Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne výzvy

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7 Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

25. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 5 170 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

IROP-PO2-SC213-2017-20 - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

25. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 50 000 000€
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

OPLZ-PO5-2017-1 Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

24. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. IROP-PO6-SC61/62-2017-18 na podporu efektívnej implementácie IROP

17. mája 2017 | Aktuálne

Alokácia: 12 520 808 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Uzavretie výzvy: do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov.

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC.1-2017-1 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

16. mája 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 2 200 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 800 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 5 000 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - rozvinutejší región SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 800 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 na predkladanie ŽoNFP OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Menej rozvinutý región SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 4 000 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

Výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR

16. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 2 200 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti

02. mája 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 12 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

28. apríla 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Výzva č. V PPZ 2017 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

26. apríla 2017 |

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 09. 06. 2017
Alokácia: 141 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

15. marca 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 290 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

09. marca 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 1 316 548 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

09. marca 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 329 137 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

09. marca 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 329 137 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

06. marca 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 130 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

02. marca 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 200 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

28. februára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 8 160 295 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

28. februára 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 120 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

27. februára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 21 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

27. februára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 50 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

13. januára 2017 | Aktuálne
Kód Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 14 500 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016-4.2.1-02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

05. januára 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 8 000 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016-2.1.1-01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

02. januára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 12 015 000.00 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OPLZ-PO1-2016-DOP-1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší

02. januára 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 50 000 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

23. decembra 2016 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 98 832 378 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

23. decembra 2016 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 35 601 822 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

22. decembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 24 000 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22. decembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 35 601 822 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22. decembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 98 832 378 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva na predkladanie žiadostí v oblasti L, činnosti L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

15. decembra 2016 | Aktuálne
Vyhlasovateľ: Enviromentálny fond
Alokácia: 10 000 000 €
Predkadanie žiadostí: do 15.03.2017

Výzva na predkladanie žiadostí v oblasti C, činnosti C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

15. decembra 2016 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Enviromentálny fond
Alokácia: 4 000 000 €
Predkadanie žiadostí: do 15.03.2017

OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 - IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

14. decembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 17 889 612 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

13. decembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 EUR
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

07. decembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 16 000 000 EUR
Operačný program: Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

02. decembra 2016 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 11 000 000 EUR
Operačný program: Ľudské zdroje

IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

01. decembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 144 886 395 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

23. novembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 40 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

23. novembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!

22. novembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 15 000 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

04. novembra 2016 |
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 79 757 690 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Uzavretie výzvy: 10.01.2017
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

02. novembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 100 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

02. novembra 2016 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 40 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na udeľovanie štatútov MAS

21. októbra 2016 |

Výzva z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

IROP-PO3-SC31-2016-5 - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

19. októbra 2016 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 50 000 000€
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Uzavretie výzvy: 28. február 2017

Výzva zameraná na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy

10. októbra 2016 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Alokácia: 6 329 800 EUR (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Alokácia v rámci TSK: 908 000 EUR (z toho mestská funkčná oblasť 500 000 EUR)
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 09. 01. 2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 10. 04. 2017

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK