Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 33/2017

Úplné znenie VZN: vzn/navrh_VZN_33_2017_PaKR.pdf navrh_VZN_33_2017_PaKR.pdf (455,28 kB)
Zverejnené: 03. marca 2017
Oblasť: Financie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 Participatívny – komunitný rozpočet.

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na obyvateľov Trenčianskeho kraja, žijúcich na jeho území, organizácie založené a zriadené Trenčianskym samosprávnym krajom, právnické subjekty alebo fyzické osoby – podnikateľov, obce na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a iné formálne a neformálne organizácie so sídlom alebo trvalým pobytom na území TSK, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území TSK, alebo poskytujú služby obyvateľom na území TSK.

Všeobecne záväzným nariadením  sa  upravuje tvorba finančných prostriedkov  na Participatívno  –  komunitný rozpočet, formy a podmienky jeho čerpania, náležitosti projektov.

predkladaných širokou verejnosťou, proces Participatívneho – komunitného rozpočtu od zasielania/predkladania projektov (návrhov, podnetov, názorov), cez verejné zvažovanie predložených projektov, verejné hlasovanie, teda verejné rozhodovanie, realizáciu projektov priamo navrhovateľom za podmienky že navrhovateľ má právnu subjektivitu, alebo realizáciu projektov Trenčianskym samosprávnym krajom v prípade, že navrhovateľ (občan, komunita) nemajú právnu subjektivitu až po vyúčtovanie projektov.

Cieľom participatívneho - komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja je, aby občania mohli prostredníctvom tohto procesu, demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie a rozvoj Trenčianskeho kraja. Zámerom je nielen to, aby verejnosť bola účastná na rozhodovaní o použití verejných zdrojov, ktoré tvoria časti rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj aby sa zaujímala a porozumela územným mechanizmom a aby všetkým na projektoch, ktoré vyberú svojím rozhodnutím a hlasovaním, skutočne záležalo.

Participatívny – komunitný rozpočet je princíp, ktorý súčasne umožňuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju zbierať nápady, návrhy, podnety aj od občanov a je na Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, či a ako návrhy akceptujú a zapracujú do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trenčiansky samosprávny kraj spracoval a predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia Participatívny – komunitný rozpočet, ktorého hlavným prínosom je možnosť verejnosti spolutvoriť, vyjadrovať sa a formulovať priority Trenčianskeho kraja, ako aj pomáhať svojimi aktivitami zlepšovať kvalitu života občanov v kraji.

Trenčiansky samosprávny kraj očakáva zapojenie dobrovoľníkov do procesu spolurozhodovania, na aký účel budú vyčlenené finančné prostriedky v rámci participatívneho – komunitného rozpočtu použité a súčasne svojou dobrovoľníckou prácou prispejú ku  skvalitneniu života v kraji.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK