Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne výzvy

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

13. februára 2018 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Alokácia: 30 000 000 €

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva č. I. PPZ 2018 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

05. februára 2018 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 18. 03. 2018
Alokácia: 141 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

OPKZP-PO4-SC441-2017-35 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 3 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO4-SC411-2017-36 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 22 500 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO3-SC312-2017-37 Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 24 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2018-38 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

12. januára 2018 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

21. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov v prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

18. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 2 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

18. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 34 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

18. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 82 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

18. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 48 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPKZP-PO3-SC312-2017-34 Hydrogeologický prieskum

12. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 3 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2017-33 Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

12. decembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 25 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

12. decembra 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 25 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

OPKZP-PO3-SC313-2017-31 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

23. novembra 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 76 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

07. novembra 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 1 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

02. novembra 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 4 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Uzavretie výzvy: otvorená

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike

19. októbra 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v spolupráci s neziskovou organizáciou Center for Innovative Technology

Označenie výzvy: SRIN 2/2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 06. 11. 2017
Oprávnené výdavky (95 %):

  1. 40 000 Eur na absolvovanie akceleračného programu,
  2. 25 000 Eur na cestovné a ubytovanie,
  3. 50 000 Eur na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia.

Spolufinancovanie (5 %) z vlastných zdrojov

Dĺžka trvania: max. 12 mesiacov

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike

19. októbra 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v spolupráci s neziskovou organizáciou Center for Innovative Technology

Označenie výzvy: SRIN 1/2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 06. 11. 2017
Oprávnené výdavky (95 %):

  1. 40 000 Eur na absolvovanie akceleračného programu,
  2. 25 000 Eur na cestovné a ubytovanie,
  3. 50 000 Eur na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívneho riešenia.

Spolufinancovanie (5 %) z vlastných zdrojov

Dĺžka trvania: max. 12 mesiacov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD IROP-PO5-SC511-2017-23

18. októbra 2017 | Aktuálne

Alokácia: 16 800 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

Verená výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

11. októbra 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Uzávierka prijímania žiadostí: 04. 12. 2017
Alokácia: 33 mil. EUR
Maximálna výška pre 1 projekt: 250 000 EUR
Predpokladaný začiatok riešenia projektov: 01. 07. 2018
Dĺžka trvania: max. 48 mesiacov

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 3 300 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

10. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 15 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OPKZP-PO4-SC421-2017-30- Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

03. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 40 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Uzavretie výzvy: otvorená

OPKZP-PO1-SC131-2017-29- Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

03. októbra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 13 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Uzavretie výzvy: otvorená

OPKZP-PO1-Info-2017-28- Informačné aktivity

27. septembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 5 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Uzavretie výzvy: otvorená

OPKZP-PO3-SC311-2017-27- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

18. septembra 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 33 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Uzavretie výzvy: otvorená

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

13. septembra 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 50 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Výzva č. 1/SRR/2017 zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

24. augusta 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Úrad vlády SR

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. 09. 2017
Alokácia: 1 110 178 EUR

Minimálna výška dotácie: 20 000 EUR

Maximálna výška dotácie: 50 000 EUR

Minimálne spolufinancovanie: 10 %

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti

23. augusta 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 4 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Uzavretie výzvy: otvorená

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14 Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

21. augusta 2017 |

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 1 740 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa
Uzavretie výzvy: 02.10.2017
RO: Ministerstvo vnútra SR

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13 - PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

21. augusta 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 1 855 000 €
Operačný program: Efektívna verejná správa
Uzavretie výzvy: 29.09.2017
RO: Ministerstvo vnútra SR

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01- Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

10. augusta 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 225 000 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva č. VII. PHZZ 2017 zameraná na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi

09. augusta 2017 | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. 08. 2017
Alokácia: 10 000 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 5 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 30 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia OPKZP-PO1-SC141-2017-25

14. júla 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 20 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19

27. júna 2017 |

Alokácia: 55 000 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy IROP-PO1-SC121-2017-21

22. júna 2017 |

Alokácia: 21 200 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET

19. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

12. júna 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 500 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 - Obnova existujúcich produkčných zariadení

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 345 546 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02 - Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 1 727 730 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01 - Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

06. júna 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 1 727 730 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02, Aktivita 2 Recirkulačné systémy

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 614 304 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 - Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 38 394 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 - Doplnkové činnosti

06. júna 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Alokácia: 172 773 € Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 - Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

06. júna 2017 | Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 86 387 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2017-03 - Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

06. júna 2017 | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 86 387 €
Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK