Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Koncepcie

Na potrebu zvýšenia environmentálneho vedomia ľudí prvý raz upozornila Štokholmská konferencia OSN o životnom prostredí človeka v roku 1972 (zásada č. 19 Štokholmskej deklarácie); na dominantný význam environmentálnej výchovy: a vzdelávania v rámci celkového výchovno-vzdelávacieho procesu prvá Medzinárodná konferencia o environmentálnej výchove a vzdelávaní, ktorú usporiadali UNESCO a UNEP v Tbilisi pred 20 rokmi.

Túto potrebu a skutočnosť zdôraznili aj na Svetovej konferencii „Vzdelanie pre všetkých", ktorá sa konala pod záštitou UNDP, UNESCO, UNICEF a Svetovej banky v thajskom Jombiene, ale aj ďalšie podujatia, aktivity a dokumenty celosvetového rozsahu, napríklad Stratégia trvalo udržateľného života z roku 1991,

Deklarácia a Agenda 21 (kapitola 36) z Konferencie OSN o životnom  prostredí a rozvoji (UNCED - Rio de Janeiro '92), všetky tri pan-európske konferencie ministrov životného prostredia, konal v: Dobříši, Lucerne a Sofii, atď.: Podporu Agende 21 v ďalšom období vyjadrilo aj Osobitné Valné zhromaždenie OSN /Summit + 5/; ktoré sa uskutočnilo v júni 1997 v New Yorku.

Slovenská agentúra životného prostredia

Úlohou SAŽP je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO).

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (RK EVVO) reaguje na aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku.

Krajská koncepcia EVVO TK

Krajská koncepcia  Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK) a jeho súčasné vedenie si uvedomuje tieto skutočnosti. Vďaka tomu vznikol na pôde TSK široko koncipovaný projekt "Zelená župa", ktorého súčasťou je aj snaha o zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov kraja, zvýšenie informovanosti o environmentálnych otázkach, problémoch, výzvach a riešeniach v kruhoch odbornej aj najširšej laickej verejnosti.

Akčný plán

Trenčiansky samosprávny kraj má vybudovanú stabilnú a funkčnú sieť poskytovateľov EVVO a do praxe sú zavedené efektívne a transparentné mechanizmy na jej dlhodobú udržateľnosť.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK