Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 18. mája 2015

Pozývam Vás na XII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

18. mája 2015, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 - (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL. M. - ved. odd. práv., SMaVO

a) Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - areál IV..

b) Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov - kancelária na 4. NP budovy Úradu TSK, zapísanej na LV 7098, k.ú. Trenčín.

c) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v okrese Trenčín, k.ú. Veľká Hradná, schválenie spôsobu jeho prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže - bývalá Škola v prírode Patrovec.

d) Prerokovanie zámeru NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitého zreteľa.

4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH - pover. riad. odboru zdravot. a SP

5. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 296/2011.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL. M. - ved. odd. práv., SMaVO

6. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014 zmluvným dopravcom.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy

7. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného

b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014.

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

8. Návrhy na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektov.
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region. rozvoja

a) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia v NsP Prievidza".

b) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia v NsP Považská Bystrica".

c) Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EŠIF a ŠR a spolufinancovanie projektu „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia v NsP Myjava".

9. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu „Modré školy" ACC 030056 z Úradu vlády SR (odbor grantov EHP a Nórska) realizovaného Gymnáziom, Ul. 1. mája, Púchov so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odb.školstva a kultúry

10. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2017.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J.Smreka č. 486, 020 01 Púchov - Kolonka.
Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH - pover. riad. odboru zdravot. a SP

12. Návrh na zrušenie zariadenia sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK, 018 13 Papradno č. 12.
Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH - pover. riad. odboru zdravot. a SP

13. Návrh na zmenu názvu a sídla školy Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti a návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR školy s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odb.školstva a kultúry

14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

16. Záver.

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK