Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXXIII. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

22. novembra 2021, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva),

s dodržaním povinností v zmysle 254. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, zo dňa 7.10.2021.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo - hlavný kontrolór TSK

                 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január–jún 2022.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo - hlavný kontrolór TSK

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 222/1 a č. 222/2  k. ú. Rakoľuby v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
 2. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 751/2 k. ú. Hôrka nad Váhom v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 3. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 4. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1174/3 k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech Mgr. Miroslava Kočiša a manž. Bc. Luisy Kočiš rod. Szabovej.
 5. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 3556/1 k. ú. Veľké Uherce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 6. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1174/2 k. ú. Trenčianske Biskupice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 7. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "E" parc. č. 11568/16, 11579, 11595, 11596/1, 11596/2, 11597, 11598, 11599, 11603/2, 11606/4, 11606/5, 11607/2, 11608, 11610, 11611 k. ú. Lubina v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 8. Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu časti nehnuteľného majetku - pozemku parcela registra "C" KN č. 756/1 a parcela registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 638/2021 zo dňa 22.03.2021 – Zámenná zmluva č. 2021/0312 uzatvorená medzi TSK a Mestom Bánovce nad Bebravou.
 10. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku - pozemok registra "C", parc. č. 342/6, v k. ú. Adamovské Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 11. Návrh na schválenie prebytočnosti a prevodu nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho podielu k pozemku v obci Modrová.
 12. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku - pozemok v obci Zubák a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 13. Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske" do správy správcu - Správy ciest TSK.

 

 1. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok - SOŠ strojníckej v Bánovciach n. Bebravou voči VAB a.s. v konkurze, CSS Bôrik voči Márii Šedíkovej a CSS - Juh voči Jane Fabovej.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SMaVO

 

 1. Návrh na poskytnutie finančného príspevku obciam Trenčianskeho samosprávneho kraja, postihnutých povodňami v roku 2021.

Predkladá: Ing. Marek Briestenský - poverený riadením Úradu TSK a vedúci Kancelárie predsedu

 

 1. Návrh na schválenie predĺženia platnosti dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020" a jeho aktualizácie „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 - aktualizácia 2018" do dátumu schválenia dokumentu „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca Odboru zdravot. a SP

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 38/2021 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca Odboru zdravot. a SP

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru reg. rozvoja

 

 1.  

a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného

b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022-2024.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo - hlavný kontrolór TSK

 

 1. Návrh Plánu súvislých opráv ciest a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022.

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy

 

 1. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK - rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy.

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy

 

 1. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD. - vedúci Odboru školstva a kultúry

 1. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 2. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín.

 

 1. Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2021.

Predkladá: Ing. Richard Takáč - predseda Komisie pre udeľovanie Ceny TSK

 

 1. Návrh na poskytnutie finančného príspevku Mestu Trenčín v súvislosti s kandidatúrou na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská - výk. riad. KOCR Trenčín región

 

 1. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru reg. rozvoja

 1. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II".
 2. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa.
 3. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa.
 4. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA.
 5. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA.
 6. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4.
 7. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa.
 8. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa.
 9. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa.
 10. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 – Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa.
 11. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 5: úsek Ladce - Púchov.
 12. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park.
 13. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020 s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“: úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany.
 14. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom „Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov" (Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov).
 15. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica" (Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica).
 16. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou" (Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou).
 17. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií" (Centrum tradičnej kultúry v Myjave).
 18. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne".
 19. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom "Implementácia inovatívnych a bezpečnostných prvkov v procese prezentácie muzeálií" (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi).
 20. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi".
 21. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade".
 22. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom "Modernizácia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne".

 

 1. Návrh na vyradenie majetku evidovaného na účte 042 - obstaranie dlhodobého majetku evidovaného v správe OvZP TSK Správa ciest TSK ako zmarené investície a následne vyradenie z účtov evidencie.

Predkladá: Ing. Beáta Tichá - pover. riad. Odboru investícií, ŽP a VP

 

 1. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na polrok 2022.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva
 3. Záver.

 

 

Ing. Jaroslav Baška, v. r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK