancov_30.8.2022.pdf (233,52 kB)
Zápisnica: /zapisnica/zapisnica_ztsk_30.8.2022.pdf zapisnica_ztsk_30.8.2022.pdf (263,03 kB)
Videozáznam: https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4615
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/ztsk_zvukovy_zaznam_30-08-2022.mp3 ztsk_zvukovy_zaznam_30-08-2022.mp3 (6,36 MB | 55:29 | 16kbps )

V poradí XXXVIII. rokovanie župného parlamentu sa netradične uskutočnilo v utorok 30. augusta 2022 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 39 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola aj do posunkovej reči.

Poslanci schválili 2. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024

Jej spracovanie umožnila aktuálna – júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky, ktorá síce prináša informácie o spomalení rastu slovenskej ekonomiky v roku 2022 z 2,1% na 1,9%, stále však ponúka priestor na zvýšenie objemu pôvodne plánovaných daňových príjmov TSK v príjmovej časti rozpočtu o 5 172 tis. eur, a tým aj priestor na krytie nepredvídaných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 nepočítalo. Ide hlavne o:

  • zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na vyplatenie odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov Úradu TSK a OvZP v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa – rozpočet bežných výdavkov bolo potrebné zvýšiť na takmer 1,6 mil. eur,
  • zabezpečenie dostatočného krytia bežných výdavkov pre Správu ciest TSK na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v zmysle schváleného plánu opráv na rok 2022, kde v rámci procesu VO ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka presiahla schválený objem bežných výdavkov na tento účel, a to o takmer 2,5 mil. eur,
  • zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 1 mil. eur na zahájenie stavebných prác vybudovania Hokejovej akadémie.

Celkový rozpočet príjmov sa zvýšil na objem 223 946 tis. eur, v celkovom rozpočte výdavkov dochádza k nárastu na 257 517 tis. eur. Aj po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (2. zmena) zostane rozpočet TSK vrátane finančných operácií vyrovnaný.

opravy ciest II. a III. triedy

Župa žiada ministerstvo dopravy o prehodnotenie návrhu cestovného poriadku vlakovej dopravy pre roky 2022/2023

Rámcový návrh grafikonu vlakovej dopravy, ktorý bol na župu doručený 15. júna 2022, obsahoval zásadné zmeny cestovných poriadkovvýrazne by zasiahol do aktuálnej vlakovej obslužnosti na viacerých tratiach Trenčianskeho kraja. Zároveň žiadnym spôsobom nereflektuje existujúce dlhoročné nadväznosti na prímestskú autobusovú dopravu. V prípade, že tento návrh zostane v aktuálnej podobe, bude mať zásadný vplyv na cestovné poriadky v rámci celej PAD v Trenčianskom kraji. V rámci pripomienkového konania bolo na Úrad TSK doručených viac ako 150 pripomienok, ktoré zástupcovia kraja preposlali ZSSK, a. s. a tlmočili aj priamo na ministerstve dopravy. Nakoľko súlad vlakovej a prímestskej autobusovej dopravy kraj považuje z dlhodobého hľadiska za prioritný a zaväzujú ho k nemu aj strategické dokumenty pre rozvoj dopravy v kraji (Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK), žiada ministerstvo dopravy o prehodnotenie tohto návrhu so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť predložených pripomienok k cestovným poriadkom a zároveň o odloženie jeho platnosti o 1 rok, na december 2023, čím by vznikol dostatočný časový priestor na zosúladenie a skoordinovanie PAD a vlakovej dopravy na území Trenčianskeho kraja.

zmeny cestovných poriadkov

Poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVII. zasadnutí Z TSK a postupne prerokovali a schválili 3 návrhy na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, a to zámeny s mestami, ktoré boli presunuté z júlového zasadnutia.

  • Prebytočnosť a zámenu nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Dubnica nad Váhom, areálu SOŠ Dubnica nad Váhom – Vyšovec, s mestom Dubnica nad Váhom, za pozemky pod cestou III. triedy vo vlastníctve kraja a pozemok, ktorý slúži na zabezpečenie vstupu do dvora a bočného vstupu do budovy CSS – AVE, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ten spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestou III/1911 Prejta – spojka a pozemku v blízkosti budovy CSS – AVE, v záujme lepšieho využitia nehnuteľností pre potreby plnenia úloh mesta Dubnica nad Váhom. Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 162 427,25 eur zo strany mesta Dubnica nad Váhom.
  • Prebytočnosť a zámenu majetku – pozemkov vo vlastníctve TSK s pozemkami vo vlastníctve mesta Považská Bystrica. Ide o pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve kraja, ktoré sú využívané Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica. Mesto plánuje zrevitalizovať priestor pri schodisku pod hlavným vstupom do nemocnice (vrátane priestoru fontány), zásobovanie nemocničnej lekárne cez túto parcelu zostane zachované. TSK v rámci zámeny pre nemocnicu nadobudne pozemok zasahujúci pod budovu detskej polikliniky vrátane priľahlého priestranstva a tiež malú parcelu pod schodiskom a nástupným chodníkom vedúcim do budovy polikliniky NsP Považská Bystrica. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami užívanými NsP Považská Bystrica a v záujme lepšieho využitia nehnuteľností pre potreby plnenia úloh samosprávy mesta Považská Bystrica. Zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania.
  • Prebytočnosť a zámenu majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s mestom Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o pozemok na ul. Jánošíkova (bývalý areál Strednej poľnohospodárskej školy), pozemky a stavby na ul. Čachtická (bývalé dielne SOU smerom k Vápenke) a pozemky pod miestnymi komunikáciami. Ako protihodnotu mesto ponúklo pozemky pod cestami II. a III. triedy. Zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II/504, III/1230 v Novom Meste nad Váhom a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností pre potrebu plnenia úloh samosprávy Nového Mesta nad Váhom.

riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK

Upravené bolo aj znenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Trenčín s cieľom skvalitniť dopravnú obslužnosť a zefektívniť prímestskú autobusovú dopravu a kvalitu cestovania 1. júla 2017 vytvorili tzv. Spoločné dopravné územie. Kraj a mesto uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou do 31.8.2022. Na poslednom – júlovom zasadnutí Z TSK bol schválený nový návrh zmluvy, ktorý je však vzhľadom na neúplnú kompatibilitu kartových a odbavovacích systémov zmluvných dopravcov (SAD Trenčín a Transdev Morava) potrebné upraviť. Tieto zmeny nemajú vplyv na podstatu pôvodne predloženej zmluvy, len spresňujú skutočnosti, ktorými kraj pri jej príprave nedisponoval. Nový dopravca MHD v Trenčíne bude akceptovať dopravné karty dopravcu PAD vrátane časového predplatného lístka do 28.2.2023, pričom sa obe strany zaväzujú rokovať o možnom predĺžení tejto lehoty a o podmienkach vzájomnej akceptácie dopravných kariet.

Poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 26. septembra 2022.

Fotogaléria

zdroj foto: www.dobrenoviny.sk
zdroj foto: www.asb.sk
zdroj foto: www.wildoneswildcenter.org

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK