Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pripomienka k Návrhu VZN 1/2017 - Mgr. Art. Vladimír Ďatelinka

V súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov navrhovateľ VZN TSK č. 1/2017 s príslušnou komisiou uskutočnili dňa 06.12.2017 vyhodnotenie jednej pripomienky k návrhu VZN TSK č. 1/2017, ktorá bola doručená v zákonom stanovenej lehote:

1) Mgr. Art. Vladimír Ďatelinka  predložil pripomienku zmeniť v návrhu VZN  TSK č. 1/2017 v prílohe č. 2 navrhovanú sumu na individuálne vyučovanie na základnej umeleckej škole, nakoľko nepokrýva náklady, ktoré udeľuje štát v školskom vzdelávacom programe ministerstva školstva a platových zaradeniach pedagógov, ktoré musia dodržiavať.

 

Pripomienke sa nevyhovelo z nasledovných dôvodov:

Navrhovaná výška dotácie pre cirkevné základné umelecké školy a súkromné základné umelecké školy pre individuálnu formu vyučovania vo výške 529,00 € na žiaka na rok je zobjektivizovaná na základe analýzy výšky dotácií cirkevných  a súkromných  základných  umeleckých  škôl  všetkých  samosprávnych  krajov  v Slovenskej republike s prihliadnutím na jednotkový koeficient podľa prílohy č. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov  územnej  samospráve  v znení  neskorších  predpisov,  ktorý  sa v období rokov 2012 až 2016 nemenil a zmena nastala v roku 2017.

Navrhovaná výška dotácie pre cirkevné základné umelecké školy a súkromné základné  umelecké  školy  pre  individuálnu  formu  vyučovania  je  stanovená    v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a s prihliadnutím na zdrojové možnosti rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Súvisiace informácie:

Znenie Návrhu VZN 1/2017

Materiál do zastupiteľstva: Bod 6. Návrh na schválenie VZN TSK č. 1/2017 (pripomienka bola zapracovaná v dôvodovej správe)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK