Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 6/2008

Úplné znenie VZN: vzn/VZN_6-2008.pdf VZN_6-2008.pdf (100,58 kB)
Účinnosť od: 01. januára 2009
Oblasť: Doprava | Financie | Kultúra | Sociálna pomoc | Školstvo a šport

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa menia všeobecne záväzné nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v súvislosti so zavedením meny euro:

  • VZN TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 27.6.2005 v znení VZN 3/2006 zo dňa 23.8.2006 a VZN 4/2007 zo dňa 27.06.2007
  • VZN TSK č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  • VZN TSK č. 6/2003 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom
  • VZN TSK č. 1/2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2003 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom
  • VZN TSK č. 2/2006 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN TSK č. 11/2005, o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN TSK č. 2/2002 o používaní a ochrane symbolov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Toto VZN bolo schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 27.08.2008 uznesením číslo 565/2008 a nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK