Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pripomienka k Návrhu VZN 8/2018 - PhDr. Andrej Benkovič

Pripomienka k návrhu VZN TSK č. 8/2018 - PhDr. Andrej Benkovič, zriaďovateľ Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bojnická cesta č. 47, 971 01 Prievidza.

Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola dňa 21.09.2018 doručená pripomienka od PhDr. Andreja Benkoviča, zriaďovateľa Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bojnická cesta č. 47,
Prievidza zo dňa 18.09.2018 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby (ďalej len "VZN TSK č. 8/2018").

Vzhľadom na to, že podaná pripomienka bola doručená na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja po 10-dňovej lehote stanovenej v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, nemohla byť vyhodnotená.

Na základe vyššie uvedeného Trenčiansky samosprávny kraj listom zo dňa 25.09.2018 oznámil adresátovi pripomienky, že jeho pripomienke k návrhu VZN TSK č. 8/2018 ako nevyhodnotenej nemohlo byť vyhovené a nebola zapracovaná do návrhu VZN TSK č. 8/2018, ktoré bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 141/2018 zo zasadnutia konaného dňa 24.09.2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK