Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Školenia pre žiadateľov k 4. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ organizuje semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve.

Október 2019

02. októbra 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.10.2019 - spolu 334 žiadateľov.

Majetkové priznanie poslancov za rok 2018

02. októbra 2019 | Majetkové priznania poslancov TSK |

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2018.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia sociálnej pomoci

01. októbra 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia sociálnej pomoci - zastupovanie počas MD a RD.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 8/2019 - zápisnica

01. októbra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica -most Orlové - Domaniža - I. etapa

27. septembra 2019 | Aktuality | Doprava |

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v súvislosti s výraznými dopravnými obmedzeniami, ktoré sú v meste Považská Bystrica na ceste II/517 v km 0,000 až 0,830 v úseku cesty Orlovský most ((v rámci realizácie stavby „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - I. etapa“))

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 6/2019

27. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 6/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 5/2019

27. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 5/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 4/2019

27. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 4/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2019

27. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 5/2019 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ Prievidza ponúka miesto na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg

25. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01  Prievidza ponúka miesto na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 9/2019

24. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 9/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠOS Nové Mesto n/V - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/011/2019 - zápisnica

24. septembra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SZŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru odborného referenta

24. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín prijme do pracovného pomeru odborného referenta.

Záznam XIX. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 23.9.2019

V poradí XIX. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 23. septembra 2019 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo aj na našom youtube VÚC Trenčín.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 6/2019 - zápisnica

23. septembra 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.6/2019.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 5/2019 - zápisnica

23. septembra 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.5/2019.

Priamy prenos z XIX. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

23. septembra 2019 | Aktuality | Samospráva

XIX. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 23.9.2019 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SOŠ Pruské

23. septembra 2019 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 8/2019

20. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 8/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 7/2019 - zápisnica

20. septembra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zrušenia obchodnej verejnej súťaže č. 7/2019 na prenájom nebytových priestorov v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.

RO 18/2019

20. septembra 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.58/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Čiastočná uzávierka úseku cesty č. II/579 Partizánske – miestna časť Veľké Bielice

19. septembra 2019 | Aktuality | Doprava |

Trenčiansky samosprávny kraj si dovoľuje informovať širokú verejnosť o čiastočnej uzávierke úseku cesty č. II/579 Partizánske – miestna časť Veľké Bielice, z dôvodu realizácie stavebných prác v rámci stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“, ktorej dodávateľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK