Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Oznam pre pacientov MUDr. Jozefa Klinovského, Ilava

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že dňom 2.5.2019 ukončil poskytovanie zdravotnej starostlivosti MUDr. Jozef Klinovský, všeobecná ambulancia pre dospelých, s miestom prevádzkovania Ľ. Štúra 3, 019 01 Ilava.

Zápisnica 30.5.2019 - II. zasadnutie pracovnej skupiny - dotácie TSK

31. mája 2019 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zápisnica z II. zasadnutia pracovnej skupiny vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 30.05.2019 o 12:00 hod.

Pozvánka na XVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

31. mája 2019 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XVII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 12. júna 2019, t.j. v stredu o 15.00 h v Kultúrnom centre Bojnice, Hurbanovo námestie 19/41, 972 01 Bojnice.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/008/2019

31. mája 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Zámer č. SOŠOaS/NM/008/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/007/2019

31. mája 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/007/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 2/2019

31. mája 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu č. 2/2019 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ Stará Turá - zámer priameho nájmu č. 2/2019 - zápisnica

31. mája 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Pozvánka na workshop - Tvorba nových obchodných modelov v odvetví dizajn

31. mája 2019 | Aktuality IPC |

Ako prepojiť pri dizajne talent a biznis? To je hlavná téma série bezplatných workshopov venovaných tvorbe nových obchodných modelov v odvetví dizajn. Prvý z nich sa uskutoční 7. júna 2019 v Bratislave.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13

31. mája 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 11 700 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

31. mája 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 16 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

31. mája 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 12 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva an podporu strategisckých priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne priemyseln pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10

31. mája 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 37 400 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

31. mája 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 21 900 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 30.05.2019 do 01.07.2019

30. mája 2019 | Odpredaj, nájom majetku |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 30.05.2019 do 01.07.2019 do 10.00 hod.

Stredná športová škola Trenčín - vyhlásenie OVS č. 2/2019 - zápisnica

29. mája 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Stredná športová škola Trenčín - vyhlásenie OVS č. 3/2019

27. mája 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná športová škola, Staničná 6, 911 05 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2019 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zmena termínu - Pozvánka na II. zasadnutie zasadnutie pracovnej skupiny vo veci rozhodnutia o poskytnutí dotácií z rozpočtu TSK

Zápisnica

Pozývame Vás na zasadnutie pracovnej skupiny vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2019. Zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 30.05.2019 (štvrtok) o 12:00 hod..

Trenčianske múzeum v Trenčíne - OVS č. 3/2019

27. mája 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 3 /2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK

24. mája 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta „Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

24. mája 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ KCVČ Trenčín

24. mája 2019 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.

Stredná odborná škola Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2019

24. mája 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Stredná odborná škola Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2019

24. mája 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej o nájme nebytových priestorov.

<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK