Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: opacha spred trenčianskeho gymnázia zmizne, kraj obhájil pozíciu lídra v duálnom vzdelávaní i kvalite stredných škôl

Dátum konania: 25. septembra 2017
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka na 25.9.2017.pdf pozvanka na 25.9.2017.pdf (300,53 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia Z TSK 25.9.2017.pdf Uznesenia Z TSK 25.9.2017.pdf (363,85 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/xxvi_ztsk_hlasovanie_poslancov.pdf xxvi_ztsk_hlasovanie_poslancov.pdf (365,72 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 25.9.2017.pdf Zapisnica 25.9.2017.pdf (385,09 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=3909&page=category&lv=2&id=21
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2017-09-25.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2017-09-25.mp3 (15,16 MB | 2:12:28 | 16kbps )

Posledné rokovanie krajského parlamentu v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 25. septembra 2017 tradične v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (Ú TSK) pod vedením trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na v poradí XXVI. zasadnutí rokovalo 38 poslancov. Ich hlasovanie a rozhodovanie bolo už tradične možné sledovať aj naživo prostredníctvom oficiálneho webového sídla župy.

Septembrové zasadanie krajského parlamentu sa prioritne venovalo téme stredného školstva

Poslanci pristúpili ku každoročnej (zo zákona vyplývajúcej) aktualizácii dokumentu Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020. Zo schválenej stratégie následne TSK vychádza pri stanovovaní počtu tried na nasledujúci školský rok. Aj pri určovaní počtu tried prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019 naďalej ostáva strategickým zámerom TSK stabilizovať počet žiakov gymnázií (20% žiakov), dosiahnuť 17% podiel počtu žiakov v ekonomických odboroch (63 a 64) a dosiahnuť 63% podiel počtu žiakov v technických a iných odboroch z celkového predpokladaného počtu žiakov končiacich základné školy.

Vychádzajúc z uvedeného zámeru Z TSK schválilo aj Všeobecne záväzné nariadenie o počte tried prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019 v počte 190 tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy na území TSK (z toho 170,5 v tried pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK). Pre gymnáziá na území TSK poslanci schválili 34,5 triedy prvého ročníka  a pre stredné odborné školy na území TSK 155,5 triedy prvého ročníka. Podľa rámcovej prognózy sa v školskom roku 2018/2019 očakáva v TSK 4 080 žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka stredných škôl.

Úsilie TSK podporiť stredné odborné školstvo a pre trh práce produkovať kvalifikovaných absolventov prináša svoje ovocie. TSK má historicky najnižšiu nezamestnanosť a drží si  pozíciu lídra v oblasti duálneho vzdelávania. So všetkými zapojenými strednými odbornými školami, ktoré župa zriaďuje, a podpísanými 600 učebnými zmluvami, TSK naďalej patrí v oblasti duálneho vzdelávania k najlepším krajom. Rovnako rastie aj kvalita stredných odborných škôl v pôsobnosti župy. Až 4 z nich sa umiestnili v top 10 rebríčka slovenských odborných škôl inštitútu INEKO.

Kraj rozširuje vzdelávanie odsúdených, vyriešiť by sa mal aj problém s nedostatkom personálu v bojnickej nemocnici  

Na ostatnom, júlovom rokovaní Zastupiteľstva TSK poslanci schválili vzdelávanie odsúdených v 3-ročných učebných odboroch stolár, elektromechanik a strojný mechanik zriadením Elokovaného pracoviska Ilava ako súčasť Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom. So súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bolo Elokované pracovisko zaradené do siete škôl a školských zariadení, a tak krajskí poslanci prerokovaním bodu č. 8 schválili zmenu v zriaďovacej listine Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom, čím dali s platnosťou od 1. septembra 2018 definitívnu zelenú vzdelávaniu odsúdených.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza (NsP PD) so sídlom v Bojniciach dlhodobo pociťuje nedostatok stredného zdravotníckeho personálu. TSK zriaďuje dve stredné zdravotnícke školy; jednu v Považskej Bystrici a jednu v Trenčíne, ani jednu však v regióne hornej Nitry. Takýto typ strednej školy, a teda aj jej absolventi, v regióne hornej Nitry absentujú. TSK preto uvedený problém bude riešiť zriadeným Elokovaného pracoviska na Nemocničnej ulici v Bojniciach ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Trenčín. S účinnosťou od 1. septembra 2018 a so študijnými odbormi zdravotnícky asistent a učebným odborom sanitár tento návrh schválili aj krajskí poslanci. Priestorové a materiálne vybavenie pre elokované pracovisko poskytne NsP PD, výchovno-vzdelávací proces a odborný výcvik personálne zabezpečí SZŠ Trenčín. Výdavky na vybavenie triedy pre 30 žiakov pomôckami i nábytkom uhradí zo svojho rozpočtu vo výške cca 40 tis. € TSK, osobné a prevádzkové náklady budú kryté z normatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu úmerne k počtu žiakov.

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici sa zapojila do projektu Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ v rámci programu Erasmus+. Škola preto požiadala svojho zriaďovateľa, TSK, o poskytnutie sumy vo výške 6 947€ na predfinancovanie záverečnej platby projektu. Poslanci tento krok schválili s tým, že škola po zúčtovaní projektu predmetnú čiastku poukáže svojmu zriaďovateľovi.

Na základe 6% valorizácie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov krajskí poslanci ďalej upravili znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých, jazykových škôl a školských zariadení, čím ustanovili zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Monštrum spred gymnázia odstránia

V rámci majetkových otázok Z TSK schvaľovalo návrh na zriadenie vecného bremena, ako aj prebytočnosť,  a zámenu majetku. Dobrou správou pre všetkých Trenčanov v tejto oblasti je najmä odstránenie nepotrebného teplovodného potrubia spred Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktoré poslanci schválili jeho vyradením z evidencie majetku TSK formou fyzickej likvidácie. Neestetické železné monštrum, ktoré je nefunkčné a na viacerých miestach prerušené, otravovalo Trenčanov i študentov dlhé roky. Vzhľadom na vysoké štádium korózie by potrubie nebolo využiteľné ani v budúcnosti. Jeho všeobecná hodnota bola vyčíslená na bezmála 3 tis. €.

Poslanci počas rokovania vzali na vedomie správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV. zasadnutí Zastupiteľstva (Z TSK) a tiež správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za prvý polrok 2017. Schválili zároveň dodatok k zmluve uzatvorenej medzi Správou ciest TSK a Rímskokatolíckou cirkvou v oblasti zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky pri pútnickom mieste Skalka nad Váhom.

Termín ďalšieho rokovania poslancov Zastupiteľstva TSK bude včas zverejnený.

Fotogaléria

IMG_1270
IMG_1255
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK