Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

16. novembra 2018 | Aktuálne

Alokácia: 13 484 458 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35

05. novembra 2018 | Aktuálne

Alokácia: 14 045 798 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

18. septembra 2018 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Alokácia: 33 696 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPKZP-PO2-SC211-2018-44 Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

24. augusta 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 12 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1- 05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

17. augusta 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Alokácia: 107 712 000 € 

Uzavretie výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia: 14.12.2018

OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba

08. augusta 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstva dopravy a výstavby SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

30. júla 2018 | Aktuálne

Alokácia: 13 704 098 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá
Uzavretie výzvy: 27.09.2018

OPVaI- H/DP/PZ/2018/1.2.2-1 Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko -inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

18. júla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 100 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

10. júla 2018 | Aktuálne

Alokácia: 13 484 458 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

02. júla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 34 050 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ

26. júna 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 750 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ

26. júna 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva č. 1/SRR/2018 zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

17. mája 2018 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Úrad vlády SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 20. 06. 2018
Alokácia: 1 110 178 EUR
Minimálna výška dotácie: 50 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 10 000 EUR
Minimálne spolufinancovanie: 10 %

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného Finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

02. mája 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 28 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej Krajine (v intraviláne obcí)

23. apríla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 17 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digital Slovensko a kreatívny priemysel

19. apríla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 24 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

13. apríla 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 7 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Typ výzvy: otvorená

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

05. apríla 2018 | Aktuálne

Alokácia: 72 363 394 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá
Uzavretie výzvy: 11.06.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

02. marca 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

13. februára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Alokácia: 30 000 000 €

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva č. I. PPZ 2018 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

05. februára 2018 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 18. 03. 2018
Alokácia: 141 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

OPKZP-PO4-SC441-2017-35 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 3 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO4-SC411-2017-36 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 22 500 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO3-SC312-2017-37 Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 24 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2018-38 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

21. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov v prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

18. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 2 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

18. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 34 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

18. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 82 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

18. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 48 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPKZP-PO3-SC312-2017-34 Hydrogeologický prieskum

12. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 3 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

12. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 25 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

12. decembra 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 25 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO3-SC313-2017-31 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

23. novembra 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 76 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

07. novembra 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 1 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

02. novembra 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 4 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Uzavretie výzvy: otvorená

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike

19. októbra 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v spolupráci s neziskovou organizáciou Center for Innovative Technology

Označenie výzvy: SRIN 2/2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 06. 11. 2017
Oprávnené výdavky (95 %):

  1. 40 000 Eur na absolvovanie akceleračného programu,
  2. 25 000 Eur na cestovné a ubytovanie,
  3. 50 000 Eur na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia.

Spolufinancovanie (5 %) z vlastných zdrojov

Dĺžka trvania: max. 12 mesiacov

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike

19. októbra 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v spolupráci s neziskovou organizáciou Center for Innovative Technology

Označenie výzvy: SRIN 1/2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 06. 11. 2017
Oprávnené výdavky (95 %):

  1. 40 000 Eur na absolvovanie akceleračného programu,
  2. 25 000 Eur na cestovné a ubytovanie,
  3. 50 000 Eur na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia.

Spolufinancovanie (5 %) z vlastných zdrojov

Dĺžka trvania: max. 12 mesiacov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD IROP-PO5-SC511-2017-23

18. októbra 2017 | Aktuálne

Alokácia: 16 800 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

Verená výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

11. októbra 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Uzávierka prijímania žiadostí: 04. 12. 2017
Alokácia: 33 mil. EUR
Maximálna výška pre 1 projekt: 250 000 EUR
Predpokladaný začiatok riešenia projektov: 01. 07. 2018
Dĺžka trvania: max. 48 mesiacov

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 3 300 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

10. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 15 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPKZP-PO4-SC421-2017-30- Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

03. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 40 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Uzavretie výzvy: otvorená

OPKZP-PO1-SC131-2017-29- Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

03. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 13 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Uzavretie výzvy: otvorená

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK