Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

IX. Zasadnutie Zastupiteľstva TSK: CSS – DOMINO rozširuje sociálne služby pre deti s diagnózou autizmus, trenčianska SOŠ stavebná sa mení na priemyslovku

Dátum konania: 02. júla 2018
Pozvánka a program: /pozvanka-program/pozvanka na IX._Z TSK_2.7.2018.pdf pozvanka na IX._Z TSK_2.7.2018.pdf (284,71 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 2.7.2018.pdf Uznesenia 2.7.2018.pdf (567,86 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_2.7.2018.pdf hlasovanie_poslancov_2.7.2018.pdf (377,76 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 2.7.2018.pdf Zapisnica 2.7.2018.pdf (873,11 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=4001
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2018-07-02.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2018-07-02.mp3 (22,08 MB)

Krajský parlament zasadal poslednýkrát pred letnou prestávkou v pondelok 2. júla 2018. V priestoroch kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa pod vedením župana Jaroslava Bašku zišlo 34 poslancov. V poradí IX. schôdzu Zastupiteľstva (Z TSK) bolo opäť možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu na www.zastupitelstvo.sk.

V úvode rokovania sa župný parlament oboznámil so Správou z kontroly plnenia uznesení, ktoré boli prijaté na VII. a VIII. zasadnutí Z TSK. Poslanci zároveň vzali na vedomie Výročnú správu krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región za rok 2017. Popri marketingovej podpore a propagácii turistických možností v Trenčianskom samosprávnom kraji, účasti na veľtrhoch či organizovaní rozmanitých súťaží a aktivít na podporu cestovného ruchu bola činnosť KOCR Trenčín región v uplynulom roku ocenená dvoma prestížnymi oceneniami v súťaži o najlepšie Podnikové médium roka 2017. Strieborné ocenenie si odniesla za profesionálnu prácu pri tvorbe webového portálu, tretie miesto za vydávanie dvojmesačníka Trenčín región. Štatistiky prinášajú dobré správy, počet prenocovaní i počet ľudí, ktorí Trenčiansky kraj navštívia, sa medziročne zvyšuje. V roku 2017 navštívilo Trenčiansky kraj 371 591 návštevníkov, návštevnosť tak v porovnaní s rokom 2016 vzrástla o 15 %. Počet prenocovaní zaznamenal nárast o 7,8 % v porovnaní s rokom 2016. Štatistický úrad SR v roku 2017 evidoval 1 374 363 prenocovaní v Trenčianskom kraji, v roku 2016 to bolo 1 274 486.

Na programe rokovania bolo aj desať návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK, medzi nimi aj návrh na zámenu nehnuteľného majetku TSK v katastrálnom území mesta Považská Bystrica s mestom Považská Bystrica. Mesto je vlastníkom pozemkov pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Krajské zastupiteľstvo s cieľom majetkovoprávneho vyrovnania schválilo ich výmenu bez finančného vyrovnania za pozemky v parku pred budovou považskobystrickej Nemocnice s poliklinikou a ďalšie pozemky vrátane nehnuteľného majetku v podobe garáže a školy. K uvedenej výmene sa pristúpilo so zámerom lepšieho využitia predmetných nehnuteľností pre potrebu plnenia úloh mesta Považská Bystrica, ako aj s cieľom revitalizovať park s príslušným mobiliárom a fontánou, ktorá sa v parku pred nemocnicou nachádza.

CSS – DOMINO opäť rozširuje a skvalitňuje sociálne služby 

Z dôvodu zmeny zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele Z TSK prijalo dodatok k zriaďovacej listine CSS – Domino, ktorým stanovilo formu poskytovania odbornej pomoci v CSS – DOMINO ako zariadenia sociálnych služieb. Vznikom nového druhu sociálnej služby, poskytovanej ambulantnou formou ľuďom  s diagnózou autizmus, sa v CSS – DOMINO opäť skvalitnia a rozšíria sociálne služby poskytované obyvateľom hornej Nitry o ten druh sociálnej služby, o ktorý je najväčší dopyt. CSS – DOMINO totiž aktuálne eviduje 16 žiadateľov, z ktorých väčšinu tvoria deti s diagnózou autizmus. Po službe včasnej intrvencie, ktorú zariadenie začalo ambulantnou i terénnou formou poskytovať v marci uplynulého roku, sa spektrum poskytovaných sociálnych služieb na hornej Nitre opäť rozrastá.

Poslanci venovali pozornosť aj zriaďovacím listinám niektorých stredných škôl. Schválením dodatku k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy stavebnej E. Belluša v Trenčíne sa škola premenovala na Strednú priemyselnú školu stavebnú E. Belluša v Trenčíne. Stredná odborná škola v Partizánskom si zasa vyslúžila čestný názov, a tak sa po novom volá Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu.

Trenčiansky samosprávny kraj patrí k úspešným žiadateľom o financie z európskych fondov. Krajské zastupiteľstvo preto na svojom júlovom rokovaní odobrilo ďalšie dve žiadosti TSK o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020. Prvý z nich pripravila SOŠ na Ul. Ivana Krasku v Púchove. Projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, nazvali „Generácia 3.0 prechádza cez hranice“. Cezhraničnou partnerskou školou je SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín. Žiaci i učitelia oboch škôl sa počas 6 vzájomných stretnutí majú naučiť spoločne riešiť zadané úlohy i stierať generačné rozdiely. Autorom druhého projektu s názvom „K vede krok za krokom“ je Gymnázium v Púchove, cezhraničným partnerom sa stalo Gymnázium vo Valašských Kloboukoch. Projekt sa orientuje na vzdelávanie v prírodných a technických vedách, a tiež na nadviazanie spolupráce s podnikateľskou sférou. Náklady pre každý projekt predstavujú 20 tisíc eur, žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 19 tisíc eur. Zvyšok predstavuje spolufinancovanie TSK.

Prerokovaním posledného bodu poslanci vyradili z majetku TSK dovedna desať projektových dokumentácií v hodnote takmer 230 tisíc. Dôvodom na vyradenie bola predovšetkým ich neaktuálnosť, zastaranosť či nerealizovateľnosť. Vo väčšine prípadov nie je v moci TSK dané investičné zámery zrealizovať, resp. dokončiť.

Najbližšia pracovná schôdza krajských poslancov sa podľa schváleného plánu činnosti Zastupiteľstva TSK uskutoční 24. septembra 2018.

Fotogaléria

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK