Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na X. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na X. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

 

24. septembra 2018, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na druhom podlaží, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na IX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.     

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

 1. a) Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (2. zmena).

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného

 b) Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od Mesta Trenčín - budova Športového gymnázia a priľahlé pozemky. 

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

 1. Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa ciest III. triedy.
 2. Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h III. etapa – úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá“ – objekty týkajúce sa cesty II/507.
 3. Návrh na schválenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom - ubytovacie zariadenie (internát).
 4. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 33, ods. 1, bod. 1.2., písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.
 5. Návrh na schválenie prebytočnosti a nájmu nehnuteľného majetku - časť strechy stavby Hvezdárne so súp. č. 177 na pozemku parc. KN-C č. 330/4, k. ú. Malé Bielice, na LV č. 162 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 1757/4, 1757/5 k.ú. Timoradza v prospech obce Timoradza.
 7. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 2295/1 ú. Štvrtok v prospech Jakuba Vašeka a manž. Ing. Petry Vašekovej, rod. Kyselicovej.
 8. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1680/3 ú. Veľké Stankovce v prospech Petra Kapuša a manž. Boženy Kapušovej, Andreja Kapuša a Andrey Hušťavovej.
 9. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pre účely realizácie projektu "Vytvorenie pod- mienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce".
 10. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Myjava s Mestom Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Stará Turá s Mestom Stará Turá ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie - Čerpacie stanice PHM Prievidza, Nitr. Rudno.

 

 1. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného

 

 1. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
 2. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica.
 3. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava.

 

 1. Návrh na menovanie členov dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Spojenej škole, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - poverený riadením Odboru dopravy

 

 1. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

 

 1. Záver

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

           predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK