Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne výzvy

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14 Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

21. augusta 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 1 740 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa
Uzavretie výzvy: 02.10.2017
RO: Ministerstvo vnútra SR

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13 - PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

21. augusta 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 1 855 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa
Uzavretie výzvy: 29.09.2017
RO: Ministerstvo vnútra SR

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01- Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

10. augusta 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 225 000 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva č. VII. PHZZ 2017 zameraná na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi

09. augusta 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. 08. 2017
Alokácia: 10 000 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 5 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 30 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25

14. júla 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 20 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19

27. júna 2017 |

Alokácia: 55 000 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy IROP-PO1-SC121-2017-21

22. júna 2017 |

Alokácia: 21 200 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET

19. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

12. júna 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 500 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 - Obnova existujúcich produkčných zariadení

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 345 546 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02 - Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 1 727 730 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01 - Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

06. júna 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 1 727 730 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02, Aktivita 2 Recirkulačné systémy

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 614 304 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 - Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 38 394 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 - Doplnkové činnosti

06. júna 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Alokácia: 172 773 € Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 - Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

06. júna 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 86 387 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2017-03 - Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 86 387 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

29. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 5 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

25. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 5 170 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

IROP-PO2-SC213-2017-20 - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

25. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 50 000 000€
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

OPLZ-PO5-2017-1 Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

24. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO6-SC61/62-2017-18 na podporu efektívnej implementácie IROP

17. mája 2017 | Aktuálne

Alokácia: 12 520 808 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Uzavretie výzvy: do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC.1-2017-1 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

16. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 2 200 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 800 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 5 000 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 800 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 na predkladanie ŽoNFP OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Menej rozvinutý región SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 4 000 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 2 200 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

02. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 12 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

28. apríla 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Výzva č. V PPZ 2017 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

26. apríla 2017 |

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 09. 06. 2017
Alokácia: 141 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

15. marca 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 290 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

09. marca 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 1 316 548 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

09. marca 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 329 137 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

09. marca 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 329 137 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

06. marca 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 130 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

02. marca 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 200 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

28. februára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 8 160 295 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

28. februára 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 120 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

27. februára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 21 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

27. februára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 50 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

13. januára 2017 | Aktuálne
Kód Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 14 500 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016-4.2.1-02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

05. januára 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 8 000 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016-2.1.1-01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

02. januára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 12 015 000.00 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OPLZ-PO1-2016-DOP-1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší

02. januára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 50 000 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

23. decembra 2016 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 98 832 378 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK