Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktuálne výzvy

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

Aktuálne
Kód Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 14 500 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016-4.2.1-02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 8 000 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016-2.1.1-01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 12 015 000.00 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OPLZ-PO1-2016-DOP-1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 50 000 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 98 832 378 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 35 601 822 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 24 000 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 35 601 822 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 98 832 378 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva na predkladanie žiadostí v oblasti L, činnosti L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Aktuálne
Vyhlasovateľ: Enviromentálny fond
Alokácia: 10 000 000 €
Predkadanie žiadostí: do 15.03.2017

Výzva na predkladanie žiadostí v oblasti C, činnosti C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Aktuálne

Vyhlasovateľ: Enviromentálny fond
Alokácia: 4 000 000 €
Predkadanie žiadostí: do 15.03.2017

OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 - IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 17 889 612 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 EUR
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Alokácia: 16 000 000 EUR
Operačný program: Ľudské zdroje

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Aktuálne
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 11 000 000 EUR
Operačný program: Ľudské zdroje

IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 144 886 395 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 40 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 15 000 000 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 79 757 690 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Uzavretie výzvy: 10.01.2017
RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 100 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 40 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Výzva na udeľovanie štatútov MAS

Aktuálne

Výzva z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny

IROP-PO3-SC31-2016-5 - Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 50 000 000€
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Uzavretie výzvy: 28. február 2017

Výzva zameraná na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Alokácia: 6 329 800 EUR (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Alokácia v rámci TSK: 908 000 EUR (z toho mestská funkčná oblasť 500 000 EUR)
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 09. 01. 2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 10. 04. 2017

Program obnovy dediny 2017

Aktuálne

Slovenská agentúra životného prostredia oznámila, že od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny.

Výzva č. V PPZ 2016 zameraná na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie

Aktuálne

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Uzávierka prijímania žiadostí: 22. 09. 2016
Alokácia: 141 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

2. VÝZVA NA ODBORNÉHO HODNOTITEĽA pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Aktuálne

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Termín predkladania žiadostí: 19. 08. 2016
RO pre OP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Alokácia: 175 000 000 EUR (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Príspevok na 1 projekt: max 5 000 000 EUR, min 100 000 EUR
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 30. 09. 2016
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 30. 11. 2016

Výzva zameraná na MRK

Aktuálne

Operačný program: Ľudské zdroje
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 23. 09. 2016
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 24. 02. 2017
RO pre OP: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vyhlasovateľ výzvy (SO/RO): Ministerstvo vnútra SR
Oprávnený žiadateľ: obec s prítomnosťou MRK (Príloha č. 7 tejto výzvy)
Oprávnené územie: SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Výzva na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Gestor: Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Uzávierka prijímania žiadostí: 05. 08. 2016
Alokácia: 615 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02)

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sprostredkovateľský orgán: Výskumná agentúra
Alokácia: 200 000 000 EUR (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Príspevok na 1 projekt: max 7 000 000 EUR, min 1 000 000 EUR
Uzávierka 1 posudzovaného obdobia: 30. 06. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03)

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sprostredkovateľský orgán: Výskumná agentúra
Alokácia: 218 000 000 EUR (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Uzávierka 1 posudzovaného obdobia: 31. 08. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Orgán: Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín: 18. 05. - 17. 06. 2016
Oprávnení žiadatelia: obce

Aktualizovaný dokument - Dohoda o spolupráci partnerov

Aktuálne

Riadiaci orgán vydáva aktualizovaný dokument, ktorý tvorí prílohu č. 8 k manuálu prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa.

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie RD

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Predkladanie žiadostí: 9. jún až 6. júl 2016
Maximálna výška príspevku: 6 500 EUR
Oprávnený žiadateľ: fyzická osoba

2. výzva na predkladanie projektov

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020
Riadiaci orgán: Mesto Viedeň
Alokácia: 90 mil. EUR (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Informačný deň: 04. 05. 2016, Trenčín

Výzva zameraná na kvalitné životné prostredie

Aktuálne

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Investičná priorita: 4
Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016
Uzatvorenie výzvy: 31. 08. 2016
RO pre OP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 2 704 000 Eur

Výzva zameraná na kvalitné životné prostredie

Aktuálne

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Investičná priorita: 3
Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016
Uzatvorenie výzvy: 31. 08. 2016
RO pre OP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 14 332 000 Eur

Výzva zameraná na rozvoj miestnych iniciatív

Aktuálne

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Investičná priorita: 5
Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016
Uzatvorenie výzvy: 25. 07. 2016
RO pre OP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 4 506 942 Eur

Výzva zameraná na využívanie inovačného potenciálu

Aktuálne

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Investičná priorita: 1
Dátum vyhlásenia: 22. 04. 2016
Uzatvorenie výzvy: 25. 07. 2016
RO pre OP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 2 974 000 Eur

13. výzva zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Oprávnený žiadateľ: Štátna ochrany prírody SR
Alokácia: 15 800 000 EUR (Kohézny fond)

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 31. 05. 2016
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 31. 07. 2016

Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí

Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí
Riadiaci orgán: Francúzsko
Implementácia a príprava: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR)
Alokácia: 600 000 - 750 000 EUR
Uzávierka pre návrhy: 22.06.2016, 15:00 hod.
Partnerstvo: 7 až 9 miest (minimálne 3 členské a partnerské štáty), z toho jeden hlavný partner

11. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Aktuálne

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30. 04. 2016
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 30. 07. 2016
RO pre OP: Ministerstvo životného prostredia SR
Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy, právnické osoby, neziskové organizácie (zameranie tvorba a ochrana životného prostredia) a združenia právnických osôb

10. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov

Aktuálne

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30. 04. 2016
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 30. 07. 2016
RO pre OP: Ministerstvo životného prostredia SR
Oprávnení žiadatelia: obce, združenia obcí

Výzva na zlepšenie využívania závlah

Aktuálne

Výzva z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva na podanie žiadostí na rok 2016 - Program Erasmus+

Aktuálne

Alokácia: 22 mil. Eur,  ďalších 1,77 mil. Eur pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami.
Kontaktné organizácie: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK