Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 256/2004

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I.schvaľuje

 A) program XVIII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 23.6.2004:

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba overovateľov.
  Predkladal: Ing. Štefanec – predseda TSK
 2. Kontrola plnenia uznesení zo XVII. zasadnutia Zastupiteľstva TSK, ktoré sa konalo 28.4.2004.
  Predkladal: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
  a) Správa o plnení uznesenia č. 221/2004, časť II.
  Predkladal: Ing. Krištof – riaditeľ Úradu TSK
 3. Návrhy na predaj majetku TSK.
  a) Návrh na prevod správy nehnuteľného majetku TSK – budovy TaRCH na Košovskej ceste v Prievidzi zo správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.
  Predkladal: Ing. Krištof – riaditeľ Úradu TSK
 4. Návrh Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.
  Predkladal: Ing. Staňo – vedúci odboru reg. rozvoja
 5. VZN TSK č. 7/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.“
  Predkladal: Ing. Staňo – vedúci odboru reg. rozvoja
 6. Rokovací poriadok Komisií Zastupiteľstva TSK.
  Predkladal: Ing. Pisch – ved.odboru hosp. stratégie
 7. Dodatok č. 1 - k Zásadám postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb, a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladal: Ing. Pisch – ved.odboru hosp. stratégie
 8. Návrh na schválenie projektových zámerov TSK v rámci SOP Priemysel a služby.
  Predkladal: Ing. Staňo - vedúci odboru reg. rozvoja
 9. Aktuálny stav projektových zámerov TSK pre OP Základná infraštruktúra. Schválenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu.
  Predkladal: Ing. Staňo - vedúci odboru reg. rozvoja
 10. Správa o verejných prácach TSK v rámci Rozvojového programu priorít verejných prác MVRR SR na roky 2005-2007.
  Predkladal: Ing. Staňo - vedúci odboru reg. rozvoja
 11. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladala: Mgr. Štefíková,MPH–ved.odboru zdravot.
 12. Návrh na zrušenie Závodnej polikliniky v Dubnici nad Váhom.
  Predkladal: Ing. Fabian – podpredseda TSK
 13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2004.
  Predkladal: Ing. Fabian – podpredseda TSK
 14. Správa o výsledku kontroly v Refugiu, o.z., Trenčín.
  Predkladal: Ing. Savara–predseda Komisie soc.pomoci
 15. Správa o Dohode upravujúcej postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a oblasti pravidiel služieb informačných spoločností medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou.
  Predkladal: Ing. Pisch–ved. odboru hosp. stratégie
 16. Návrh na personálne zmeny v komisiách Z TSK.
  Predkladal: Ing. Krištof – riaditeľ Úradu TSK
 17. Interpelácie poslancov.
 18. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK